Revelation of John 1

X'áís xgobekg'am ko sa (1)

Tshoa-tshoa dis nxàe sa

Ncẽes tcgãya sa ko Jesom nxàea hãa zi gúù zi xgòre-kg'ai. Ncẽe zi gúù zi xgòre-kg'ai sam Nqari ba máà Mea, Gam di xu qãà xum gha x'áí, dùú zi gha qháése kúrúse sa ka. Jeso ba kò Gam dim moengele ba Gam dim qãàm Johanem koe tsééa úú a ncẽe zi gúù zi ka q'ãakagu me. Ncẽes tcgãyas koem ko Johane wèé zi gúù zi ẽem ko bóòa hãa zi nxàea tseegukagu: Nqarim di kg'uian hẽé naka Jesom kò nxàea tseegukagu sa hẽéthẽé ka. Eẽ ko ncẽes tcgãya sa nxárá ba ts'ee-ts'eekg'aièa, ne gataga ẽe ko porofitan di kg'uian ncẽe komsana, a ko ẽe góásea sa qgóóa qari ne ts'ee-ts'eekg'aièa, x'aè ba cúù me e khama.

Johane ba ko 7 zi kereke zi tsgám̀kagu

Tíía Johane ra ko 7 zi kereke zi nqõóm Asia dim koe hàna zi góá máá a ko máá:

Cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu cgoa hãa, ncẽe hàna, a kg'aiga hàna, a ko kháóa hààmNqarim koe guua a, naka 7 xu Tc'ẽe xu koe guuan hẽé, ncẽe ntcõó-q'oos Gam di x'aian dis cookg'ai koe hàna xu,
naka Jeso Krestem koe guuan hẽéthẽé e, ncẽe Nxàea-tseegukagu-kg'aom tcommèa ba, tc'ãà a x'ooan koe ghùièa ba, a ba a Tc'ãà-cookg'aim x'aiga xu nqõómkg'ai di xu di ba.

Gaam ẽe ncàm̀ taa ba, a ba a kò c'áòa ba cgoa chìbia ta koe kgoara taa ba,
a ba a kò x'aian koe hẽé naka peresiti ne koe hẽéthẽé kúrú ta a, Nqarim Gam ka Xõò ba ta gha tsééa máá ka, Gam koe méé i dqo̱m̀kuan hẽé naka qarian hẽéthẽé chõò tamase hãa! Amen.

Bóò, túú-c'õò zi q'oo koem ko hàà, i gha wèé tcgáían bóò Me, ẽe gáò Mean ga hẽéthẽé e. Zi gha wèé zi qhàò zi nqõóm di zi Gam domka kg'ae. Gatà i gha ii. Amen!

“Tíí Ra Alefa Ra a, a Ra a Omega Ra a,ncẽe sa ko máá: tc'ãà di Ra a, a Ra a còo di Ra a,” tam ko X'aigam Nqari ba méé, ncẽe hàna, a kg'aiga hàna, a ko kháóa hàà ba, qarim wèé ba.

Johane ba ko Krestem cgoa xg'ae

Tíía Johane ra, gatu ka káíkhoe ra, ncẽe ko gatu cgoa xgàrakuan Jesom di xgàraèa ra, a ra a gatu khama Nqarim di x'aian dir khóè ra a. Tíí hẽé naka gatu hẽéthẽé méé ta qáò tcáó ii, naka ta qarika téé. Nqarim dim kg'ui bar xgaa-xgaaa, a ra a Jesom ka nxàea tseegukagua khamar tshàam ka nxa̱ma-nxa̱maèam nqõó-coam Patemose ta ko ma tciièm koe tòóèa. 10 X'aigamNqarim dim cáḿ kam kò Nqarim dim Tc'ẽe ba cg'oè cgae tea, ra kò qãáa te koe c'ẽem dòm̀ ba kóḿ me ko torompitam khama ma q'au, 11 a ko máá: “Eẽ tsi gha bóò sa méé tsi tcgãyas koe góá naka tsia 7 zi kereke zi koe tsééa úú: Efeso koe hẽé, naka Semurena koe hẽé naka Peregamo koe hẽé naka Tiatira koe hẽé, naka Saredise koe hẽé, naka Filadelefia koe hẽé, naka Laodikea koe hẽéthẽé e,” témé.

12 Nxãaskar kò tééa ka̱bise, ẽe ko kg'ui cgoa tem dòm̀ bar gha bóò ka. Eẽr ko tééa ka̱bise kar kò 7 zi lampi téé-q'oo zi gautan di zi bóò. 13 Gaa zi lampi zi di téé-q'ooan nqáè koer kò Khóèm dim Cóám khama iim Khóè ba bóò, me qáòm qgáí ba ha̱na, a ba a dxùua ba koe gauta dim bàne ba xòóa. 14 Tcúúa ba di c'õòa ne kò q'úú u, ghùuan di c'õòan khama ma, a i a tsõ̱án khama ma q'úú u, i Gam di tcgáían ka̱rukos c'ees khama ii. 15 Gam di nqàrèa nea kòo tchùuèas qanos khama ma x'áà, ncẽe kò c'ees q'oo koe xgài cgaeèa sa, i kò dòm̀a ba tòèko tshàan di ts'oo-q'ooan khama xam̀. 16 Me kò Gam dim x'õàm kg'áò xòè dim koe 7 zi tco̱nò zi qgóóa, me kò kg'áḿa ba koe ts'éèm ntcàum cám̀ kg'áḿ ba tcg'oa, i kò Gam di kg'áían koaba dis cáḿs x'áà khama ma tca̱à.

17 Eẽr ko bóò Me kar ko nqàrè-kg'ama ba koe cg'áé, x'óóam khóèm khama ii a. Me Gam dim kg'áò tshàu ba tíí koe tòó, a ba a máá: “Táá q'áò guu. Tc'ãà di Ra a, a còo di Ra a ke, 18 a Ra a ẽe kg'õèa Ra a, x'óóa Ra kò hãa, igaba bóò, chõò tamase Ra kg'õèa hãa! A Ra a x'ooan di xgobekg'aman qgóóa, naka x'óóa ne khóè ne dim qgáìm dian hẽéthẽé e. 19 Góá nxãaska ẽe tsi bóòa gúùa ne, ncẽeska ko kúrúsean hẽé naka ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koe ko hàà kúrúsean hẽéthẽé e. 20 Eẽ tsi ko bóò Ra qgóóa hãa zi tco̱nò zi 7 zi hẽé naka 7 zi lampi téé-q'oo zi gautan di zi hẽéthẽéa tchõàs chóm̀sea hãas dis x'áí sa ncẽe si i: tco̱nò zi 7 zia moengele xu 7 zi kereke zi di xu u, zi 7 zi lampi téé-q'oo zi 7 zi kereke zi i.”

Copyright information for `NHR