Matthew 7

C'ẽe ne bóò a tc'ẽea máá sa

(Lk 6:37-38, 41-42)

“Táá c'ẽem khóè ba xgàra guu, naka tua gha nxãasega táá xgàraè guu. Gaam dàòm cúím ẽe tu ko c'ẽe ne bóò a xgàram cgoaga tu gha Nqarim ka bóò a xgàraè ke, si gha tc'ãò-tc'ãos ẽe tu ko c'ẽe ne koe tséékagu sa gatu koe tséékaguè.

“Dùús domka tsi ko tsáá ka c'ẽem tcgáí q'oo koe hãam tcg'óbé ba hòòa máá, igaba tsi tsáá tcgáí q'oo koe hãam hìi-dxoo ba hòò tama? Nta tsi gha tsáá ka c'ẽe ba bìrí a máá: ‘Tíí tcáràè, hàà nakar tcgáí q'ooa tsi koe tcg'óbé ba tcg'òó,’ témé, ncẽe tsáá tcgáí q'oo koe hãam hìi-dxoo ba tsi hòò tama koe. Tsáá qãè khóèan khama ko ma kúrúse tseè! Kg'áíka tcgáí q'ooa tsi koe hànam hìi-dxoo ba tcg'òó, naka nxãwa qãèse bóò naka tsáá ka c'ẽem tcgáí q'oo koe hàna tcg'óbéan tcg'òó.

“Táá ẽe tcom-tcomsa ii sa ha̱ghuan máà guu, naka gataga táá gatu di tca̱àko nxõ̱án xgùuan cookg'ai koe aagu guu. Gatà tu kò hẽé ne i gha nqàrèan gaan di ka náà tcãà a, a i a gha ka̱bise a tòà q'aa tu u.

Dtcàrà, Qaa, Xg'áḿ-xg'am

(Lk 11:9-13)

“Dtcàrà tu, máàè tu gha ke, qaa tu, hòò tu gha ke, nquu-kg'áḿ ba tu xg'áḿ-xg'am, xgobekg'ama tu gha mááè ke. Dìím wèém ẽe ko dtcàrà ba ko máàè, me ko wèém ẽe ko qaa ba hòò, me gha wèém ẽe ko nquu-kg'áḿ ba xg'áḿ-xg'am ba xgobekg'ama mááè khama. Kana ndakam khóè ba gha gam dim cóám kòo péréan dtcàrà me ne, péréan téé-q'oo koe nxõ̱án máà me? 10 Kana ẽem kòo x'aù ba dtcàrà me ne, cg'ao ba máà me? 11 A ncẽè gatu ncẽe cg'ãè tc'ẽe ii tu kò qãè aban gatu di cóán máà q'ana hãa, ne ba gha nxãaska gatu ka Xõòm ncẽe nqarikg'ai koe hãa ba ẽe ko dtcàrà Me ne nta noose nqáéa hãase qãè aban máà!

12 “Gaa domkar ko bìrí tu u a ko máá: wèé zi gúù zi ẽe tu ko tc'ẽe khóè ne méé ne gatu koe kúrú zi, nxãa zi méé tu gane koe thẽé kúrú. Ncẽe sa x'áèan ka hẽé naka porofitian ka hẽéthẽé ko nxàeès ga si i khama.

Cg'árés heke-kg'áḿ sa

(Lk 13:24)

13 “Xgáḿ-xgam naka nquu-kg'áḿ koe tcãà. Cg'ãèan koe ko úúm kg'áḿ ba tchàà me e, me gaa koe ko qõòm dàò ba thamka me e ke, ne gaa koe ko tcãà ne káí ne e. 14 Igaba bóò, kg'õèan dis heke-kg'áḿ sa cg'áré si i, me gaa koe ko qõòm dàò ba qóḿ me e, ne ẽe ko hòò me ne cg'orò ne e.

Hìi sa hẽé naka tc'áróa sa hẽéthẽé e

(Lk 6:43-44)

15 “Tshúù-ntcõan di xu porofiti xu méé tu q'ãa! Gatu koe xu ko ghùuan di khòoan hã̱a a hàà, igabaga xu q'ooa xu koe xaùko xu ncuutshaa xu u. 16 Gaxu di tc'áróan ka tu gha bóòa q'ãa xu. Khóèa ne gáé ko kuri dxàman úúa zi hìi-coa zi koe kg'oman tcuù, kana ia ko dxàmga zi hìi-coa zi koe faian tcuù? 17 Gatagas ko ma wèés hìis qãè sa qãè tc'áróan kúrú, igabas ko tshúùs hìi sa tshúù tc'áróan kúrú. 18 Qãès hìi sa cuiskaga tshúù tc'áróan kúrúa hãa tite, kanas gataga tshúùs hìi sa cuiskaga qãè tc'áróan kúrúa hãa tite. 19 Wèés hìis ẽe tc'áróan qãè kúrú tama sa ko xg'aoa tcg'òóè, a c'eean q'oo koe tcãàè. 20 Gaa domka tu gha gaxu di tc'áróan ka q'ãa xu.

Ncìísegar kò c'úù tsia

(Lk 13:25-27)

21 “Wèém khóèm ẽe ko bìrí Te a máá: ‘X'aigaè, X'aigaè,’ témé ba nqarikg'ai di x'aian koe tcãà tite, igaba ẽe ko Tirim Abom nqarikg'ai koe hànam ko tc'ẽe sa kúrúm cúím ga ba gha tcãà. 22 Káí ne gha ẽem cáḿcòo dim ka bìrí Te a máá: ‘X'aigaè, X'aigaè, a gatá tama taa ncẽe kòo Tsarim cg'õèm cgoa porofita ta, a Tsarim cg'õèm cgoa dxãwa tc'ẽean xhàiagu ta, a gam cgoa káí zi gúù zi are-aresa zi kúrú ta?’ témé. 23 Ra gha nxãaska tchànose bìrí ne a máá: ‘Ncìísegar c'úù tua, gatu cg'ãè gúù kúrú-kg'ao tu, ke tu Tíí koe tcg'oa!’ témé.

Cám̀ tsara tshào-kg'ao tsara

(Lk 6:47-49)

24 “Dìím wèém ẽe ko Tiri kg'uian ncẽe kóḿ, a i ko méé sa kúrú ba gha tc'ẽegam khóèm khama ii, ncẽe ko gam dim nquu ba qãès tshoa-tshoase-q'oos koe tshào ba. 25 I túúan hàà, i tshàan cg'oè a tòè, i tc'ãán tc'ãá a i a ẽem nquu ba xàbù, igabagam kò táá cg'áé, qãès tshoa-tshoase-q'oos koem kò tshàoa tòóèa khama. 26 Igaba dìím wèém ẽe ko Tiri kg'uian kóḿ, igaba kúrú u tama ba gha káà tc'ẽem khóèm khama ii, ncẽe ko gam dim nquu ba góḿankg'ai koe tshàoa tòó ba,qãès tshoa-tshoase-q'oos cgoa tamase. 27 I túúan hàà, i tshàan cg'oè a tòè, i tc'ãán tc'ãá, a i a ẽem nquu ba tcãò, me cg'áé, a kaias gúùs khama ma cg'áé ba,” tam méé.

28 Eẽm ko Jeso ba ncẽe zi gúù zi nxàea xg'ara ka zi ko xg'ae zi Gam di xgaa-xgaa-q'ooan ka area hãa. 29 Qarian úúam khóèm khamam kòo ma xgaa-xgaa ne khama, gane di xu x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu khama tamase.

Copyright information for `NHR