Philippians 4

Tãáka zi x'áè-kg'áḿ zi

Ke méé tu ncẽeska, ncàm̀-ncamsa tuè, X'aigamNqarim koe qarika téé! Tíí qõe ga tu u, ncàm̀ar hãa a xgónèa tu, qãè-tcaokagu te tu ko, a tu a gataga dqo̱m̀kuan dis cábás khamaga ii.

Odia sa hẽé naka Sentuke sa hẽéthẽé sara ra ko wèé tcáóa te cgoa dtcàrà, a ko máá, méé sara cúí tcáóa sara cgoa X'aigamNqarim koe x'ãè, témé. Eè, tsáá igaba ra ko dtcàrà tsi, tcom-tcomsa tsi joko xgàm-kg'ao tsi, khóè sara ẽe sara hùi, qãè tchõànNqarim di koe sara tíí cgoa tsééa hãa, Kelemente ba hẽé, naka c'ẽe ne tséé-kg'ao ne hẽéthẽé e, ncẽe gane di cg'õèan tcgãyas kg'õèan dis koe hàna ne.

Wèé x'aè ka méé tu X'aigam koe qãè-tcao. Gaiar ko ncẽeta méé: qãè-tcao tu! Gatu di qãè cauan méé i wèé ne khóè ne koe q'ãaè. X'aigamNqari ba cúù Me e ke. Táá méé tu cúí gúù kaga káíse tc'ẽe-tc'ẽese guu, igaba méé tu wèés gúùs koe gatu di dtcàràn kúrú nakam Nqari ba q'ãa a, còrèan koe hẽé naka dtcàràn koe hẽéthẽé e, qãè-tcaoa-máákuan cgoa. I gha kóḿa q'ãan ka tc'amaka hãa tòókuan Nqarim di, tcáóa tu hẽé naka tc'ẽea tu hẽéthẽé Jeso Krestem koe kòre.

Còo dis ka, tíí qõe ga tuè: tc'ẽea tu méé tu cg'oè-cg'oe qãè zi gúù zi hẽé naka dqo̱m̀kuan kg'anoa hãa zi gúù zi hẽéthẽé cgoa: wèé zi gúù zi tseegu di zi hẽé, naka wèé zi dqo̱m̀mè ko zi gúù zi hẽé, naka wèé zi tchàno zi gúù zi hẽé, naka wèé zi gúù zi q'ano zi hẽé, naka wèé zi ncàm̀-ncamsa zi gúù zi hẽé, naka wèé zi gúù zi qãè zi iise ko nxàeè zi hẽéthẽé cgoa. Tíí koe tu xgaa-xgaasea zi gúù zi hẽé, a gataga máàèa zi gúù zi hẽé, a tu a gataga kóḿa zi hẽé, a tíí koe bóòa zi hẽéthẽé méé tu tséékagu, nxãaskam gha tòókuan dim Nqari ba hãa cgoa tu u.

Paulo ba Filipi di ne khóè ne qãè-tcaoa máá (4:10-23)

10 Kaisaser ko Nqarim koe qãè-tcao, tíí ka tu gha tc'ẽe-tc'ẽese di x'aèan tu gaia hòòa khama. Kg'aiga tu kò tc'ẽe-tc'ẽese te, igaba tu ko x'aèan úú tama. 11 Ncẽes gúù sar ko méé kar máá, qaar kos gúù si i témé tama. Wèés téé-q'oos ẽer hãas koer gha qãè-tcaoa hãa sar xgaa-xgaasea hãa khama. 12 Tòó dìbiku sar q'ana hãa; a ra a gataga tòó ghùiku sa q'ana hãa. Ncẽes kàa sar xgaa-xgaasea: wèé qgáì hẽé naka wèé x'aè hẽé kar gha qãè-tcao ka. Xg'ãà ra ga hãa kana xàbà ra ga hãa igaba, q'õòa ra ga hãa kana ra ga káà gúù ra a igaba. 13 Wèé zi gúù zir gha ẽe ko qari-qari tem cgoa kgoana.

14 Eẽta i ii igabaga tu qãèse hẽéa, a kò tíí cgoa xg'aea máána, qgóóar kò hãa qóḿa ne. 15 Gatu igaba tu q'ana, gatu Filipi tu, qãè tchõàn kò tc'ãà a gatu koe hàà x'aè ka, Maketonia koer ko tcg'oa, kas kò cúís kerekes ga sa káà si i, tíí cgoa ko tòókua sa aban marian di ka kò hùi te sa, gatu ka oose. 16 Tesalonika koe igaba tu xg'ao ẽer tcàoa hãa koe hùian úúa máá te, x'aèan ko ma ntcõóa xùriku khama. 17 Aba ner ko qaas tama si i, igabar ko tc'ẽe, khóè ne gha kaisase koa tu u sa, qãè tsééan ncẽe tu kúrúa hãa káí domka. 18 Wèé aban ẽe tu kò Epaferoditom cgoa tsééa máá tea hãa ra hòòa, i kaisase tc'ãò tea, a tc'ãòa nqáéa. Dàòa-máákusNqarim dis qãè hm̀m̀ xg'ãòskhama zi xám̀, ncẽe Nqarim koe ko qaase sa, Nqari ba ko qãè-tcaokagu sa. 19 Igabagam gha tirim Nqarim, ncẽe qguùa hãa ba, Gam di x'aian koe guu a wèés gúùs ẽe tu tcàoa hãa sa máà tu u, Jeso Krestem koe. 20 Gatá dim Nqarim Xõò ba méém chõò tamase dqo̱m̀mè! Amen.

Còo di zi tsgám̀kaguku zi

21 Tsgám̀kagu wèém Jeso Krestem koe tcom-tcomsa ba. Tíí qõe ga ne tíí cgoa hàna nea ko tsgám̀kagu tu u. 22 Wèé ne tcom-tcomsa ne khóè nea ko tsgám̀kagu tu u,Roma ne dim x'aigam Kaesaram dim nquum di ne tc'áró ga.

23 X'aigam Jeso Krestem di cgóm̀kuan méé i gatu di tc'ẽean cgoa hãa.

Copyright information for `NHR