Matthew 25

10 zi dxàe-coa zi dis sere-sere sa

“Gaa x'aè ka i gha nqarikg'ai di x'aian 10 zi dxàe-coa zi cgoa nxárá xg'aeè. Gazi di lampian zi kò séè a zi a síí séèkom khóè baqãà, xg'ae cgoa me zi gha ka. Gazi ka 5 zia kò káà tc'ẽe ii, zi 5 zi tc'ẽega ii. Káà tc'ẽe zi kò lampia zi séè, gabà zi ko táá nxúìan séèa mááse. Zi tc'ẽega zi lampian séè a zi a nxúìan gàban koe séèa mááse. Me séè-kg'ao ba táá qháése hàà, ka zi ko wèéa zi ga x'óm̀, x'óm̀a zi ko cg'áé khama.

“Ntcùú nqáè kam kò q'au ba tcg'oa a máá: ‘Bóò, séè-kg'aom ga me e síí ko hàà ba, ke tcg'oa naka hàà xg'ae cgoa me!’ témé. Ka zi ko wèé zi dxàe-coa zi tẽe a lampia zi kg'ónò. Zi káà tc'ẽe zi tc'ẽega zi bìrí a máá: ‘Au se e nxúìa ne gasao di nxúìan koe, gase di lampia nea ko ts'irì ke,’ témé. Zi tc'ẽega zi xo̱a a máá: ‘Cuiskaga i wèéa se ga tc'ãò tite. Ke qõò sao ẽe ko x'ámágu u ne koe naka saoa síí x'ámá mááse e,’ témé. 10 Igaba ẽe zi dàò q'oo koe hãa, síí zi gha gaa nxúìan x'ámá, kam kò séè-kg'ao ba hàà. Zi dxàe-coa zi ẽe ko kg'ónòsea zi kõ̱ès séèkuan dis koe gam cgoa tcãà, me nquu-kg'áḿ ba tcẽekg'ammè.

11 “Gam x'aè-coam qãá q'oo koe zi gha c'ẽe zi dxàe-coa zi gataga hàà, a hàà máá: ‘X'aigaè, x'aigaè, xgobekg'ama máá se e,’ témé. 12 Igabam kò xo̱a a máá: ‘Tseegua ner ko bìrí sao o: C'úù saoa ra hãa,’ témé.

13 “Gaa domka méé tu kòresea, cáḿ ba hẽé naka x'aè ba hẽéthẽé tu c'úùa hãa ke,” tam Jeso ba méé.

Nqoana qãà xu dis sere-sere sa

(Lk 19:11-27)

14 “Gaicara i ghanqarikg'ai di x'aian c'ẽem nqõóm koe xóé a ko qõòm khóèm khama ii, gam di xu qãà xu ko tcii a ba a gam di zi gúù zi gaxu tshàu q'oo koe tcãà ba. 15 A cúí ba 5 xu cãa xu marian di xu máà, a c'ẽe ba cám̀ cãan máà, a c'ẽe ba cúím cãa ba máà. Wèém khóè bam kò gam di qarian di tc'ãò-tc'ãoan cgoa máà. A ba a tshoa-tshoa a dàòa ba koe qõò. 16 Me 5 xu cãa xu marian di xu máàèam khóè ba kúúga qõò a ba a síí tséékagu u, a gaicara c'ẽe xu cãa xu 5 xu kúrú. 17 Me gataga ẽe kò cám̀ cãa tsara máàèa ba c'ẽe tsara kúrú. 18 Igabam kò cúím cãam mari di ba máàèa ba qõò a síí góḿankg'ai koe ha̱é ba tshào, a gam ka q'õòsem dim cãa ba kã̱é.

19 “Qáòm x'aèm qãá q'oo koem kò ẽe xu qãà xu ka q'õòse ba ka̱bise a hàà cgae xu, a gaa marian xu ma tséékagua sa hàà nxàe cgoa xu. 20 Me khóèm ẽe kò 5 xu cãa xu máàèa ba cúù-cuuse a 5 xu cãa xu c'ẽe xu úú, a ba a máá: ‘Tíí q'õòè, 5 xu cãa xu tsi kò máà tea hãa. Bóò, 5 xu cãa xu c'ẽe xur kúrúa,’ témé. 21 Me gam ka q'õòse ba bìrí me a máá: ‘Qãèse tsi kúrúa, tsáá qãè a tcom-tcomsa tsi qãà tsi. Cg'áré gúùan koe tsi kò tcom-tcomsa ii, ra gha káí zi gúù zi di qarian máà tsi. Tcãà naka tsia tsáá q'õòr cgoa qãè-tcao,’ témé.

22 “Me gataga cám̀ cãa tsara ko máàèa ba cúù-cuuse a ba a máá: ‘Tíí q'õòè, cám̀ tsara cãa tsara tsi kò máà tea. Bóò, c'ẽe tsara cãa tsarar kúrúa,’ témé. 23 Me gam ka q'õòse ba bìrí me a máá: ‘Qãèse tsi kúrúa, tsáá qãè a tcom-tcomsa tsi qãà tsi. Cg'áré gúùan koe tsi kò tcom-tcomsa ii, ra gha káí zi gúù zi di qarian máà tsi. Tcãà naka tsia tsáá q'õòr cgoa qãè-tcao,’ témé.

24 “Gatagam kò cúím cãa ba kò máàèa ba hàà a máá: ‘Tíí q'õòè, q'ana ra hãa tsi kàa tsi khóè tsi i, a tsi a ko xhárà tama tsi hãa koe ga tcuù, a ko qanega tsi cgùrian tsa̱i-tsa̱i tama koe ga sáà sa. 25 Ra kò nxãaska q'áò tsi, a ra a qõò a síí tsarim cãa ba góḿan q'oo koe kã̱é. Bóò, ncẽe ga ia tsari gúùa ne,’ témé.

