Matthew 23

Jeso ba ko x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé dqàè

(Mk 12:38-40; Lk 11:39-52; 20:45-47)

Me nxãaska Jeso ba xg'ae zi hẽé naka xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé bìrí a máá: “X'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽéa Moshem dis téé-q'oos koe hãa. Ke méé tu wèé zi gúù zi ẽe xu ko bìrí tu u zi kúrú naka qgóóa qari zi. Igaba ẽe xu ko kúrú zi táá kúrú guu, ẽe xu ko xgaa-xgaa sa xu kúrú tama ke. Kaia zi xgàm zi qóḿ zi xu ko qáé a khóèan nxa̱ra koe tòó, igaba xu gaxu tshàua xu ka ghùi a nxònokagu zia hãa tite. Wèé zi gúù zi kúrú xu ko zi, xu ko khóèan gha bóò zi ka kúrú zi: gaxu di zi tcãà tcúú zi hẽé naka horo q'óḿ zi hẽéthẽé, còrè di kg'uian góásea hãa zi xu ko tchàa-tchaa, a xu a gaxu di qgáían di x'õàn qáò-qao. Tcomkuan di zi qgáì zi xu ncàm̀a hãa, naka dòàn xõe koe hẽéthẽé e, a xu a gataga còrè-nquuan koe kaia zi ntcõó-q'oo zi ncàm̀a hãa thẽé, naka x'ámágu di zi qgáì zi koe tsgám̀kaguku sa hẽéthẽé e, naka gataga khóè ne ka ‘xgaa-xgaa-kg'aoè’ ta ma tciikuan hẽéthẽé e.

“Igaba méé tu táá ‘xgaa-xgaa-kg'aoè’ ta ma tciiè guu, cúím Khóè ba gatu dim Xgaa-xgaa-kg'ao Me e, tu wèéa tu ga qõekua hãa ke. Naka tua nqõómkg'ai koe táá cúí khóè ga ‘àboè’ ta ma tcii guu, cúím Khóè ba gatu dim Xõò Me e ke, ncẽe nqarikg'ai koe hàna ba. 10 Táá méé tu gataga ‘tc'ãà-cookg'aiè’ ta ma tciiè guu, cúím Khóè ba gatu dim Tc'ãà-cookg'ai Me e ke, Kreste ba. 11 Gatu xg'aeku koe kaia hãa ba méém gatu dim qãà ba kúrú. 12 Wèém ẽe ko kaikaguse ba gha cg'áré-cg'areè, me gha wèém ẽe ko cg'áré-cg'arese ba kaikaguè.

13 “Igaba haò, cg'ãè i gha ii gaxao ka, x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xao hẽé naka Farasai xao hẽéthẽé e, gaxao ncẽe qãè khóèan khama ko ma kúrúse xao! Nqarikg'ai di x'aian xao ko khóè ne cookg'ai koe tcẽekg'am khama. A gaxao igaba táá tcãà, a xao a gataga ẽe tcãà kg'oana ne guu naka ne tcãà tama khama.
23:14C'ẽe zi tcgãya zi Gerika di zi ncẽe xùri ko kg'uian úúa:14Haò, cg'ãè i gha ii gaxao ka, x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xao hẽé naka Farasai xao hẽéthẽé ka, qãè khóèan khama ko ma kúrúse xao! Dxàe-ntcõa zi xao ko nquua zi xhùu cgae, a xao a ko qáò còrèan cgoa x'áí-x'aise. Gaa domka xao gha kaias xgàraku sa hòò.


15 “Haò, cg'ãè i gha ii gaxao ka, x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xao hẽé naka Farasai xao hẽéthẽé e, gaxao ncẽe qãè khóèan khama ko ma kúrúse xao! Nqõó ba hẽé naka tshàa ba hẽéthẽé xao ko qõòa nxa̱ma-nxa̱ma, khóèm c'ẽes qhàòs di ba xao gha séèa mááse me hàà gaxao dis xg'aes koe tcãà ka! A ncẽè gatàm kò ko hẽé, ne xao ko kúrú mem kg'ano, chõò tamas c'ees dxãwam dis koe síía ne, cám̀ q'oro nqáé xaoa hãase.

