Philippians 3

Dqàèkuan hẽé naka qãè-tcaoan hẽéthẽé e (3:1—4:9)

Tseegu di tchànoan ncẽe Nqarim koe guua a

Còo dis ka, tíí qõe ga tuè, Nqarim koe qãè-tcao! Cúís gúùs ncẽer ko góá máá tu u sa xhõekagu te tama, a sa a gha qãèa máá tu u. Q'õése méé tu ha̱ghuan koe, naka q'õése cg'ãè cau ne koe, naka q'õése cgàan ko gáò ne khóè ne koe. Gatáa tseeguka q'ãe nqãa-qgai khòoèa ta ta a khama, gatá Nqari ba kò Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe dqo̱m̀ a Jeso Krestem koe koase ta, a cgàa ba dtcãàse tama.

Tíí igabar ga koase. Tíí xòè za ka, ncẽè c'ẽem khóèm kò cgàan koe dtcãàsea hãa, ner gha tíí igaba kaisa dtcãàsean úúa: Q'ãe nqãa-qgai khòoèa raa 8 dim cáḿ ka, Iseraele dis qhàòs koer guua, Benjamenem dis qhàòs koe. Heberar tc'áró-tc'aro.Moshem di x'áèan xùri koe ra Farasai ra a. Wèé tcáóa te koer kò kerekes cgoa x'ãàkua. X'áèan koe tsi kòo chìbia te qaa ne tsi gha bóò ra chìbi úú tama.

Igabaga wèés gúùs ẽer ko bóò si ga ka̱bisea máá te sa, nxãa sar ko káà hùi iise bóò Krestem domka. Eè, tseegukar ko wèé zi gúù zi káà hùise séè, Jeso Krestem tirim X'aiga ba q'ãa nea gaa zi gúù zi ka kaisase cgáé e khama. Gaam domkar wèé gúùan aagua, a ra a ko cg'uri khama ma séè e, nxãasegar gha Krestemcúí ba hòò ka, a ra a gha Gam koe hànase sao-xg'aeè ka. Nqarim di x'áèa ner kò kúrús gúùs koer guu a tchàno iise bóòè tama, igabaga Krestem koe dtcòm̀an ka a. Nqarim koe guua tchànoan ga ncẽe e, dtcòm̀an di i. 10 Kreste bar q'ãa kg'oana, tẽe-q'ooa ba di qarian ka hẽé, naka Gam di xgàrasean ka hẽéthẽé e. Gam khamar ii kg'oana Gam dis x'oos koe, 11 a ra a gha nxãasega x'ooan koe tẽean hàà sao-xg'ae ka.

Tcg'òó tcúú sa qàròa máá

12 Sao-xg'ae ta ga ra hãa, a ra a qanega tc'ãò tama. Gabagar ko ncẽes gúù sa qgóó a qaa, Jeso Kreste ba gaas ka qgóó tea khama. 13 Tíí qõe ga tuè, qgóóar xg'ara tar méé tama. Igabagar ko cúís gúù sa kúrú. Ncẽetar ko méé: kháóka hàna zi gúù zir ko q'aa cgoa, a ra a ko kóé còoka hàna zi gúù zi. 14 Còokar ko qarika kúrú xám̀, tcg'òó tcúúr gha ka. Nqari ba tc'amakahãas kg'õès ncẽes koe tciia úú tea hãa Jeso Krestem koe.

15 Gatá ncẽedtcòm̀an koe kaia hãa ta méé ta gatà ma tc'ẽe. Igabaga ncẽè c'ẽes gúùs ka tu kò tãáka zi tc'ẽe zi úúa hãa nem gha Nqari ba gaas gúù sa thẽé x'áí tu u. 16 Igaba méé ta ẽe ta sao-xg'aeam dàòm cgoa cúí ga còoka qõò.

17 Tíí qõe ga tuè, wèé tu méé tu serè te, naka tua khóè ne ẽe ko sixae dis x'áís khama ma kg'õè ne xaèa kg'ónò. 18 Káí q'oror ncẽes gúù sa bìrí tua, ra ko ncẽeska tcgáí-tshàran cgoa bìrí tu u, a ko máá: káí ne khóè ne hãa, Krestem dis xgàuku sa hòrea ne, témé. 19 Gane dis chõò-q'oo sa kaàkaguè si i. Gane dis nqárì sa ẽe tc'áróa ne ko tc'ẽes gúùs ga si i
3:19 ẽe tc'áróa ne ko tc'ẽes gúù si i -Gerika sa ko máá: “gane dis ncãà sa,” témé.
. Saucgae di gúùan koe ne ko dqo̱m̀se. Nqõómkg'ai di gúùan koe i tc'ẽea ne tẽe.
20 Igabas gatá dis x'áé sa nqarikg'ai koe hàna, ncẽe Kgoara-kg'aom gatá dim X'aigam Jeso Kreste ba ta ko guu a qãà koe. 21 Gabá gha kg'amka tc'áróa ta, Gam dim tc'áróm x'áàkom cgáém khama ma kúrúa ka̱bi i. Ncẽe gúùa nem gha kúrú, qaria nem úúa wèé gúùa nem gha Gam dòm̀ q'oo koe tòó di i khama.

Copyright information for `NHR