Philippians 1

Téé-cookg'ai sa (1:1-11)

Tsgám̀kaguku zi

Paulo ra a, a Timoteom cgoa hàna, Jeso Krestem di tsam qãà tsam,

a tsam a koncẽes tcgãya sa wèé ne khóè ne ncẽe Jeso Krestem koe tcom-tcomsa ii ne, ncẽe Filipi koe hàna ne góá máá, tc'ãà-cookg'ai xu hẽé naka hùi-kg'ao xu hẽéthẽé cgoa, a ko máá:

Nqarim gatá ka Xõò ba hẽé naka X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara koe guua hãa cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu cgoa hãa, témé.

Paulo ba ko dtcòm̀-kg'ao ne Filipi di ne còrèa máá

Wèé x'aèan ẽer ko tc'ẽe-tc'ẽese tu u kar ko Nqarim tiri ba qãè-tcaoa máá, a ra a ko gataga wèé x'aèan ẽer ko còrè ka wèéa tu ga qãè-tcaoase còrèa máá, ẽe tu ko tíí cgoa tsééa xg'ae, a Jesom di qãè tchõànkhóè ne koe úú ka, tc'ãà dim cáḿẽe tu kò dtcòm̀ koe guu a, a hàà ncẽem cáḿ koe tcãà ka. Nqari ba qãès tséé sa tshoa-tshoaà gatu koe. Ra kaisa tcoman úúa, xg'ara-xg'ara sim gha sa, Jeso Krestemko ka̱bise a hààm cáḿ ka.

Tcáóa te koe tu hàna khama i qãèa máá tea, ncẽetar gha ma wèéa tu tc'ẽea máá sa. Wèé tsééan ẽe Nqarim kò Gam di cgóm̀kuan koe máà tea tu kò tíí cgoa xg'aea hãa: qáéèa ra kò hãa ka hẽé, naka Nqarim di qãè tchõà ner ko tééa máána hãa x'aè ka hẽé, naka ẽer kò Nqarim di qãè tchõàn tseegu ii sa x'áía hãa ka hẽéthẽé e. Nqarim ga ba q'ana khama, tseegua ner ko nxàe sa, ẽer kò ko máá: Jeso Krestem dis tcáós koer guu a wèéa tu xgónèa hãa, témé ne.

Ncẽea tiri còrè e, gatu dis ncàm̀kus gha kaisase càùse di i, q'ãan koe hẽé naka qãèse bóòa q'ãas koe hẽéthẽé e, 10 qãè zi gúù zi tu gha nxãasega bóòa tcg'òó, a tu a gha q'ano ii a káà chìbi ii ka, me gha nxãakg'aiga síí Krestem dim cáḿ ba tcãà. 11 Ra ko gataga còrè, Jeso Krestem koe tu gha guu a tchàno zi tséé zi ka cg'oè-cg'oeè sa, nxãasegam gha Nqari ba x'áàkaguè a dqo̱m̀mè ka.

Paulom tc'áró di zi qóḿ zi (1:12-26)

Krestem ka méé i xgaa-xgaaè

12 Q'ãa tu ghas gúù sar ko tc'ẽe, tíí qõe ga tuè, ncẽe kúrúse cgae teas gúù sa qãè tchõàn qõòkagua khama. 13 I hàà ncẽeska wèé kòre-kg'aoan x'aigam dim nquum di hẽé naka wèé ne khóè ne koe hẽéthẽé q'ãasea, Krestem domkar qáéèa sa. 14 Tiri qáékua ne ko tíí qõea ne káí ne X'aigamNqarim koe hàna ne kúrú ne tcoman úú, aNqarim dim kg'ui ba q'áò tamase kg'ui, kgoarasease hẽéthẽé e.

