Matthew 6

Tchàno zi tséé zi

“Q'ãa méé tu naka tua gatu di zi tséé zi tchàno zi táá khóè ne cookg'ai koe kúrú guu, naka táá khóè ne x'áí zi guu. Gatà tu kò hẽé ne tu surutan hòò tite, gatu ka Xõòm nqarikg'ai koe hànam koe.

“A c'ẽem dtcàrà-kg'ao ba tu kò c'ẽes gúù sa máà kg'oana ne méé tu còrè-nquuan hẽé naka x'áéan xg'aeku koe hẽéthẽé táá torompitan cgoa nxàe ana téé guu, qãè khóèan khama ko ma kúrúse xu khóè xu ko hẽé khama, nxãasega xu gha c'ẽe khóèan ka dqo̱m̀mè ka. Tseegua ner ko bìrí tu u a ko máá: Gaxu di surutan xukhóè ne koe cg'oèase hòòa. Igaba tsáá ẽe tsi kòo c'ẽem dtcàrà-kg'ao ba c'ẽes gúù sa máà ne, táá hẽé nas dxàes x'õàs tsari sa q'ãa, kg'áòm x'õàm tsarim ko kúrú sa. Naka i gha nxãasega gúùan tsi tcg'òó q'oo chóm̀sea hãa, Me gha Saòm ncẽe ko chóm̀sea zi gúù zi bóò ba gha suruta tsi.

Còrèan ka xgaa-xgaa sa

(Lk 11:2-4)

“Naka gatà còrè tu kò ne méé tu táá qãè khóèan khama ko ma kúrúse xu khóè xu khama ii guu, còrè-nquuan q'oo koe hẽé naka x'áéan xg'aeku koe hẽéthẽé ko nqàrè ka téé a còrèan ncàm̀a xu, nxãasega ne gha wèé ne khóè ne bóò xu ka. Tseegukar ko bìrí tu u a ko máá: Gaxu di surutan xukhóè ne koe cg'oèase hòòa. Igaba tsáá ẽe tsi kò còrè ne méé tsi tsarim nquum q'oo koe tcãà, naka nquu-kg'áḿ ba tcẽekg'am, naka tsia Saò ba còrè, ncẽe hòòse tama ba. Nakam gha nxãasega Saò ba suruta tsi, ncẽe ko chóm̀sea zi gúù zi bóò ba. Naka gatà còrè tu kòo ne, táá qaase tama zi kg'ui zi káí zi tséékagu guu, tãá zi qhàò zi di ne ko hẽé khama, káí zi kg'ui zi ẽe ne ko kg'ui zi ka ne gha komsanaè, ta ne tc'ẽea khama. Táá gane khama ii guu. Gatu ka Xõò ba tu ko dtcàràs cookg'ai koem gatu koe ko tcào sa nxãakamaga q'ana hãa ke. Ke méé tu ncẽeta ma còrè na máá:

Sita ka Xõò Tseè
nqarikg'ai koe hàna Tseè,
cg'õèa Tsi méé i dqo̱m̀mè,
10 Tsari x'aian méé i hàà.
Tsáá ko tc'ẽe sa méés nqõómkg'ai koe kúrúè
nqarikg'ai koes ko ma kúrúè khama.
11 Sita dis tc'õos wèé cáḿ di sa
ncẽe cáḿ ka máà ta a.
12 Naka qgóóa máá ta a chìbia ta,
sita ma c'ẽe ne gane di chìbian
ma qgóóa máána hãa khama.
13 Táá kúrúa bóòkuan koe tcéèa úú ta a guu,
igaba dxãwam dim dàòm koe tcg'òó ta a.
[X'aian hẽé,
naka qarian hẽé,
naka x'áàn hẽéthẽéa
chõò tamase Tsari i ke.
Amen.]
14 “Khóè ne tu kò gane di chìbian qgóóa máá nem gha gataga gatu ka Xõòm nqarikg'ai di ba gatu di chìbian koe qgóóa máá tu u khama. 15 Igaba ncẽè khóèan tu kò gaan di chìbian qgóóa máá tama, nem gatu ka Xõò ba thẽé cuiskaga chìbia tu qgóóa máá tu ua hãa tite.

Tc'õoan carasea ne

16 “Gataga thẽé, ẽe tu kò tc'õoan carase ne méé tu táá cg'ãè-cg'ãe kg'áí guu, qãè khóèan khama ko ma kúrúse xu khama ma, ncẽe cg'ãè-cg'ãe kg'áí ko xu, c'ẽe ne xu gha nxãasega x'áí, tc'õoa ne xu ko carase sa ka xu. Tseegua ner ko bìrí tu u a ko máá: Gaxu di surutan xukhóè ne koe cg'oèase hòòa. 17 Igaba ẽe tsi kò tc'õoan carase ne méé tsi xg'aà kg'áí naka nxúìan tcgáùse. 18 Naka i gha nxãasega tsari tc'õoan carasean táá c'ẽe ne ka bóòè guu, igaba tsarim Xõòm ka, ncẽe hòòse tama ba. Me gha Saòm ncẽe chóm̀sea zi gúù zi ko bóò ba suruta tsi.

