Matthew 28

Jeso ba ko x'ooan koe tẽe

(Mk 16:1-10; Lk 24:1-12; Jn 20:1-10)

Sabata dim cáḿ qãá q'oo koe, tc'ãà dim cáḿ di ntcùúkg'ai cgoa kas kò Maria Magatalena sa hẽé naka c'ẽes Maria sa hẽéthẽé sara qõò a síí ko tc'ám̀ sa bóò.

Kas kò kúúga kaias cgùrus nqõóm di sa kúrúse, Nqarim dim moengele ba kò nqarikg'ai koe guu a ko xõa khama, atc'ám̀s koe síí, a ba a síí nxõ̱á sa ghànèa dìbi, a gaas koe q'ábà ntcõó. Gam di bóòse-q'ooa ne kò túú-tebem dian khama ii, i kò gam di qgáían tsõ̱àn khama magõya-gõyase q'úú u. Xu kò kòre-kg'ao xu káíse q'áò me, a cgùru, a xu a x'óóa khóèan khama ma xgàruku.

Igabam kò moengele ba khóè sara bìrí a máá: “Táá sao q'áò guu, Jesom ncẽe kò xgàuèa hãa ba sao ko qaa sar q'ana ke. Ncẽe koem káà Me e, ghùièam hãa, ẽem kò mééa khama. Ke sao hàà naka xòóèam kò hãa qgáìan bóò. Naka saoa ncẽeska qháése qõò naka síí Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí, x'ooan koem ghùièa hãa sa, a ncẽeska gaxao ka tc'ãà a ko Galilea koe qõò. Gaa koe xao gha sao-xg'ae Me, témé. Bóò, táá sao c'urù guu bìrí saoar hãa sa,” tam méé.

Sara kò q'áòan hẽé naka kaisa qãè-tcaoan hẽéthẽé cgoa tc'ám̀s koe guu a qháése tcg'oa, a qàrò a síí Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí.

Me Jeso ba gaa x'aè kaga xg'ae cgoa sara a, a máá: “Tsgám̀ saoò!” témé. Sara hàà cgae Me, a nqàrèa ba qgóó, a sara a dqo̱m̀ Me. 10 Me nxãaska Jeso ba máá: “Táá q'áò guu, qõò naka síí Tíí qõe ga xu bìrí naka xu Galilea koe qõò, gaa koe xu gha sao-xg'ae Te ke,” témé.

Kòre-kg'ao xu dis xàà sa

11 Eẽ sara khóè sara dàò q'oo koe hãa ka xu kò gaa x'aè kaga kòre-kg'ao xu ka c'ẽea xu x'áé-dxoom koe síí, a xu a síí wèé zi gúù zi ẽe kò kúrúsea hãa zi kaia xu peresiti xu koe xàà. 12 Xu kò kaia xu peresiti xukhóè ne di xu kaia xu cgoa xg'ae, a qg'áìku, a xu a ncõo-kg'ao xu káí marian máà, 13 a bìrí xu a máá: “‘Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ncãa ntcùú ka hàà, a hàà ts'ãà Me, ẽe xae ncãa x'óm̀a hãa ka,’ ta méé xao méé. 14 Ncẽes xààs kò ko tc'ãà-cookg'aim ka kóḿè ne xae gha bìría tchàno-tchano me, a xae a gha qóḿan koe tcg'òó xao o ke,” ta xu méé. 15 Xu ncõo-kg'ao xu marian séè a xu a ẽe xu kò ma x'áèèa khama ma kúrú. Si kò ncẽes tchõà sa Juta ne koe tsa̱i-tsa̱iè, ncẽes noosega.

Jeso ba ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu koe x'áíse

(Mk 16:14-18; Lk 24:36-49; Jn 20:19-23; Tsee 1:6-8)

16 Xu 11 xu xgaa-xgaase-kg'ao xu Galilea koe síí, ẽem kò Jeso ba bìrí xuam xàbìm koe. 17 Eẽ xu ko bóò Me ka xu kò dqo̱m̀ Me, igaba xu kò c'ẽe-kg'áía xu káíse tc'ẽe-tc'ẽese. 18 Me Jeso ba hàà cgae xu a bìrí xu a máá: “Wèé qaria ner nqarikg'ai koe hẽé naka nqõómkg'ai koe hẽéthẽé máàèa hãa, 19 ke xao qõò naka síínqõóm di zi qhàò zi wèé zi kúrú, naka zi Tiri xgaa-xgaase-kg'aoan kúrú, naka xaoa Xõò ba hẽé, naka Cóá ba hẽé, naka Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba hẽéthẽé xu di cg'õèan cgoa tcguù-tcguu ne, 20 naka xgaa-xgaa ne naka ne wèé zi gúù zi ẽer x'áè xaoa hãa zi qgóóa qari. Q'ãa méé xao: Tíí ra gha wèé cáḿan ka gaxao cgoa hãa, i gha nxãakg'aiga síí kurian di chõò-q'oo tcãà sa ke,” tam méé.

Copyright information for `NHR