26 “Me gam ka q'õòse ba xo̱a me a máá: ‘Tsáá cg'ãè cau a kg'amka tsi qãà tsi! Q'ana tsia, xhárà tama ra hãa koe ga ra ko tcuù sa, a ra a ko qanega ra cgùrian tsa̱i-tsa̱i tama koe ga sáà sa. 27 Khama tsi ga kò marian ko tòóè koe marian tiri úúa, ne i ga kò ncẽeska càùsea, ra ka̱bise a hàà séè e, càùsea i hãase.

28 “‘Ke xao gam koe cãa ba séèa ka̱bi, naka ẽe 10 xu cãa xu úúa hãa ba máà me. 29 Wèém khóèm ẽe c'ẽe gúùan úúa ba gha máàè, a ba a gha káían úú, igabaga ẽe cúí gúù ga úú tama ba gha ẽem úúa hãa gúù-coan ga séè cgaeè khama. 30 Naka xaoa ẽe káà tséém qãà ba tchàa za dcùú-qoms q'oo koe xaoa tcãà. Ncẽe gaa za i gha kg'aean hẽé naka gãò xõ̱óan hẽéthẽé hãa koe,’ témé.”

Ghùuan hẽé naka pirian hẽéthẽé e

31 “Khóèm dim Cóám kò Gaam dim x'áàm koe hãase hàà naka wèé xu moengele xu Gaam di xu cgoa hẽéthẽé e, nem gha Gaam di x'áàn dis ntcõó-q'oos koe hàà ntcõó. 32 Zi ghanqõóm di zi qhàò zi wèé zi Gaam cookg'ai koe xg'ae-xg'aeè, Me gha hàà c'ẽe zi koe q'aa-q'aa zi, ẽem ko ma kòre-kg'ao ba ma ghùuan pirian koe ma q'aa-q'aa khamaga ma. 33 Ghùua nem gha Gam dim x'õàm kg'áòm xòè za tòó, a ba a pirian dxàes x'õàs xòè za tòó.

34 “Me gha X'aiga ba nxãaska kg'áòm x'õàm xòè di ne bìrí a máá: ‘Hàà gatu ẽe Abom ka ts'ee-ts'eekg'aièa tu, x'aian di ntcõó-q'ooan xáè, ncẽe tu kò nqõóm tshoa-tshoasea koe guu a kg'ónòa máàèa a. 35 Xàbàr kò hãa, tu tc'õoan máà ter tc'õó, ra kò cáḿa hãa tu c'ẽe gúùan máà ter kg'áà, ra kò tãá za guuar khóè ra ii, tu x'áéa tu koe qãèse qgóó te, 36 qg'aè-cgaear kò hãa tu hã̱akagu te, ra kòo tsàa tu q'õé te, ra kòo qáé-nquus koe hàna tu hàà kabi te khama,’ tam méé.

37 “Gaa x'aè ka ne gha ẽe tchàno ne xo̱a Me a máá: ‘X'aigaè, n-cáḿa ta kò bóò Tsia Tsi xàbàa hãa, ta tc'õókagu Tsia, Tsi cáḿa hãa ta c'ẽe gúù au Tsi, Tsi kg'áàa hãa? 38 Ta kò n-cáḿa bóò Tsi, Tsi tãá za guua Tsi khóè Tsia, ta x'áéa ta koe qãèse qgóó Tsia, ta n-cáḿa bóò Tsi, Tsi qg'aè-cgaea, ta hã̱akagu Tsia? 39 Ta kò n-cáḿá bóò Tsi, Tsi ko tsàa, kana qáé-nquus koe tcãàèa, ta síí kabi Tsia?’ témé. 40 Me gha X'aiga ba xo̱a ne a máá: ‘Tseegua ner ko bìrí tu u: Wèés gúùs ẽe tu Tíí ka c'ẽe ne ncẽe ne cg'áré ne ka cúía ne koe ga kúrúa sa, tu Tíí ga ra kúrúa máánaa,’ témé.

41 “Me gha nxãaska ẽe dxàes x'õàs xòè di ne bìrí a máá: ‘Tcg'oa cgae Te tu, gatu ẽe chõò tama c'eean koe cgúísea hãa tu, dxãwa ba hẽé naka Gam di xu moengele xu hẽéthẽé kg'ónòa mááèa ba. 42 Xàbàr kò hãa, tu táá gúù máà ter tc'õó, ra ko cáḿaa, tu táá gúù máà ter kg'áà, 43 tãá za guuar khóè ra a kò ii, tu táá x'áéa tu koe qãèse qgóó Te, qg'aè-cgaear kò hãa, tu táá hã̱akagu Te, ra kòo tsàa, a qáé-nquus koe hàna, tu táá kabi Te khama,’ témé.

44 “Nxãaska ne gha gane igaba gataga xo̱a a máá: ‘X'aigaè, n-cáḿa ta bóò Tsi Tsi xàbàa, a cáḿaa, a tãá za guua Tsi khóè Tsia, a qg'aè-cgaea, a kòo tsàa, a qáé-nquus koe hàna, ta táá hùi Tsia?’ témé. 45 Me gha nxãaska xo̱a ne a máá: ‘Tseegukar ko bìrí tu u: Wèés gúùs ẽe tu ncẽe ne cg'áré ne ka cúía ne kúrúa máá tama sa, nxãa sa tu Tíí ga ra kúrúa máá tama thẽé,’ témé. 46 Ne gha nxãaska chõò tamas xgàrakus koe qõò, ne gha ẽe tchàno ne chõò tamas kg'õès koe qõò,” tam Jeso ba méé.

Copyright information for `NHR