Matthew 8

Jeso ba ko lepero dis tcìì sa úúam khóè ba qãèkagu

(Mk 1:40-45; Lk 5:12-16)

Eẽm kò Jeso ba xàbìm koe guu a ko xõa ka zi kò káí zi xg'ae zi khóè ne di zi xùri Me. Me gaa x'aè kaga lepero dis tcìì sa tsàaram khóè ba hàà cgae Me, a hàà cookg'aia ba koe qgom-tsi-quri, a máá: “X'aigaè, tc'ẽe Tsi kòo ne Tsi ga kúrú ter q'ano,” témé. Me tchoanà tshàu, a qgóó me, a máá: “Gatàr ko ma tc'ẽe, ke q'ano!” témé. Kas kò gam dis tcììs lepero di sa kúúga kaà cgae me. Me Jeso ba bìrí me a máá: “Q'ãa, naka táá cúí khóè ga c'ẽe gúù ga bìrí guu. Igaba méé tsi qõò naka síí peresitim koe x'áíse, naka ẽem Moshe x'áèa hãas aba sa tcg'òó, x'áís iise khóè ne koe,” témé.

Ncõo-kg'aom di dtcòm̀a ne

(Lk 7:1-10)

Eẽm ko Jeso ba Kaperenaume koe síí tcãà kam kò ncõo-kg'ao xu dim tc'ãà-cookg'ai ba hàà cgae Me, a hàà hùikuan dtcàrà cgae Me a máá: “X'aigaè, tirim qãà ba x'áéa te koe xõe, a nqo̱ara hãa, a ba a kaisa thõòan koe hãa,” témé. Me bìrí me a máá: “Síír gha a kúrú mem qãè,” témé. Me ncõo-kg'ao xu dim tc'ãà-cookg'ai ba xo̱a a máá: “X'aigaè, dìí cgáér tama ra a, nquua te tco̱be dòm̀ q'oo koe Tsi ga tcãà ra. Ke kg'amaga kg'ui ba tcg'òó nakam gha tirim qãà ba kg'õè. Tíí igabar kaia xu dòm̀ q'oo koe hànar khóè ra a, xu gataga ncõo-kg'ao xu tíí dòm̀ q'oo koe hàna ke. Ra ko ncẽe ba bìrí a máá: ‘Qõò,’ témé, me qõò, ra c'ẽe ba bìrí a máá: ‘Hàà,’ témé, me hàà. Ra tirim qãà ba bìrí a máá: ‘Ncẽe sa kúrú,’ témé, me kúrú si,” tam méé.

10 Eẽm ko Jeso ba ẽe sa kóḿ kam kò kaisase are, a ba a ẽe kòo xùri Me ne bìrí a máá: “Tseegua ner ko bìrí tu u: Qanegar cúí khóè ga Iseraele koe hòò ta ga hãa ncẽeta ma kaias dtcòm̀ sa úúa hãa a. 11 Bìrí tu ur ko, káí ne gha cáḿs ko tcg'oa xòè koe hẽé naka cáḿs ko tcheè xòè koe hẽéthẽé guu a hàà, a ne a hàà Abrahama ba hẽé naka Isaka ba hẽé naka Jakobe ba hẽéthẽé xu cgoa ntcõó a tc'õó, nqarikg'ai di x'aian koe. 12 Igaba ne gha gane ẽe x'aian di ne tchàa koe xaoa tcg'òóè, dcùú-qoms q'oo koe, ncẽe kg'aean hẽé naka gãò xõ̱óan hẽéthẽé gha hãa koe,” tam méé.

13 Me nxãaska Jeso ba ncõo-kg'ao xu dim tc'ãà-cookg'ai ba bìrí a máá: “Eẽ tsi ma dtcòm̀a hãa khamaga méé i tsáá koe ii, ke qõò,” témé. Me kò gam dim qãà ba gaa x'aèan ẽe kaga qãè.

Jeso ba ko káí ne khóè ne kúrú ne qãè

(Mk 1:29-34; Lk 4:38-41)

14 Eẽm ko Jeso ba Peterem dim nquum koe tcãà kam kò Peterem ka c'uìse sa bóò, si cgùrukagu si kos tcììs ka qgóóèa, a xóé-xõe. 15 Me kò tshàua sa qgóó, i tcììan guu si, si tẽe a sa a tshoa-tshoa a tsééa máá Me.

16 Eẽm dqòam ka ne kò káí ne khóè ne dxãwa tc'ẽean úúa hãa ne Gam koe óá. Me kg'uim cgoa dxãwa tc'ẽean xhàiagu, a ba a wèé ne ẽe kò tsàa ne kúrú ne kg'õè. 17 Ncẽe sa kò kúrúse, nxãasegas gha ẽem ko porofitim Isaia ba nxàea sa tseegukaguè ka, ncẽe ko máá:

“Gatá di thõòa nem séèa,
a ba a tcììa ta xgàm a qõò cgoaa,”
témé sa.