15 Eẽta ne ko ma c'ẽe ne Krestem ka ko tauan hẽé naka mẽékuan hẽéthẽé cgoa xgaa-xgaa, igaba ne ko c'ẽe ne qãè tc'ẽean cgoa Gam ka xgaa-xgaa. 16 NcẽeGam ka ko qãè tc'ẽean cgoa ko xgaa-xgaa ne ko ncàm̀kuan cgoa kúrú u, qãè tchõàn tééa máá dise ra ncẽe koe tòóèa hãa sa ne q'ana khama. 17 Igaba ne komẽékuan di ne Krestem ka xgaa-xgaa q'ano-tcáó cgoa tamase, cúía ga ne cgáékaguse kg'oana hãa domka, tiris qáékus koe ne gha qarian cgoa qgóókukagu te ka.

18 Ka ra gha kháé nxãaska nta méé? Eẽta ga i wèé qgáìan koe ga ii ka, tshúù-ntcõase ga igaba, kana tseeguse ga igaba, i ko Krestem ka xgaa-xgaaè. Ra ko ncẽes gúùs domka qãè-tcao, eè, a ra a gha kg'amaga qanega qãè-tcao. 19 Eè, q'ana raà, gatu di còrèan ka hẽé naka Jeso Krestem dim Tc'ẽem di hùian ka hẽéthẽés gha ncẽe kúrúse cgae teas gúù satiri kgoarakuan koe ka̱bise sa. 20 Kreste ba kò wèé x'aè kakaikaguè, ra ko wèé tcáóa te cgoa ga tcom a ko nqòò, cúí gúù kagar sau-cgaekaguè tite sa, igabagam gha Kreste ba ncẽeskaga igaba cgáé-q'ooa te koe kgoarasease kaikaguè, kg'õèa ra ga hãa kana ra ga x'óóa hãa igaba. 21 Tíí ko bóò ka kg'õè sa Kreste Me e, si x'oo sa ka̱bisea mááku si i khama. 22 Ncẽè qanegar kò cgàam koe kg'õèa ne, hùigas tséé si i gha ii tíí koe, igaba dùú sar gha nxárá tcg'òóa mááse sar c'úùa. 23 Qóḿs xháés cám̀ gúù sara dis koer hàna. Tc'ẽer ko, x'óór gha a Krestem cgoa síí hãa sa, nxãa sa kaisase qãè si i khama. 24 Igaba cgàam koer gha hãa sa ko kaisase qaase gatu domka. 25 Tcoms ncẽer úúas kar q'ana, gatu cgoar gha hãa sa, a ra a gha wèéa tu cgoa qanega hẽé, gatudi dtcòm̀an gha còoka qõò ka, naka gatu di dtcòm̀an di qãè-tcaoan hẽéthẽé e. 26 A ncẽè gaicarar kò gatu cgoa hàna ne tu gha tíí domka Jeso Kreste ba kaisase dqo̱m̀.

Krestem khama ma kg'õè (1:27—2:18)

Krestem koe méé tu kg'õè

27 Igaba kaisase ko qaase sa, kg'õèa tu di kg'óòan méé i Krestem di qãè tchõàn kg'anoa hãa. Hàà ra ga ko hàà bóò tu u, kana ra ga káà ra a igaba méér kóḿ, kg'õè-q'ooa tua qarika cúím tc'ẽem koe hàna sa, tu ko gataga qãè tchõàn di dtcòm̀an koe cúís tcáós cgoa qarika tséé sa. 28 Ra kóḿ kg'oana, cuiskaga tu ntcoeko ne ka q'aekaguè tite sa. Ncẽe sa bóòsekos x'áí si i gane di kaàkaguèan di sa, igabas gatu di kgoarakuan di si i. Si ncẽe sa Nqarim koe guua. 29 Cgóm̀kuan tu máàèa hãa khama, Krestem koe tu gha dtcòm̀s ka cúí tamase, igaba gataga Gam domka xgàrases ka hẽéthẽé e. 30 Gatu hẽé naka tíí hẽéthẽé ta ko cúís ncõo sa x'ãà khama. Ncìísegar kò ncẽes ncõo sa x'ãà, ncẽe tu ko ma bóò khama, a ra a ko ncẽe tu ko ma kóḿ khamaga ma qanega ncẽeska x'ãà si.

Copyright information for `NHR