Matthew 27

Jeso ba ko Pilatom koe úúè

(Mk 15:1; Lk 23:1-2; Jn 18:28-32)

Eẽ i ko q'uu ka xu kò kaia xu peresiti xu di xu wèé xu hẽé naka kaia xu khóè ne di xu hẽéthẽé xu nxàea xg'ae a dtcòm̀ku Jeso ba xu gha cg'õo sa. Qáé Me xu kò a tc'ãà-cookg'aim Pilatom koe úú Me, a xu a tshàua ba q'oo koe tcãà Me.

Jutasem dis x'oo sa

(Tsee 1:18-19)

Eẽm ko Jutasem ncẽe kò Jeso ba x'ámágu ba ko bóò Jesom ko ma x'oo sa xgàra mááè sa kam kò tc'ẽea ka̱bi a ba a 30 marian seleferean di i kaia xu peresiti xu hẽé nakakhóè ne di xu kaia xu koe hẽéthẽé ka̱bi, a máá: “Chìbi ner kúrúa, khóèm káà chìbim di c'áòa ner ntcã̱água khama,” témé. Xu xo̱a me a máá: “Kháé sa ko nxãa sa sixae koe dùú sa méé? Tsáá tsi gha nxãan bóòa mááse ka,” témé. Me Jutase marian tempelem q'oo koe xaoa guu, a ba a tcg'oa a síí qáé a tceese.

Xu kaia xu peresiti xu gaa marian sáà xg'ae, a xu a máá: “Kgoara i mááè tama, ncẽe marian gha tempelem di marian q'oo koe tcãàè sa, khóèm tcúú di mari i khama,” témé. Ka xu ko dtcòm̀ku a gaa marian cgoa “Gàba zi dim kúrú-kg'aom dim xhárà ba” x'ámá, gaa koe xu gha tãá za guua ne khóè ne kg'ónò ka. Gaa domkam kò gaam xhárà ba “C'áòan dim xhárà ba” ta ma tciiè, ncẽes noosega.

Nxãaskas kò porofitim Jeremiam kò kg'uia sa tseegukaguè ncẽem kòo máá: “Gaa 30 marian selefera di ne kò séè, ncẽe Iseraele di ne khóè ne kò x'ámá cgoa mea a, 10 a ne a ‘Gàba zi dim kúrú-kg'aom dim xhárà ba’ x'ámá, ẽem kò ma X'aigamNqari ba ma x'áèa hãa khamaga ma,” téméa sa.

Jeso ba Pilatom cookg'ai koe

(Mk 15:2-5; Lk 23:3-5; Jn 18:33-38)

11 Jeso ba kò nqõóm dim kaiam cookg'ai koe hàà téé, me tẽè Me a máá: “A Tsáá ga Tsia Juta ne di Tsi X'aiga Tsi i ta ko méé Tsi?” témé. Me Jeso ba xo̱a a máá: “Eẽ tsi ko méé khamaga i ii,” témé.

12 Igaba ẽem ko kaia xu peresiti xu ka hẽé nakakhóè ne di xu kaia xu hẽéthẽé ka chìbi-chibiè, kam kò táá xo̱a.

13 Me nxãaska Pilato ba tẽè Me a máá: “Ncẽeta noo zi kg'ui zi chìbi-chibi cgoa Tsi xu ko zi Tsi kóḿ tama?” témé. 14 Igabam kò Jeso ba gazi kg'ui zi ka cúía zi ga táá xo̱a, me Pilato
27:14 Pilato -Gerika sa ko máá: “nqõóm dim kaia ba” témé.
kaisase are.

Jeso ba ko x'oo sa xgàra mááè

(Mk 15:6-15; Lk 23:13-25; Jn 18:39—19:16)

15 Cau me e kò ii nqõóm dim kaiam koe, Paseka di x'aèan ka khóè ne kò nxárá tcg'òóa mááse hãam khóèm qáéèa kò hãa ba kgoara sa. 16 Gaa x'aè ka ne kò q'ãaseam chìbi-kg'ao ba úúa, [Jeso] Barabase ta kòo ma tciiè ba. 17 Nxãaska ẽe ne ko khóè ne xg'ae kam kò Pilato bìrí ne a máá: “Dìí ba ra gha kgoara máá tu u sa tu ko tc'ẽe? [Jesom] Barabase baa, kana Jesom ncẽe Kreste ta ko ma tciiè baa?” témé. 18 Tc'ãà-cookg'ai xua kò chìikuan domka Jeso ba tshàu q'ooa ba koe tcana hãa sam kò q'ana hãa khama.

