Matthew 26

Jesom di xgàrasean hẽé naka Gam dis x'oo sa hẽé naka Gam di x'ooan koe tẽe sa hẽéthẽé e (26:1—28:20)

Kàas Jeso ba qa̱e di sa

(Mk 14:1-2; Lk 22:1-2; Jn 11:45-53)

Eẽm ko Jeso ba gaa zi kg'ui zi kg'uia xg'ara kam kò Gaam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Q'ana xao hãa, Paseka dis kõ̱è sa cám̀ cáḿan qãá q'oo koe hãa sa, Me gha Khóèm dim Cóá ba khóè ne tshàu q'oo koe tcãàè, nxãasegam gha xgàuè ka,” témé.

Xu kò nxãaska kaia xu peresiti xu hẽé, naka khóè ne di xu kaia xu hẽéthẽé kaiam peresitim Kaifase ta ko ma tciièm dis qhàìs koe xg'ae, a xu a Jeso ba xu gha qgóó a cg'õo di kàan kúrú. Igaba xu ko máá: “Kõ̱ès di x'aè ka tamase, nxãaskas gha kaias xg'ore sa khóè ne xg'aeku koe hãa khama,” témé.

Jeso ba ko Betania koe nxúìan cgoa tcgáùè

(Mk 14:3-9; Jn 12:1-8)

Eẽm ko Jeso ba Betania koe hãa, Simonem ncẽe xg'ao lepero dis tcìì sa tsàara hãam dim nquum koe kas kò khóè sa hàà cgae Me, kaisa marian ka x'ámáèa tshãán qgóó a, alabasetere di nxõ̱án cgoa kúrúèam ts'oo-c'õà-coam koe hàna a, a sa a ntcõó a ba a kò tc'õó koe hàà ntcã̱á tcúú Me.

Eẽ xu ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ncẽe sa bóò ka xu kò xgóà a máá: “Dùús ka sa ko ncẽeta ma ma kõ̱è cgoa a? Ncẽe tshãá nea ga kò káí marian cgoa x'ámáguèa, i ga kò gaan di marian dxàua ne khóè ne máàèa hãa!” témé.

10 Igabam kò Jeso ba ncẽe sa q'ana hãase bìrí xu a máá: “Dùús ka xao ko khóè sa xgáèa máá? T'õès tséé sas Tíí koe kúrúa hãa ka. 11 Dxàua ne khóè ne cgoa xao gha wèé x'aè ka hãa, igaba xao wèé x'aè ka Tíí cgoa hãa tite. 12 Ncẽes ncãa ko ncẽe tshãán cgoa ntcã̱á tc'áró Te kas ncãa ko kg'ónòa máá Te kg'ónòkuan Tiri i. 13 Tseegukar ko bìrí xao o a ko máá: Wèém nqõóm ẽe i ko ncẽe qãè tchõàn xgaa-xgaaèm koe i gha ẽes kúrúa hãa gúùan nxàeè, tc'ẽe-tc'ẽeseès gha ka,” tam méé.

Jutase ba ko dtcòm̀, Jeso bam gha x'ámágu sa

(Mk 14:10-11; Lk 22:3-6)

14 Me kò nxãaska 12 xu ka c'ẽe ba ncẽe Jutase Isekariote ta ko ma tciiè ba, kaia xu peresiti xu koe síí, 15 a ba a máá: “Dùú sa xao máà te kg'oana, ncẽè gaxao tshàu q'oo koer kò tcãà Me ne?” témé. Ka xu kò 30 marian seleferan di kg'ónò máá me. 16 Me gaam x'aèm kaga Jutase tshoa-tshoa a qaa, ntamam gha ma gaxu tshàu q'oo koe tcãà Me sa.