Qguùan ka xgaa-xgaa sa

(Lk 12:33-34)

19 “Táá méé tu nqõómkg'ai koe qguùan tòóa mááse guu, ncẽe tcg'ãàn hẽé naka ncàbàn hẽéthẽé ko tc'õó o koe, ncẽe ts'ãà-kg'aoan ko khõá a tcãà a ts'ãà a koe. 20 Igaba méé tu gatu di qguùan nqarikg'ai koe tòóa mááse, ncẽe tcg'ãàn hẽé naka ncàbàn hẽéthẽé tc'õó o tite koe, kana ts'ãà-kg'aoan ga khõá naka tcãà na ts'ãà tite koe. 21 Eẽ tsari qguùan hãa koe i gha gataga thẽé tsari tcáóan hãa khama.

Qãèm tcgáí ba

(Lk 11:34-36)

22 “Tcgáí ba tc'áróm dim x'áà me e. Ncẽè tcgáía tsi kò qãè ii, nem tsarim tc'áróm wèé ba x'áàn ka cg'oèa. 23 Igaba ncẽè tcgáía tsi kò tshúù ii, nem tc'áróm tsari ba dcùú-qoman ka cg'oè cgaeèa. A ncẽè tsari x'áàn kò dcùú-qom sa ii ne, i gáé gha nta noose dcùú-qoman kaia!

Cám̀ x'aigan tsééa máá ne

(Lk 16:13; 12:22-31)

24 “Cám̀ x'aigan gha tsééa máám khóè ba káà me e. C'ẽe bam gha hòre, a c'ẽe ba ncàm̀ khama, kanam gha c'ẽem koe dtcãàse, a c'ẽe ba ntcoe khama. Cuiskaga tu Nqari ba hẽé naka qguùan dim nqárì ba hẽéthẽé tsara cúí x'aè ka tsééa máána hãa tite.

Táá káíse tc'ẽe-tc'ẽese guu

25 “Gaa domkar ko bìrí tu u, a ko máá: Táá gatu di kg'õèan ka káíse tc'ẽe-tc'ẽese guu, dùú tu gha tc'õó kana kg'áà sa, kana tc'áróa tu ka igaba, dùú tu gha hã̱a sa. Kg'õè sa gáé tc'õoan ka cgáé tama, me tc'áró ba qgáían ka cgáé tama? 26 Bóò nqarikg'ai di tsa̱rá ne: xhárà tama i hãa, a tcuù tama, a gataga tòóa mááse tama, gabàm ko qanega gatu ka Xõòm nqarikg'ai di ba xárò o. Ka gatu gáé gaan ka cgáé tama? 27 Gatu ka c'ẽem dìí ba gha gáé káíse tc'ẽe-tc'ẽesean ka, kg'õèa ba di cáḿan koe cáḿ ba càù?

28 “A tu a ko dùús domka qgáían ka káíse tc'ẽe-tc'ẽese? Bóò, nta i qãáka di x'aan ii sa, nta i ko ma tso̱m sa. Tséé tama i hãa, a gataga qgáían qgãéa mááse tama. 29 Igabar ko bìrí tu u a ko máá:x'aigam Solomonem gabà kò gam di x'aian wèé koe ga ncẽe zi x'aa zi ka c'ẽea zi khama ma táá hã̱a. 30 Ncẽè Nqarim kòo qãáka di dcãan, ncẽe ko ncẽe cáḿ ka hãa, a q'uu ka c'eean q'oo koe xaoa tcãàè, nxãan ncẽeta ma hã̱akagu, nem gha tseegukaga cgáése gatua hã̱akagu tu u, oo, gatu ncẽe cg'áré dtcòm̀an úúa tuè!

31 “Gaa domka méé tu táá káíse tc'ẽe-tc'ẽese guu naka máá: ‘Dùú sa ta gha tc'õó?’ témé, kana máá: ‘Dùú sa ta gha kg'áà?’ témé, kana máá: ‘Dùú sa ta gha hã̱a?’ témé guu. 32 Tãá zi qhàò zi di nea ko wèé gúùan ncẽe ga qaa, Me gatu ka Xõòm nqarikg'ai di ba ncẽe gúùan tu ko tcào sa q'ana hãa ke. 33 Igabaga méé tu kg'áíkaX'aigam Nqarim di x'aian hẽé naka Gam di tchànoan hẽéthẽé qaa, naka tua gha ncẽe zi gúù zi wèéa zi ga thẽé máàè. 34 Ke tu táá q'uu dim cáḿ ka káíse tc'ẽe-tc'ẽese guu, q'uu dim cáḿ ba gha cúía tc'ẽe-tc'ẽese gam ka ke. Wèém cáḿ ba gam di xháéan tc'ãòa.

Copyright information for `NHR