19 Eẽm qanega ntcõó-q'oos xgàrakuan dis koe hãa kas kò gam dis khóè sa kg'uian gam koe tsééa úú a máá: “Tcg'òó tshàua tsi ẽem khóèm tchànom koe, ntcùúm ncẽem kar ncãa kaisase tshúùs sõokuri sa gam ka sõokuri, a ncãa táá qãèse x'óm̀
27:19ntcùúm ncẽem kar ...Gerika sa ko máá: “ntcùúm ncẽem kar ncãa sõokuris q'oo koe gam domka káí zi gúù zi ka xháéè,” témé.
ke,” témé.

20 Ka xu ko kaia xu peresiti xu hẽé nakakhóè ne di xu kaia xu hẽéthẽé khóè ne qg'áì, Barabase ba méé ne dtcàrà mááse sa, naka nea Jeso ba cg'õo. 21 Me nqõóm dim kaia ba xo̱a ne a máá: “Khóè tsara ncẽe tsara ka ndaka ba ra gha kgoara máá tu u sa tu ko tc'ẽe?” témé. Ne máá: “Barabase me e,” témé. 22 Me Pilato ba bìrí ne a máá: “Kháé ra gha nta hẽé Jesom ncẽe Kreste ta ko ma tciièm ka?” témé. Ne wèé ne máá: “Xgàuè méém!” témé. 23 Me máá: “Dùús domka? Dùútsa gúùs cg'ãè sa ba kúrúa hãa?” Ne kaisase q'au a máá: “Xgàuè méém!” témé.

24 Eẽm ko Pilato bóò, cúí gúù kúrúm gha ga káà a sa, si ko tshúù sa tẽe, kam ko tshàan séè a khóè ne cookg'ai koe xg'aà tshàu, a máá: “Ncẽem khóèm di c'áòan koer chìbi úú tama, ke tu gatukúrú naka bóòa mááse,” témé. 25 Ne wèé ne khóè ne xo̱a a máá: “Gam di c'áòan ta gha sita hã̱a, sita di cóán cgoa!” témé.

26 Me nxãaska Barabase ba kgoara máá ne, a ẽem ko Jeso ba xg'áḿmèa xg'ara kam kò ncõo-kg'ao xu tshàu q'oo koe tcãà Me, síím gha xgàuè ka.

Ncõo-kg'ao xu ko Jeso ba nco̱i

(Mk 15:16-20; Jn 19:2-3)

27 Nxãaska xu kò nqõóm dim tc'ãà-cookg'aim di xu ncõo-kg'ao xu Jeso ba séè a nquum koe úú, a xu a wèés xg'aes ncõo-kg'ao xu di sa Gam cookg'ai koe xg'ae-xg'ae. 28 A xu a kò qgáía ba nxõ̱o cgae Me, a nco̱àm qgáí ba hã̱akagu Me. 29 A xu a dxàman cgoa kúrúèas cábá sa kabea xg'ae a cábákagu Me, a kg'áò xòè di tshàua ba koe tc'áà ba qgóókagu Me, a xu a cookg'aia ba koe qo̱m̀, a nco̱i Me, a máá: “Tsgám̀mo, Juta ne di Tsi x'aiga Tseè!” témé. 30 A xu a kg'áḿ tsharàn cgoa tcg'ae Me, a tc'áà dim hìi ba séè a xg'áḿ tcúú Me. 31 Eẽ xu ko gatà ma nco̱i Mea xg'ara ka xu kò qgáí ba nxõ̱o cgae Me, a Gam di qgáían hã̱akagu Me, a xu a nxãaska séè a úú Me, síí xu gha xgàu Me ka.