Jeso ba ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao cgoa Paseka di tc'õoan tc'õó

(Mk 14:12-21; Lk 22:7-13, 21-23; Jn 13:21-30)

17 Tc'ãá dim cáḿ péré gãé-gãe úú tamas pérés di kõ̱èan dim ka xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu Jesom koe hàà a máá: “Nda koe xae gha kg'ónòa máá Tsi, naka Tsi síí gaa koe Paseka di tc'õoan tc'õó sa Tsi ko tc'ẽe?” témé. 18 Me xo̱a a máá: “Qõò naka x'áé-dxoom koe síí, c'ẽem khóèm koe naka bìrí me naka máá: ‘Xgaa-xgaa-kg'ao ba ko máá: ‘Tsarim nquum koer gha Tiri xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa Paseka di ghùu-coan kg'oo,’ témé,’” tam méé. 19 Xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ẽem ma Jeso ba bìrí xua hãa khama ma kúrú, a Paseka di tc'õoan kg'ónò.

20 Eẽ i ko dqòa kam kò Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu 12 xu cgoa qa̱ò. 21 Eẽ xu hãa a ko tc'õó kam ko máá: “Tseegukar ko bìrí xao o, gaxao ka c'ẽe ba gha khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Te,” témé. 22 Xu kò kaisase tshúù-tcao, a xu a wèéa xu tshoa-tshoa a cúí mana cúí tẽè Me a máá: “A tíí tama raa, X'aigaè?” témé. 23 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Eẽ Tíí cgoa tshàua ba gàbas q'oo koe tcana hãa ba gha khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Te. 24 Eẽ i ma Khóèm dim Cóám ka ma góásea khamaga i gha ii. Igaba haò, cg'ãè i gha ii, ẽe ko Khóèm dim Cóá ba khóè ne tshàu q'oo koe tcãàm ka! Qãèa i ga kò máá mea hãa, táám ga kò ábàèa hãa sa,” témé. 25 Me Jutasem ẽe ko hàà khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Me ba máá: “A tíí tama raa, xgaa-xgaa-kg'ao Tseè?” témé. Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Ncãa tsi nxàese,” témé.

Dqòa di tc'õoan X'aigam Nqarim di i

(Mk 14:22-26; Lk 22:14-20; 1Ko 11:23-25)

26 Eẽ xu hãa a ko tc'õó kam kò Jeso ba péré sa séè, a ba a ts'ee-ts'eekg'ai si, a khõá q'aa si, a xgaa-xgaase-kg'ao xu máà si, a ba a máá: “Séè naka xaoa tc'õó, ncẽea cgàaa Te ga a ke,” témé.

27 A ba a kubi sa séè a ts'ee-ts'eekg'ai si a máà xu si a máá: “Wèéa xao ga méé xao gaas koe kg'áà. 28 Ncẽea c'áòa Te ga a ke qáé-xg'aes di i, ncẽe gha ntcã̱águè e, káí ne khóè ne gha chìbia ne qgóóa mááè ka. 29 Bìrí xao or ko, ncẽe kg'om dis hìis di gõéan ncẽer ncẽem cáḿ koe guu a kg'áà tite, me gha nxãakg'aiga síí cáḿ ẽer gha gaxao cgoa Abom di x'aian koe ka̱base kg'áà a ba hàà,” témé.

30 Eẽ xu ko cii ba nxáèa xg'ara ka xu kò tcg'oa a Olife dim xàbìm koe qõò.

Jeso ba ko Peterem gha xo̱ase Me sa nxàe

(Mk 14:27-31; Lk 22:31-34; Jn 13:36-38)

31 Me nxãaska Jeso ba bìrí xu a máá: “Ncẽem ntcùúm ka xao gha gaxao wèéa xao khuùagu Te, góásea i hãa a ko máá:

‘Kòre-kg'ao bar gha xg'áḿ,
si gha ghùuan dis xg'ae sa qgóéa q'aa,’
téméè khama.
32 Igaba ẽer ko x'ooan koe ghùièa xg'ara ner gha tc'ãà-cookg'ai xao o a Galilea koe qõò,” témé.