16 “Haò, cg'ãè i gha ii, gaxao tc'ãà-cookg'ai xao káà tcgáí xao ka, ncẽe ko máá: ‘Khóèm kò tempelem cgoa gaìse ne i káà hùi i, igabam kò tempelem di gautan cgoa gaìse ne méém gaas gaìse sa tséékagu,’ ta ko méé xao. 17 Gaxao káà tc'ẽe xaoè, a káà tcgáí xaoè! Dùú sa cgáé saa? Gautaa, kana tempele baa, ncẽe q'ooa ba koem úúa hãa gautan ko kúrú, i Nqarim cookg'ai koe q'ano iise bóòè ba? 18 Xao ko gataga máá: ‘Khóèm kò altaram cgoa gaìse ne, i káà hùi i, igabam kò ko Nqarim ko tcg'òóa mááès abas cgoa gaìse ne, ncẽe altaram koe hàna sa, ne méém gaas gaìse sa tséékagu,’ témé. 19 Gaxao káà tcgáí xaoè! Dùú sa cgáé saa? Nqarim ko tcg'òóa mááès aba saa, kana altara baa, ncẽe aba sa ko kúrú si Nqarim cookg'ai koe q'ano iise bóòè ba? 20 Gaa domkam, gaam ẽe ko altaram cgoa gaìse ba, gam cgoa hẽé naka wèés gúùs ẽe gam tc'amkg'ai koe hànas cgoa hẽéthẽé ko gaìse. 21 Gatà iim dàòm kam kò ẽe ko tempelem cgoa gaìse ba gaam cgoa hẽé, naka Gaam ẽe q'ooa ba koe x'ãèa hãamNqarim cgoa hẽéthẽé gaìse. 22 Me ko gaam ẽe ko nqarikg'aian cgoa gaìse ba Nqarim dis ntcõó-q'oos cgoa hẽé, naka Gaam ẽe gaas koe ntcõem cgoa hẽéthẽé gaìse.

23 “Haò, cg'ãè i gha ii gaxao ka, x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xaoè naka gaxao Farasai xao ka hẽéthẽé e, qãè khóèan khama ko ma kúrúse xao! Nqari ba xao ko tc'õoan ko xg'ãò-xg'ão zi gúù zi
23:23tc'õoan ko xg'ãò-xg'ão zi gúù zi -Gerika sa ko nqoana hìi-coa zi ka kg'ui, Naros koe cg'õè úú tama zi.
koe cúís tshàu-q'oos dian tcg'òó a máà. Igaba xao kaisase cgáé zi gúù zi x'áèan di zi xguìa hãa khama: ncẽe qãèse qgóókuan hẽé, thõò-xama-mááku sa hẽé naka tcom-tcomsa sa hẽéthẽé zi. Qaase i ko, ncẽe zi gúù zicgáé zi xao ga kò kúrúa hãa sa, igabaga c'ẽe zi c'urù tamase.
24 Gaxao tc'ãà-cookg'ai xao káà tcgáí xaoè. Dcène ba xao ko ẽe xao ko kg'áà gúùan q'oo koe tcg'òó, igaba xao ko kamele sa tóm̀!

25 “Haò, cg'ãè i gha ii, gaxao x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xao hẽé naka Farasai xao hẽéthẽé ka, qãè khóèan khama ko ma kúrúse xao! Kubi sa hẽé naka gàba sa hẽéthẽé ka xao ko qãáa sara xg'aà, igaba sara q'ooa sara koe chìikuan hẽé naka cẽèan hẽéthẽé ka cg'oèa hãa. 26 Tsáá káà tcgáí tsi Farasai tseè! Kg'áíka q'ano-q'ano kubis q'oo naka gàba sa hẽéthẽé e, naka i gha nxãasega qãáa sara q'ano ii.