Jeso ba ko xgàuè

(Mk 15:21-32; Lk 23:26-43; Jn 19:17-27)

32 Eẽ xu ko tcg'oa ka xu kò Kurene koe guuam khóèm Simone ta ko ma tciièm cgoa xg'ae, a xu a chùi Me xgàu sam gha dcẽé ka. 33 A xu a Gologota ta ko ma tciièm qgáìm koe síí, ncẽe sa ko máá: ‘Tcúú-c'õás dim qgáì ba,’ témé. 34 Gaa koe xu ko hàà ka xu kò Jeso ba tga̱bian cgoa xg'ae-xg'aeèa qgarìan máà, kg'áà am gha ka, igaba ẽem ko xám̀ m kam kò xguì i. 35 Xu xgàu Me, a xu a cgúúan ntcòo a qgáía ba q'aa-q'aaku. 36 A xu a gaa koe ntcõó a kòre Me. 37 A xu a tcúúa ba koe Gam di chìbian ka ko kg'uis tcgãya sa tòó, ncẽe kò máá: “NCẼEA JESO ME E, JUTA NE DIM X'AIGA BA,” témé sa. 38 A xu a nxãaska cám̀ ts'ãà-kg'ao tsara Gaam cgoa xgàu, me c'ẽe ba Gam dim kg'áòm x'õàm xòè za téé, me c'ẽe ba dxàe xòèa ba za téé.

39 Ne ẽe kò ko gaa koe nqáé ne cg'ãèse kg'ui cgoa Me, a nxã̱a-nxa̱nan tcúú 40 a ko máá: “Tsáá ncẽe ga ko koma tempele ba ko̱bea q'aa, a nqoana cáḿan qãá q'oo koe tshào me Tsi Tsia, Nqarim di Tsi Cóá Tsi kò ii ne xgàus koe xõa naka kgoarase,” témé.

41 Gataga xu kò ma kaia xu peresiti xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé nakakhóè ne di xu kaia xu hẽéthẽé xu ma nco̱i Me, a ko máá: 42 “C'ẽe nem kgoara hãa, igabagam ko kgoarasean ka tààè. Iseraele ne dim X'aiga Me e, ke méém ncẽeska xgàus koe xõa, nxãaska ta gha Gam koe dtcòm̀ ke. 43 Nqarim koem kò tcoma hãa. NcẽèNqarim kò ko tc'ẽe Me ne méém ncẽeska kgoara Me. ‘Tíí ra Nqarim dir Cóá Ra a,’ tam ko méé ke,” ta xu méé.

44 Tsara kò ẽe kò Gaam cgoa xgàuèa tsara ts'ãà-kg'ao tsara thẽé gataga ma cóè Me.

Jeso ba ko x'óó

(Mk 15:33-41; Lk 23:44-49; Jn 19:28-30)

45 Koaba di x'aèan 12 di koes kò guu a wèém nqõóm koe ntcùú sa xóé a síí dqòa di x'aèan nqoana di koe téé. 46 Me kò Jeso ba nqoana di x'aèan ka kaiam dòm̀ cgoa q'au a máá: “Eli, Eli, lama sabakatani?” témé. Ncẽe sa ko máá: “Tiri Nqariè, Tiri Nqariè, dùús domka Tsi aagu Tea?” témé. 47 Ne ẽe kò gaa koe téé-tẽe ne ka c'ẽe ne kóḿ Me a máá: “Ncẽem khóè ba ko Elija ba tcii,” témé. 48 Me kò gane ka c'ẽe ba kúúga qgóé, a x'úrúan séè, a síí gaa x'úrúan koe tsa̱u tshàan ntcã̱á, a tc'áàm koe qhàea tòó, a hàà máà Me kg'áàm gha ka. 49 Ne c'ẽe ne máá: “Qãà, naka ta bóò Elija ba gha hàà kgoara Me sa,” témé.