33 Me Petere ba nxàe a máá: “Eẽta xu ga ko ma wèéa xu khuùagu Tsi igabar tíí cuiskaga khuùagu Tsi tite,” témé. 34 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Tseegukar ko bìrí tsi: Ncẽem ntcùúm ka, qanegam ghòrò ba kg'ae tamas cookg'ai koe tsi gha senè nqoana q'oro xo̱ase Te,” témé. 35 Me Petere ba xo̱a Me a máá: “Tsáá cgoar ga ko x'óó igabagar cuiskaga xo̱ase Tsia hãa tite,” témé. Xu kò wèé xu xgaa-xgaase-kg'ao xu gatà méé.

Getesemane koe

(Mk 14:32-42; Lk 22:39-46)

36 Kam kò nxãaska Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa Getesemane ta ko ma tciièm qgáìm koe qõò, a ba a síí gaa koe bìrí xu a máá: “Ncẽe koe xao ntcõó, ẽe síí hãa koer ko síí còrè ke,” témé. 37 A ba a Petere ba hẽé naka Sebetem di tsara cóá tsara hẽéthẽé séè, kam kò tshoa-tshoa a tshúù-tcao a kaisase thõò-xám̀. 38 A ba a bìrí xu a máá: “Tcáóa Tea x'oos q'oo koe tshúù-tcaoan ka cg'oèa hãa. Ncẽe koe xao qaù, naka Tíí cgoa kókòa hãa,” témé.

39 Cg'árésem ko còoka qõò kam kò kg'áía ba cgoa góḿankg'ai koe cg'áé a ba a còrè a máá: “Aboè, kgoanase i kòo ne, kúrú nakas ncẽes kubisxgàrakuan di sa Tíí koe tcg'òóè. Igaba Tsari tc'ẽean ka, Tíí ko tc'ẽes ka tamase,” témé.

40 Kam kò xgaa-xgaase-kg'ao xu koe ka̱bise a hàà sao-xg'ae xu xu x'óm̀a. Me Petere ba bìrí a máá: “A tààè xao koáé, x'aè-coa ba Tíí cgoa hãa a kókòa hãan ka? 41 Kókòa hãa naka còrè, naka xaoa nxãasega táá kúrúa bóòkuan koe tcãà guu. Tc'ẽe bakúrú kg'oana hãa, igabam tc'áró ba kg'amka me e ke,” témé.

42 Cám̀ di sam kò gaicara ka̱bise a síí còrè, a máá: “Tiri Aboè! Ncẽè kgoanase i kòo ne méés cgóm̀na ncẽeskubi sa Tíí koe séèa tcg'òóè, nakar táá nxãasega gaas q'oo koe kg'áà. Igaba ncẽè kgoanase tama i kò hãa ne méés nxãaska Tsáá ko tc'ẽe sa kúrúse,” tam méé. 43 Eẽm ko gaia ka̱bise a hàà kam kò sao-xg'ae xu xu x'óm̀a hãa, nqã̱éa xu kò hãa khama.

44 Me gaicara guu xu a qõò a síí nqoana di sa còrè, a cúís gúùs ga sa gaicara méé. 45 A ba a nxãaska xgaa-xgaase-kg'ao xu koe ka̱bise a máá: “A qanega xao x'óm̀a, a ko sãa? Bóò, x'aè ba hààra, Me ko Khóèm dim Cóá ba hàà chìbi-kg'ao ne tshàu q'oo koe tcãàè. 46 Tẽe xao, naka xae qõò! Bóò, khóè ne tshàu-q'oo koe tcãà Team khóè ba cúùse hàna ke!” témé.