27 “Haò, cg'ãè i gha ii gaxao ka, x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xaoè naka gaxao Farasai xao ka hẽéthẽé e, qãè khóèan khama ko ma kúrúse xao! Xg'aàèa a q'úú zi tc'ám̀ zi khama xao ii, ncẽe tchàa za tsi kò ko bóò zi ne t'õè ii zi, igaba q'ooa zi koe x'óóa hãa khóèan di c'õán hẽé, naka wèé cg'uri qhàòan hẽéthẽé ka cg'oèa hãa zi. 28 Gataga xao ii a khóè ne koe tchàa za tchàno khóèan di bóòse-q'ooan úúa, igaba xao q'ooa xao koe cg'ãè cauan ka hẽé naka cg'urian ka hẽéthẽé cg'oèa hãa.

29 “Haò, cg'ãè i gha ii gaxao ka, x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xaoè naka gaxao Farasai xao ka hẽéthẽé e, naka qãè qgóóse ko igaba cg'ãè cau xao hẽéthẽé e! Porofiti xu di zi tc'ám̀ zi koe xao ko dqo̱m̀ cgoaè xu gha zi gúù zi tshàoa tòó, a xao a ko ẽe kò tchàno ii ne di tc'ám̀an t'õè-t'õe. 30 A xao a ko máá: ‘Sixae ka tsgõosea xu di x'aèan ka xae kò xg'ao kg'õèa hãa ne, xae ga xg'ao porofiti xu di c'áòan ntcã̱água hãa tama,’ ta ko méé xao. 31 Ncẽeta mééan ka xao ko nxàea tseegukagua mááse, ẽe xg'ao porofitian cg'õo ne di xao tsgõo-coa xao o sa. 32 Ke méé xao ncẽeska gaxao ka tsgõose ga xu di chìbian xg'ara-xg'ara.

33 “Gaxao cg'ao xaoè! A dcàùan di xao cóá xaoè! Nta xao gha ma chõò tamas c'ees dxãwam dis koe xgàrakuan bèe? 34 Q'ãa méé xao: porofiti xu hẽé, naka tc'ẽega xu khóè xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽér ko tsééa úú sa. Xao gha c'ẽe-kg'áía xu cg'õo, a gha c'ẽe xu xgàu, a gha c'ẽe xu gaxao di còrè-nquuan koe xg'áḿ, a xao a gha wèé xu x'áé-dxoo xu koe xgàra. 35 Ncẽes gúù sa gha kúrúse, nxãasega xao gha xgàraè ka, káà chìbi ne khóè ne di c'áòan xao góḿan koe ntcã̱àgua khama. Ncẽes ntcã̱àgu c'áòku sa kò tchànom khóèm Abelem koe guu a tshoa-tshoa, a síí Sakariam, Barakiam dim cóám koe tcãà, ncẽe xao xg'ao tempele ba hẽé naka altara ba hẽéthẽé xg'aeku koe cg'õoa ba. 36 Tseegukar ko bìrí xao o a ko máá: Wèéan ncẽea gha ncẽem x'aèm di ne khóè ne koe hàà kúrúse, témé.

Jeso ba ko Jerusalema ba thõò-xama máá

(Lk 13:34-35)

37 “Oo! Jerusalemaè, Jerusalemaè, tsáá ncẽe ko porofitian cg'õo tsi, a ko ẽe tsáá koe tsééèa hãa xu nxõ̱án cgoa cg'õo tsi. Nta noose ra kò tc'ẽea hãa, tsari khóèa ner gha xg'ae-xg'ae sa, ghòròs ko ma cóáa sa tcgàmàa sa dòm̀ q'oo koe ma xg'ae-xg'ae khama, igaba tu kò tc'ẽe e tama. 38 Q'ãa méé xao, gaxao dim tempele ba xao gha cg'ãa-cg'anasea hãase guua mááè sa. 39 Bìrí xao or ko, cuiskaga xao gaicara bóò Te tite, a xao a gha nxãakg'aiga máá: ‘Gaam ẽe ko X'aigamNqarim dim cg'õèm cgoa hàà ba ts'ee-ts'eekg'aièa,’ témé,” tam méé.

Copyright information for `NHR