50 Me kò Jeso ba gaicara kaiam dòm̀ cgoa q'au, a ba a còo di sa sónòa tcg'òó.

51 Ka bóò, còrè-nquum dim qgáí ba kò cám̀ xòè tsara cgoa tòàra q'aase, tc'amaka guu a síí nqãaka téé, me kò nqõó ba cgùru, i nxõ̱án q'aa, 52 zi tc'ám̀ zi xgobekg'amse, i tc'áróan ncẽe kò x'óóa
27:52x'óóa -Gerika sa ko máá: “x'óm̀a hãa,” témé.
hãa ne káí ne tcom-tcomsa ne di i x'ooan koe ghùiè.
53 Ne kò Jesom x'ooan koe ghùièa qãá q'oo koe tc'ám̀ zi koe tcg'oa, a ne a tcom-tcomsam x'áé-dxoom koe tcãà, a káí ne khóè ne koe x'áíse.

54 Eẽm ko ncõo-kg'ao xu dim kaia ba hẽé naka gam cgoa kòo hãa a ko Jeso ba kòre xu nqõóm di cgùruan bóò naka ẽe ko kúrúse zi hẽéthẽé e, ka xu kò q'áòs ka tcãàèa, a máá: “Tseegukagam kò ncẽem khóè ba Nqarim dim Cóá Me e,” témé.

55 Gataga zi kò káí zi khóè zi ẽe koe hàna, a nqúù ka téé a ko bóò. Ncẽe kò Galilea koe guu a Jeso ba còò a hààraa zi, hàà zi gha hùi Me ka. 56 Gazi xg'aeku koes kò Maria Magatalena sa hãa, naka Jakoboa tsara Josefaa tsara ka xõòs Maria sa hẽé, naka Sebetem ka cóásea tsara ka xõò sa hẽéthẽé e.

Jeso ba ko kg'ónòè

(Mk 15:42-47; Lk 23:50-56; Jn 19:38-42)

57 Eẽ i ko dqòa kam kò qguùam khóèm Arimatea di ba hàà. Cg'õèa ba kò Josefa a, me kò Jesom dim xgaa-xgaase-kg'ao me e. 58 Pilatom koem kò síí, a síí Jesom dim tc'áró ba dtcàrà, me Pilato x'áèan tcg'òó máàè mem gha di i. 59 Me Josefa ba tc'áró ba séè, a q'úúm qgáím q'anom cgoa tcáḿ Me. 60 A ba a Gam dis tc'ám̀s ka̱bas koe tcãà Me, ncẽe nxõ̱ám koem kò tshàoa sa. A ba a kaiam nxõ̱á ba tc'ám̀s-kg'áḿ koe ghànèa úú, a qõò. 61 Sara kò Maria Magatalena sa hẽé naka Marias c'ẽe sa hẽéthẽé sara tc'ám̀ sa q'óá-kg'amase ntcõóa-ntcõe.

Kòre-kg'ao xu tc'ám̀s di xu

62 Xùrikom cáḿ ka,Sabata dim cáḿ ko kg'ónòsea mááèm cáḿ qãá q'oo koe, xu kò kaia xu peresiti xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé xu Pilatom cookg'ai koe xg'ae, 63 a xu a máá: “Kaia tseè, ncẽem kàa-kg'aom kò qanega kg'õèa hãa kam kò ko méé sa xae ko tc'ẽe-tc'ẽese, ncẽem kòo máá: ‘Nqoana dim cáḿ kar gha x'ooan koe tẽe,’ témé sa, 64 ke x'áèan tcg'òó nakas tc'ám̀ sa qarika kòreè nakam nxãakg'aiga síí nqoana dim cáḿ ba tcãà, naka xu nxãasega Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu táá síí Gam dim tc'áró ba ts'ãà guu, naka xua khóè ne bìrí naka máá: ‘X'ooan koem tẽea,’ témé guu. Ncẽes tshúù-ntcõas kháóka ka di sa gha tc'ãà dis ka kaisase cg'ãè sa ii ke,” ta xu méé. 65 Me Pilato xo̱a xu a máá: “Kòre-kg'aoan xao gha úúa, ke qõò naka síí tc'ám̀ sa kòre ẽe xao ma q'ana khama ma,” témé. 66 Xu qõò, a síí tc'ám̀ sa kòre, a tc'àmà-tcẽekg'am si, a xu a gaa koe kòre-kg'aoan tòó.

Copyright information for `NHR