Jeso ba ko qgóóè

(Mk 14:43-50; Lk 22:47-53; Jn 18:3-12)

47 Eẽm qanega hãa a ko kg'ui kam kò Jutasem ncẽe 12 xu ka c'ẽe ba hàà, xu kò káí xu khóè xu dis xg'ae sa gam cgoa hàà, ntcàuan hẽé naka dxòman hẽéthẽé kò qgóóa hãa xu, a kaia xu peresiti xu hẽé naka khóè ne di xu kaia xu koe hẽéthẽé guua hãa. 48 Me kò nxãaska ẽe kò khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Me ba x'áí sa máà xua hãa a ko máá: “Eẽr gha ko x'obè ba Gaam ga Me e, ke xao qgóó Me,” témé. 49 Me Jutase tchànose Jesom koe síí a máá: “Tsgám̀mo, Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè!” témé. A x'obè Me. 50 Me Jeso ba gam ka máá: “Tiri Tsi ncàm̀-khoe tseè, dùú sa tsi hààra máána?” témé.

Xu kò nxãaska cúù-cuuse a Jeso ba qgóó a séè Me.
51 Me kò kúúga Jesom cgoa kò hãa xu 12 xu ka c'ẽe ba tchoanà tshàu, a gam dim ntcàu ba tsgúùa tcg'òó, a kaiam peresitim dim qãàm dim tcee ba xg'aoa qhòm. 52 Me kò nxãaska Jeso ba gam ka máá: “Ka̱bi tsarim ntcàu ba téé-q'ooa ba koe, wèém ẽe ko ntcàuan séè ba gha ntcàuan cgoa kaàkaguè ke. 53 Kana tsi c'úùa qari ner úúa sa tirim Abo bar ga tcii cgoa a, Me ncẽeskaga 12 sa nqáéa zi xg'ae zi tcám̀-tcám̀ zi moengele xu di zi tsééa óá máá Te sa? 54 Ncẽes gúù sar kò ko kúrú ne zi ghaNqarim di zi Tcgãya zi ntama nxàea tseegukaguè, ncẽe zi ko máá, ncẽeta méé i ga kò ma kúrúse, témé ka?” tam méé.

55 Eẽm x'aèm kam kò Jeso ba khóè xu dis xg'ae sa bìrí a máá: “Ts'ãà-kg'ao ba tsãá hààraa khama xao gáé ntcàuan hẽé naka dxòman hẽéthẽé cgoa hààraa, hàà xao gha qgóó Te ka? Wèé cáḿ kar tempelem q'oo koe hãa a ko xgaa-xgaa, igaba xao gaa koe síí táá qgóó Te. 56 Igaba wèéan ncẽea kúrúsea, nxãasega zi gha Tcgãya zi porofiti xu di zi tseegukaguè ka,” ta méé. Ka xu kò nxãaska wèé xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tcg'oara guu Me a bèe a qgóé.

Jeso ba ko qhàìs cookg'ai koe úúè

(Mk 14:53-65; Lk 22:54-55, 63-71; Jn 18:13-14, 19-24)

57 Xu ẽe kò Jeso ba qgóóa xu kaiam peresitim Kaifasem koe úú Me, x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé naka kaia xu hẽéthẽé kò xg'aea koe. 58 Me Petere ba kháóka téé a xùri Me, a kaiam peresitim dis qgáìs koe síí. A ba a síí q'oo koe tcãà a kòre-kg'ao xu cgoa síí ntcõó, chõò-q'ooa nem gha bóò ka.

59 Xu kaia xu peresiti xu di xu hẽé, naka wèés xg'aes x'áèan di xu kaia xu di sa hẽéthẽé tshúù-ntcõan dim dàò ba qaa Jeso ba xu gha chìbi-chibi cgoa ba, cg'õo Me xu gha ka. 60 Eẽta i kò ma káí tshúù-ntcõan di chìbi-chibi-kg'aoan hààraa xg'aea igaba xu kò táá cúím dàòm ga ba hòò.

