Matthew 24

Nqõó ba ko chõò di zi x'áí zi

(Mk 13:1-2; Lk 21:5-6)

Jeso ba kò tempelem koe guu a tcg'oa a ba a qõò, xu Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hàà cgae Me, hàà xu gha gaa nquuan tempelem di x'áí Me ka. Me xo̱a xu a máá: “Wèéan ncẽe ga xao ko bóò na? Tseegukar ko bìrí xao o: Cuiskagas ncẽe koe cúís nxõ̱ás ga sa c'ẽes tc'amkg'ai koe guuèa hãa tite, wèéa zi ga gha xòóa qàrìè,” témé.

Cg'ãè zi hẽé naka xgàraku zi hẽéthẽé e

(Mk 13:3-13; Lk 21:7-19)

Eẽm Jeso ba Olife dim xàbìm koe ntcõóa-ntcõe, ka xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu cúíaga hàà cgae Me, a máá: “Bìrí xae e, n-cáḿa i gha ncẽe gúùan kúrúse sa, i gha gataga Tsari hàà-q'ooan hẽé naka nqõóm di chõò-q'ooan hẽéthẽé dùús ka x'áíè sa?” témé.

Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Q'ãa xao naka i táá cúí khóè ga ho̱àkagu xao o guu. Káí ne gha Tirim cg'õèm cgoa hàà, a máá: ‘Tíí ra Kreste ra a,’ témé, a ne a gha káí ne ho̱àkagu ke. Tu gha ncõoan hẽé naka ncõoan di zi nxàe zi ka hẽéthẽé kóḿ, igaba bóò naka tu táá q'aekaguè guu. Gatà ii zi gúù zi méé zi kúrúse ke, igaba i qanega chõò-q'ooan hàà ta ga hãa. Nqõóm di zi qhàò zi gha c'ẽe zi qhàò zi cgoa x'ãàku, i gha x'aian x'aian cgoa x'ãàku, i xàbàn hãa, i nqõóan di cgùruan káí zi qgáì zi koe hãa khama. Wèé zi ncẽe zia ábàn di thõòan di zi tshoa-tshoase-q'oo zi khamaga xám̀.

“Ne gha nxãaska xgàrakuan koe tcãà tu u, a cg'õo tu u. Tu gha Tiri cg'õèan domkanqõóm di zi qhàò zi wèé zi ka hòreè. 10 Nxãaska ne gha káí ne gane di dtcòm̀an aagu, a gha qáékuan koe tcãàku, a ne a gha gane ka c'ẽea ne hòre. 11 I gha tshúù-ntcõan di porofitian káí x'áíse, a káí ne khóè ne ho̱àkagu. 12 Cg'ãèan di càùse-q'ooan domka i gha káí khóèan di ncàm̀kuan qgài, 13 igaba gaam ẽe ko qarika téé a chõò-q'oos koe síí ba gha kgoaraè. 14 I ghaNqarim di x'aian di qãè tchõàn wèém nqõóm koe xgaa-xgaaè, x'áís iisenqõóm di zi qhàò zi wèé zi koe, si gha nxãaska chõò-q'oo sa hàà.

Q'áò-q'aosas gúù sa

(Mk 13:14-23; Lk 21:20-24)

