Matthew 4

Jeso ba ko kúrúa bóòè

(Mk 1:12-13; Lk 4:1-13)

Me nxãaska Jeso ba Tc'ẽem ka séè a qãáka úúè, síím gha dxãwam ka kúrúa bóòè ka. Eẽm ko 40 cáḿan hẽé naka 40 ntcùúan hẽéthẽé tc'õoan carasea hãa kam kò gaa koe guus ka xàbàa.

Me kò kúrúa bóò-kg'ao ba hàà cgae Me, a bìrí Me a máá: “Nqarim di Tsi Cóá Tsi kò ii ne, ncẽe nxõ̱án bìrí naka i péréan kúrúse,” témé. Me Jeso ba xo̱a a máá: “Góásea i hãa a ko máá: ‘Khóè ba péréan ka cúí kg'õèkaguè tite, igaba wèém kg'uim ka a, ẽe ko Nqarim di kg'áḿan koe guu a tcg'oa ba,’ téméèa,” tam méé.

Kam ko nxãaska dxãwa ba tcom-tcomsam x'áé-dxoomJerusalema dim koe úú Me, a ba a kaisase tc'amaka hàna qgáìan tempelem tco̱be dim koe síí tòó Me, a bìrí Me a máá: “Nqarim di Tsi Cóá Tsi kò ii ne, nqãaka xaoa xòóse. Góásea i hãa ke a ko máá:

‘Gam di xu moengele xum gha Tsáá ka x'áèan máà,
xu gha gaxu di tshàuan cgoa ghùi Tsi,
táá Tsi gha nxãasega nqàrèa Tsi
nxõ̱án koe xg'áḿa tòó ka,’”
tam méé.
Me Jeso ba bìrí me a máá: “Gaicara i góásea hãa a ko máá: ‘Táá méé tsi tsarim X'aigam Nqari ba kúrúa bóò guu,’” témé.

Gaicaram kò dxãwa ba séè a kaisase kaiam xàbìm koe úú Me, a ba a wèé x'aian nqõómkg'ai di hẽé, naka gaan di ka̱rean hẽéthẽé x'áí Me. A ba a bìrí Me a máá: “Wèéan ncẽe gar gha máà Tsi, góḿankg'ai koe Tsi kòo cg'áé a ko dqo̱m̀ te ne,” témé. 10 Me Jeso ba nxãaska bìrí me a máá: “Tíí koe tcg'oa, satanaè! Góásea i hãa a ko máá: ‘X'aigam Nqari ba tsi gha dqo̱m̀, a Gam cúí ba kúrúa máá,’ témé,” tam méé.

11 Me nxãaska dxãwa ba guu Me. Ka i ko gaa x'aè kaga moengelean hàà, a hàà hùi Me.

Jeso ba Galilea koe (4:12—16:12)

Jeso ba ko Gam dis tséé sa Galilea koe tshoa-tshoa

(Mk 1:14-15; Lk 4:14-15)

12 Eẽm ko Jeso ba Johane ba qáéèa hãa sa kóḿ, kam kò Galilea koe ka̱bise. 13 Nasareta koem kò tcg'oa, a Kaperenaume koe síí x'ãè, ncẽe ko tshàam qàe koe hànam qgáì ba, Sebulone ba hẽé naka Nafetali ba hẽéthẽé tsara dim nqõóm koe, 14 ẽe porofitim Isaiam ka kò kg'uièas gha nxãasega tseegukaguè ka, ncẽe kòo máá:

15 “Sebulonem dim nqõó ba hẽé
naka Nafetalim dim nqõó ba hẽéthẽé tsara
tshàam koe ko qõòm dàòm koe hãa,
Jorotanem qàe koe, Galilea koe,
nqõóm tãá zi qhàò zi di ba;
16 khóè ne ncẽegaa koe ntcùúan q'oo koe x'ãèa hãa nea
kaiam x'áà ba hòòa.
X'ooan dim nqõóm ntcùúm q'oo koe hãa ne koe
i x'áàn hààraa,”
témé.

17 Eẽm x'aèm koem kò Jeso ba guu a tshoa-tshoa a xgaa-xgaa a máá: “Tcóóse tu gatu di chìbian koe, nqarikg'ai di x'aia nea cúù u ke,” témé.

Jeso ba ko tc'ãà di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tcii

(Mk 1:16-20; Lk 5:1-11)

18 Eẽm Jeso ba Galilea dim tshàam qàe koe xóé a ko qõò kam kò khóè qõeku tsara bóò, Simonem ncẽe kòo Petere ta ma tciiè ba hẽé naka Anterea ba hẽéthẽé e, tsara c'uisí sa tshàan q'oo koe tcãà, x'aù qgóó-kg'ao tsara a kò ii khama. 19 A ba a bìrí tsara a a máá: “Xùri Te tsao, kúrú tsao or gha tsao khóè ne qgóó-kg'ao tsao ii,” témé. 20 Tsara kúúga gatsara di c'uisían guu, a xùri Me.

21 Gaa koem guu a ko qõò kam kò khóè qõeku tsara c'ẽe tsara bóò, Sebetem ka cóásem Jakobo ba hẽé naka qõesem Johane ba hẽéthẽé e, tsara gatsara ka xõòm Sebetem cgoa dxòrom q'oo koe hãa, xu ko gaxu di c'uisían kg'ónò, Me Jeso ba tcii tsara a. 22 Ka tsara kò kúúga dxòro ba hẽé naka gatsara ka xõò ba hẽéthẽé guu, a xùri Me.

Jeso ba ko tsàako ne khóè ne kg'õèkagu

(Lk 6:17-19)

23 Me Jeso ba wèém Galileam koe qõòa te, a gane di còrè-nquuan koe xgaa-xgaa, a ko x'aian di qãè tchõàn ka khóè ne bìrí, a ko wèé tcììan koe hẽé naka wèé thõòan koe hẽéthẽé qãèkagu ne. 24 Gaam di tchõà ne kò wèém Siriam koe tsa̱i-tsa̱ise, ne kò Gaam koe wèé ne ẽe ko tãáka zi tcìì zi tsàa ne óá, naka thõòkase tsàara hãa ne hẽé naka dxãwa tc'ẽean ka tcãàèa ne hẽé, naka x'óóa qae ko ne hẽé naka nqo̱ara ne hẽéthẽé e, Me kúrú ne ne qãè. 25 Zi kò káí zi xg'ae zi Galilea koe hẽé naka Dekapolise koe hẽé naka Jerusalema koe hẽé naka Jutea koe hẽé naka c'ẽe xòè Jorotane di koe hẽéthẽé guu a xùri Me.

Copyright information for `NHR