Igaba tsara kò kháóka cám̀ tsara hàà,
61 a tsara a máá: “Ncẽem khóè ba kò máá, qari nem úúa Nqarim dis tempele sam ga ko̱bea q'aa, a nqoana cáḿan q'oo koe gaicara tshào si di i, témé,” ta tsara méé.

62 Me nxãaska kaiam peresiti ba tẽe a Jeso ba tẽè a máá: “C'ẽe gúù ga Tsi gáé xo̱a tama? Ncẽe ne khóè ne ko Tsáá ka nxàe sa gáé dùú saà?” témé. 63 Igabam kò Jeso ba kg'ama nqoo.

Me kaiam peresiti ba bìrí Me a máá: “Kg'õèam Nqarim cookg'ai koe méé Tsi tseeguan bìrí xae e, Kreste Tsi ii sa, Nqarim di Tsi Cóá Tsi?” témé.
64 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Eẽ tsi ko méé khamaga i ii. Igabar ko bìrí xao o, ncẽe koe guus ka xao gha Khóèm dim Cóá ba bóò, Me ẽe qari iim dim kg'áòm x'õàm xòè za ntcõóa-ntcõe, a ba a gha nqarikg'ai dis túú-c'õòs cgoa hàà,” témé.

65 Me nxãaska kaiam peresiti ba gam dim qgáí ba tòà q'aa a máá: “Ncãam nxàe e, cóèkua nem kg'uia! Dùú sa xae ko qanega tseegukagu-kg'aoan qaara máá? Bóò, ncãa xao ncẽeska Gam di cóèkuan kóḿa mááse. 66 Ka xao ko ntama ma tc'ẽe?” témé. Xu xo̱a a máá: “X'oo sam kg'anoa,” témé.

67 Xu nxãaska kg'áḿ tshàran cgoa tcg'ae kg'áí Me, a xu a tshàua xu cgoa xg'áḿ Me. Xu c'ẽea xu x'ábú Me a máá: 68 “Porofita naka bìrí xae e, Kreste Tseè! Dìína xg'áḿ Tsia sa?” témé.

Petere ba ko Jeso ba xo̱ase

(Mk 14:66-72; Lk 22:56-62; Jn 18:15-18, 25-27)

69 Me kò Petere ba tchàa koe ntcõóa-ntcõe, xhàros koe, si kò dxàe-coas qãà di sa hàà cgae me a máá: “Tsáá igaba tsi kò Jesom Galilea dim cgoa hãa,” témé. 70 Igabam kò wèéa ne cookg'ai koe xo̱ase a máá: “Eẽ si ko nxàes gúùs sar c'úùa,” témé.

71 Si kò ẽem ko heke-kg'áḿs koe tcg'oa a ko síí, ka c'ẽes qãà sa gaa koe bóò me, a gaa koe hãa ne khóè ne bìrí a máá: “Ncẽem khóè ba kò Jesom Nasareta dim cgoa hãa,” témé. 72 Me kò gaicara gaìses cgoa xo̱ase, a máá: “Eẽm khóè bar c'úùa!” témé.

73 X'aè-coam qãá q'oo koe ne ko ẽe kò téé-tẽe ne Peterem koe hàà a gam ka máá: “Tseeguan kaga tsi Gam ka c'ẽe tsi i, tsari kg'ui-q'ooa ne ko x'áí i khama,” témé. 74 Me kò nxãaska tshoa-tshoa a cgúíse a gaìse a máá: “Khóèm ẽe bar c'úùa hãa!” témé.

Me kò kúúga ghòrò ba kg'ae.
75 Me Petere ba Jesom kò bìrí mea hãa kg'uian tc'ẽe-tc'ẽese ncẽem kòo máá: “Ghòròm qanega kg'ae tama cookg'ai koe tsi gha nqoana q'oro xo̱ase Te,” témé e. Me kò tchàa koe tcg'oa a síí thõòkase kg'ae.

Copyright information for `NHR