Qaase ko sa Jeso ba xùrian koe

(Lk 9:57-62)

18 Eẽm ko Jeso ba khóè ne dis xg'ae sa qàea ba koe bóò, kam kò x'áèan tcg'òó, tchoaba méé xu c'ẽem xòèm tshàam dim koe di i. 19 Me nxãaska x'áè xgaa-xgaa-kg'ao ba hàà cgae Me, a hàà bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'aoè, ẽe Tsi ko síí qgáì wèé koer gha xùri Tsi,” témé. 20 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Círía ne gaan di ha̱éan úúa, i tsa̱rán gaan di nquuan úúa, igabagam Khóèm dim Cóá ba tòó tcúúm gha qgáì úú tama,” témé.

21 Me c'ẽem xgaa-xgaase-kg'ao ba bìrí Me a máá: “X'aigaè, kg'aia qãà te nakar síí tirim xõò ba kg'ónò,” témé. 22 Igabam kò Jeso ba bìrí me a máá: “Xùri Te, naka ẽe x'óóa hãa ne guu naka ne gane dian ẽe x'óóa hãa kg'ónò,” témé.

Jeso ba ko tc'ãá ba nqaekagu

(Mk 4:35-41; Lk 8:22-25)

23 Eẽm ko dxòrom q'oo koe tcãà ka xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu xùri Me. 24 Me kò kúúga kaiam tc'ãá ba tshàam tc'amkg'ai koe tẽe, me dxòro ba tshàam di qhonèan ka xàbùa tcg'òóè, igabam kò Jeso ba x'óm̀a hãa. 25 Xu síí ghùi Me a máá: “X'aigaè, hùi xae e! Tom̀ xae ko ke!” témé. 26 Me bìrí xu a máá: “Dùús domka xao ko ma q'aea, gaxao ncẽe cg'áré dtcòm̀an úúa hãa xaoè?” témé. Kam ko nxãaska tẽe a ba a tc'ãá ba hẽé naka tshàa ba hẽéthẽé dqàè, si kaisas nqoo sa xóé. 27 Xu ẽe kò hãa cgoa Mea xu are, a tẽèku a máá: “Dùútsa khóè ba gáé ncẽe ba? Tc'ãán ga hẽé naka tshàan ga hẽéthẽé ka ko komsanaè ba!” témé.

Cám̀ tsara khóè tsara dxãwa tc'ẽean úúa tsara ko qãèkaguè

(Mk 5:1-20; Lk 8:26-39)

28 Eẽm ko c'ẽem xòèm tshàam dim koe síí, Gadarene dim xg'aekum di ba, kam ko cám̀ tsara khóè tsara dxãwa tc'ẽean úúa tsara cgoa xg'ae, tc'ám̀ zi koe kò guua hãa tsara. Kaisase bèe-beesa kò ii tsara, i kò cúí khóè ga gaam dàò ba séè naka nqáé tite. 29 Gaa x'aè kaga tsara kò q'au a máá: “Dùú sa Tsi ko tc'ẽe sitsam koe, Nqarim di Tsi Cóá Tseè? A hààra Tsia, hàà Tsi gha xgàra tsam m ka, nxárá tòóèam x'aèm cookg'ai koe?” ta méé.

30 Zi kò káí zi xgùu zi gaxu ka cg'árése nqúù ka hãa a ko dxòó. 31 I kò gatsara di dxãwa tc'ẽean Jeso ba dtcàrà a máá: “Ncẽè hàà Tsi kò ko xhàiagu ta a ne méé Tsi xgùuan dis xg'aes koe tsééa úú ta a,” témé. 32 Me bìrí i a máá: “Qõò!” témé. I tcg'oa, a i a síí xgùuan koe tcãà. Si wèés xg'aes xgùuan di sa kari-karisea xõa a síí tshàan q'oo koe x'óó.

33 Xu ẽe kòo xgùuan kòre xu khóè xu bèe a qgóé, a x'áé-dxoom koe síí, a síí wèéan ga nxàe, ẽe kò dxãwa tc'ẽean úúa tsara khóè tsara koe kúrúsean ga hẽéthẽé e. 34 Kam kò wèém x'áé-dxoo ba tcg'oa, a síí Jesom cgoa xg'ae. Eẽ ne ko bóò Me, ka ne kò dtcàrà Me, gane dim nqõóm koem gha tcg'oa sa.

Copyright information for `NHR