Revelation of John 10

Moengele ba hẽé naka tcgãya-coa sa hẽéthẽé e

Ra kò nxãaska c'ẽem moengelem kaia qarian úúa ba bóò, me nqarikg'ai koe guu a ko xõa. Túú-c'õòs kam kò qàbièa, a dòro-qhãó ba tcúúa ba tc'amkg'ai koe úúa. I kòo kg'áía ba cáḿs khama ma x'áà, i c'õáa ba nquu ba ko ghùi-ghuim hìim ka̱rua ko qaòm khama ii. Tshàua ba koem kò tcgãya-coa sa qgóóa, xgobekg'amsea kò hãa sa. Gam dim nqàrèm kg'áò xòè di bam kò tshàam tc'amkg'ai koe tòóa, a dxàe xòè di ba nqõómkg'ai koe tòóa. Kaisam q'au bam kò tcg'òó, gàman di kg'ae-q'ooan khama xam̀ ba. Eẽm ko q'au ka zi kò 7 zi kg'ui-q'oo zi túúan di zi kg'uia ts'oo. Eẽ zi ko 7 zi kg'ui-q'oo zi túúan di zi ts'oo, kar kò góá kg'oana, igabar kò nqarikg'ai koe guuam dòm̀ ba kóḿ me ko máá: “Tc'àmà-tcẽekg'ama tòó ẽes gúùs 7 zi kg'ui-q'oo zi túúan di zi mééa hãa sa naka táá góá si guu!” témé.

Me kò nxãaska moengelem ncẽer kò bóò me tshàa tc'amkg'ai koe hẽé naka nqõómkg'ai koe hẽéthẽé tééa-tẽe ba, kg'áò xòè dim tshàu ba nqarikg'ai koe ghùi. A ba a Gaam ẽe chõò tamas kg'õè sa ko kg'õèm cgoa gaìse, ncẽe nqarikg'ai hẽé naka gaa koe hàna gúùan hẽé, naka nqõómkg'ai hẽé naka gaa koe hàna gúùan hẽé, naka tshàa-dxooan hẽé naka gaan koe hàna gúùan hẽéthẽé kúrúa hãa ba, a ba a máá: “Cúí ão ga gha káà a, igaba 7 dim moengelem ko hàà gam dim torompita ba q'aukagu xu cáḿ xu kas gha nxãaska Nqarim dis tchõàs chóm̀sea hãa sa tcg'oa a kúrúse, ẽem kò ma Gam di xu qãà xu porofiti xu ma xgaa-xgaa sia khama,” témé.

Me nxãaska dòm̀ ncẽer ko nqarikg'ai koe kóḿa hãa ba gaicara kg'ui cgoa te a máá: “Qõò naka síí ẽe xgobekg'amseas tcgãya sa, tshàam tc'amkg'ai koe hẽé naka nqõómkg'ai koe hẽéthẽé tééa-tẽem moengelem tshàu q'oo koe séè,” témé.

Ra kò moengelem koe síí a ra a dtcàrà me, tcgãya-coa sam gha máà te sa, me bìrí te a máá: “Séè si naka tc'õó si. Kg'au si i gha ii ncãàa tsi koe, igabas gha kg'áḿ-q'ooa tsi koe ka̱re ii, dènean khama ma,” témé. 10 Ra kò nxãaska gaas tcgãya-coa sa moengelem tshàu q'oo koe séè, a tc'õó si, si kò kg'áḿ-q'ooa te koe dènean khama ma ka̱re, igaba ẽer ko tc'õó sia xg'ara ka i kò ncãà-q'ooa te kg'au. 11 Ra kò nxãaska bìríè a máá: “Gaicara méé tsi porofita, káí ne khóè ne ka hẽé, naka káí zi qhàò zi ka hẽé, naka káí xu ta̱m xu ka hẽé, naka káí xu x'aiga xu ka hẽéthẽé e,” témé.

Copyright information for `NHR