15 “Eẽ tu ko q'áò-q'aosas gúù sa bóò, ncẽe ko tcom-tcomsam qgáì ba kúrú me xãòm khama ii sa, si gaa koe téé-tẽe. Porofitim Danielem kò tcom-tcomsam qgáìm koe hãase gaas ka kg'ui sa (ẽe ko nxárá ba méém kóḿa q'ãa). 16 Ne méé ne nxãaska ẽe Jutea koe hàna ne xàbìan koe qgóéa síí, 17 nakam ẽe nquuan tco̱be koe hàna ba táá xõa na síí ẽe nquuan q'oo koe hãa sa séè guu, 18 nakam ẽe xháràn koe hàna ba táá ka̱bise naka síí gam di qgáían séè guu. 19 Haò, cg'ãè i gha ii, ẽe zi cáḿ zi ka ẽe ncãà zi koe cóán úúa zi khóè zi ka hẽé naka ẽe gha ko comkagu zi ka hẽéthẽé e! 20 Còrè naka i gha gatu di qgóéan táá sao di x'aè ka hãa guu kana Sabata dim cáḿ ka. 21 Nxãaska i gha kaia xgàrakuan hãa ke, ncẽe nqõóm dis tshoa-tshoases koe guu a qanega hãa tama a, ncẽes noose ga, a i a gaicara hãa tite e. 22 A ncẽè ẽe xu cáḿ xu kò xòm̀-xommè ta ga hãa ne, i cúí khóè ga kgoaraèa hãa tite, igaba xu gha ẽe nxárá tcg'òóèa hãa ne domka ẽe xu cáḿ xu xòm̀-xommè.

23 “A ncẽè ẽem x'aèm kam kò c'ẽem khóè ba bìrí tu u a ko máá: ‘Bóò, ncẽe ga Me e Kreste ba,’ kana máá: ‘Eẽ gam síí hãa,’ témé ne, méé tu táá dtcòm̀ m guu. 24 Tshúù-ntcõan di xu Kreste xu hẽé naka tshúù-ntcõan di xu porofiti xu hẽéthẽéa gha x'áíse, a kaia zi x'áí zi hẽé naka are-aresa zi gúù zi hẽéthẽé kúrú ke, ẽe nxárá tcg'òóèa ne xu gha ho̱àkagu ka, kgoanase i kòo ne. 25 Bóò, x'aèan cookg'ai koer kò bìrí tu ua.

26 “A ncẽè gatu ka ne kòo máá: ‘Bóò, tchàa-xgóóm koem hãa,’ témé ne méé tu táá tcg'oa naka qõò guu.A ncẽè gaicara ne kòo máá: ‘Bóò, nquum q'oo koem hàna,’ témé ne méé tu táá dtcòm̀ guu. 27 Cáḿs ko tcg'oa xòè koe i ko ma túú-tebean guu a cáḿs ko tcãà xòè koe ma síí bóòse khama i gha ma Khóèm dim Cóám di hàà-q'ooan ii. 28 Eẽ x'óóa hãam tc'áróm hãa qgáì koe i gha kg'ãean xg'ae.

Khóèm dim Cóám di hàà-q'ooa ne

(Mk 13:24-27; Lk 21:25-28)

29 “Eẽ xu cáḿ xu di xgàrakuan qãá q'oo koes gha

kúúga cáḿ sa ntcùú-ntcuuè,
Me nxoe ba x'áà tite,
i gha tco̱nòan nqarikg'ai koe guu a tcheè,
i gha nqarikg'ai di qarian ntcãa-ntcãaè.
30 “Eẽm x'aèm kas gha Khóèm dim Cóám dis x'áí sa nqarikg'ai koe x'áíse, zi gha wèé zi qhàò zi nqõómkg'ai di zi kg'ae, a zi a gha Khóèm dim Cóá ba bóò, Me nqarikg'ai di túú-c'õòan koe guu a ko hàà, qarian hẽé naka kaia x'áàn hẽéthẽé cgoa. 31 Me gha Gam di xu moengele xu kaiam q'aum torompitam dim cgoa tsééa tcg'òó, xu gha Gam nxárá tcg'òóa hãa ne wèé xòèan ẽe tc'ãán ko guu za xg'ae-xg'ae, nqarikg'ai dim chõò-q'oom c'ẽem koe guu a síí c'ẽem koe tééan koe.

32 “Ke tu ncẽes gúùs faia dis hìis koe kúrúsea hãas koe xgaa-xgaase: ẽe i ko gas di nxã̱àn tshoa-tshoa a ko tso̱m, i ko to̱ara sa tso̱m, ne tu q'ana hãa qhóóa ne tcana hãa sa. 33 Gataga ẽe tu kòo ncẽe zi gúù zi wèé zi bóò ne tu q'ana hãa cúù Me e sa, a nquu-kg'áḿan koe hãa. 34 Tseegukar ko bìrí tu u a ko máá: Ncẽes qhàò sa kaà tite, i gha nxãakg'aiga síí ncẽe gúùan wèé ga kúrúse. 35 Nqarikg'aian hẽé naka nqõókg'aian hẽéthẽéa gha chõò, igaba i Tiri kg'uian chõò tite.

