Philippians 2

Krestem di cg'áré-cg'aresean hẽé naka Gam di kaian hẽéthẽé e

Kreste ba ko ghùi-ghui tcáó tu u. Si ko Gam dis ncàm̀ku sa qgài-qgai tcáó tu u, Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba ko xg'ae-xg'ae tu u, tu thõò-xama-mááku sa hẽé naka cgóm̀ku sa hẽéthẽé úúa hãa. Ncẽe zi gúù zi tu kò úúa hãa ne méé tu nxãaska tiri qãè-tcaoan kaisakagu, cúíta ma tc'ẽean ka, naka tu ncàm̀ku naka cúíta cúíga xám̀, naka tua cúís tcáó sa úú. Táá méé tu cẽè di guu, naka bóòse guu, igaba méé tu cg'áré-cg'arese, naka gatu ka c'ẽe ne, gatu ka cgáése séè. Wèém khóè ba méém táá gam di zi gúù zi cúí zi q'õé guu, igabaga méém c'ẽe ne khóè ne di zi gúù zi gataga q'õé.

Gatu dim tc'ẽe ba méém Jeso Krestem dim khama ii.

Ncẽe xg'ao Nqarim dis iis koe hàna
a Gam cgoa cúí ii ba,
igabam ko Nqarim cgoa tòóa xg'aesean táá qgóóa qari, kúrúm gas gúù sa.
Igabam xg'ao cg'ãa-cg'anasekaguse
a qãàm dis téé-q'oo sa séè,
a khóèm dis iis koe ábàèa.
Eẽm ko khóèan di iian koe sao-xg'aeè
kam kò cg'áré-cg'arese,
a x'ooan koe ga igaba máàse,
xgàus dis x'oos koe ga igaba.
Gaas gúùs domkam kò Nqari ba kaisase kaikagu Mea,
a ba a wèé zi cg'õè zi ka kaias cg'õè sa máà Mea.
10 Nxãasegam gha wèém qúrù ba Jesom dis cg'õè sa qo̱m̀a máá ka,
wèé gúùan nqarikg'ai di hẽé,
naka nqõómkg'ai di hẽé,
naka nqõóm ka nqãaka hànan hẽéthẽé e.
11 Nxãasega zi gha wèé zi ta̱m zi gataga nxàe,
Jeso Kreste ba X'aiga Me e sa ka,
Nqarim Xõòm gha x'áàkaguè ka.

Nqõómkg'ai di x'áàn khama méé tu x'áà

12 Ncàm̀-ncamsa tu tiri tuè, wèé x'aè ka tu kò komsana, ẽer hàna hãa ka cúí tamase, igaba kaisase káà ra a x'aè kaga. Ke méé tu ncẽeska gatu di kgoarasean koe tséé, q'áòan hẽé naka cgùruan hẽéthẽé cgoa. 13 Nqari ba ko gatu koe tséé, tc'ẽe tu kos koe hẽé naka kúrú tu kos koe hẽéthẽé e, qãè-tcaokaguèm gha ka.

14 Wèé zi gúù zi méé tu kg'ui-kg'uise tamase kana mẽéku tamase kúrú, 15 naka tua gha nxãasega káàn chìbi naka q'ano ii, qãè tu cóá tu Nqarim di tu iise, tshúù caus qhàòs ho̱àra hãas xg'aeku koe. Gane xg'aeku koe méé tu x'áà, nqarikg'ai di tco̱nòan khama ma, 16 kg'õèan dim kg'ui ba qgóóa hãase. Ncẽeta tu kò hẽé ner gha Krestem dim cáḿ kagatu ka dqo̱m̀se.X'áí i gha tiri qgóéan kò kg'amaga di tama sa, i kò qóḿ tsééan tiri kõ̱ès di tama a sa. 17 A ncẽè tiri c'áòan kò dàòa-máákus dis gúùs khama ma ntcã̱aguè ne, ncẽe gatu dis dtcòm̀s ko Nqari ba kúrúa máá sa, gatà i kò ii ner gha qãè-tcao, a gha tiri qãè-tcaoan gatu wèé tu cgoa xg'aea máá. 18 Gatu igaba méé tu gatà ma qãè-tcao. Naka tua tíí cgoa gataga qãè-tcao.

Paulo ba gha Timoteo ba hẽé naka Epaferadito ba hẽéthẽé tsara tsééa úú (2:19-30)

19 X'aigam Jesom koer nqòòan úúa hãa, Timoteo bar gha gatu koe qháése tsééa úú di i, nxãasega ra gha ẽem ko ka̱bise ne tíí igaba qãè-tcao ka, gatu kam gha hàà bìrí te khama. 20 Gam khama ii tcáó khóèr úú tama, tseegukaga gha gatu di zi gúù zi tc'ẽe-tc'ẽese e. 21 Wèéa ne ga ko gane di zi gúù zi cúí zi qaa khama, Jeso Krestem di zi tamase. 22 Gatu igaba tu q'ana, ntam kò ma gam ka x'áíse sa, cóám xõò ba ko tsééa máám khamam kò ma tíí cgoa Nqarim di qãè tchõàn koe tséé. 23 Ra gaa domka nqòòan úúa, gaam ga bar gha tsééa úú di i, ẽer kò ko gúù zi ko ma tíí ka qõò sa q'ãa ne. 24 Ra X'aigam koe tcoman úúa hãa, tíí igabar gha qháése síí sa.

25 Igabar kò bóò, kaisase i ko tc'ẽese sa, Epaferodito bar gha gatu koe tsééa úú sa, ncẽe tíí qõe ba, a tíí khama ma tséé-kg'ao ba, a tíí khama ma ncõo-kg'ao ba, ncẽe gatu dim tséé-khoe ba gataga, ncẽe tu kò tsééa óá ba, hààm gha ẽer ko tcào zi q'õé ka ba. 26 Wèéa tu gam xgónèa hãa, a ba a gataga thõò-tcaoa hãa, tsàam ko sa tu kóḿa hãas gúùs domka. 27 Tseegukagam kò ko tsàa a ba a kò x'oos qàe koe hãa, Me kò Nqari ba thõò-xama máá me, gaam cúím tamase igabaga tíí ga ra hẽéthẽé e, nxãasegar gha táá gaia c'ẽes tshúù-tcaos tshúùs koe hãa ka. 28 Ra kò ncẽes gúùs domka qháése tsééa úú me, nxãasega tu gha ẽe tu ko bóò me ne qãè-tcao ka, nakar gha nxãasega gataga tiri tshúù-tcaoan ka kaà cgaeè. 29 Ke méé tu kaisas qãè-tcaos cgoa Nqarim koe qãèse hààkagu me, naka tua ẽeta ii khóèan tcom, 30 gam dis kg'õè sam kò cg'ãè zi qgáì zi koe tcãà, a ba a kò Krestem di tsééan domka x'óó ka hẽé, gatu kúrúa máá tea hãa tite tsééan kúrú koe.

Copyright information for `NHR