Cúí khóè ga c'úùa hãa cáḿ ba kana x'aè ba

(Mk 13:32-37; Lk 17:26-30, 34-36)

36 “Igabaga i cúí khóè ga ẽem cáḿ ba kana ẽem x'aè ba q'ãa tama, moengele xu nqarikg'ai di xu ga igaba kana Cóám ga igaba, Xõòm cúím ka oose. 37 Nowam di x'aèan ka i kò ii khama i gha Khóèm dim Cóám di hàà-q'ooan ii khama. 38 Eẽ xu cáḿ xu ka kaiam tshàam hàà tama cookg'ai koe ne kòo tc'õó a ko kg'áà, a ko séèku, a ko séèkuan bìríku, me nxãakg'aiga síí Nowam ko arakam koe tcãàm cáḿ ba hàà, 39 igaba ne kòcúí gúù ga c'úùadùús ko hàà kúrúse sa, me nxãakg'aiga kaiam tshàa ba hàà, a hàà tchùua tcg'òó ne. Gatà i gha Khóèm dim Cóám di hàà-q'ooan ii. 40 Cám̀ tsara khóè tsara gha xháràm koe hãa. C'ẽe ba gha séèè, me gha c'ẽe ba guuè. 41 Cám̀ sara khóè sara gha hãa a ko ha̱kg'um koe maberean táó. C'ẽe sa gha séèè, si gha c'ẽe sa guuè.

42 “Gaa domka méé tu kòresea hãa, dùútsa cáḿ kam gha gatu dim X'aigamNqari ba hàà sa tu c'úùa hãa ke. 43 Igaba méé tu ncẽe sa q'ana hãa: Ncẽè nquu ba kàoa hãam khóèm kò q'ana, dùútsa x'aè kam ko ts'ãà-kg'ao ba ntcùú ka hàà sa, nem ga kò ẽem x'aèm ka kòrea hãa, a táá kúrú me gam dim nquu ba khõáè. 44 Gaa domka méé tu gatu igaba wèé x'aè ka kg'ónòsea. Khóèm dim Cóá ba ko ẽe tsi q'ãa tamam x'aèm ka hàà ke.

Tcom-tcomsa kana tcom-tcomsa tamam qãà ba

(Lk 12:41-48)

45 “Kháé dìí ba nxãaska tcom-tcomsa a tc'ẽegam qãà baa? Ncẽe gam ka q'õòsem ko nquua ba di qarian máà ba, me qãè x'aè ka gaxu di tc'õoan máà xu ba? 46 Ts'ee-ts'eekg'aièa baa ẽem qãà ba, ncẽe gam ka q'õòsem ko hàà nem ko hàà sao-xg'ae me ko gatà hẽé ba. 47 Tseegukar ko bìrí tu u a ko máá; wèé zi gúù zi ẽem úúa hãa zi di qaria nem gha gam koe tòó. 48 Igaba ẽem qãàm cg'ãèm kò ko tcáóa ba koe bìríse a ko máá: ‘Tíí q'õò ba ão me e,’ témé, 49 a ba a tshoa-tshoa a qãà ne gam ka c'ẽe ne xg'áḿ, a ko tc'õó a ko kg'áà-kg'aoan cgoa kg'áà, 50 nem gha ẽem qãàm ka q'õòse ba tcom tamam hãam cáḿ ka hàà, c'úùam hãa x'aè ka, 51 a ba a gha hàà xgàra me, a qãè qgóóse ko igaba cg'ãè cau khóèan cgoa xg'ae-xg'ae me, ncẽe gaa koe i gha kg'aean hẽé naka gãò xõ̱óan hẽéthẽé hãa koe.”

Copyright information for `NHR