Revelation of John 11

Cám̀ tsara nxàea tseegukagu-kg'ao tsara

Ra kò nxãaska qáò-q'ooan ko tc'ãò-tc'ãom hìi ba máàè, dqàbim khama kò ii ba, a bìríè a máá: “Tẽe naka síí tempelem Nqarim dim di qáò-q'ooan tc'ãò-tc'ão, naka altara ba hẽé, naka gaa koe hãa a ko dqo̱m̀ ne hẽéthẽénxárá. Igaba tempelem ka tchàa koe hànam x'áé ba méé tsi guu, táá méé tsi nxãam di qáò-q'ooan tc'ãò-tc'ão guu. Nxãam x'áé ba qhàò zi di ne máàèa hãa ke, zi gha 42 nxoean tcom-tcomsam x'áé-dxoo ba náà. Ra gha Tiri tsara nxàea tseegukagu-kg'ao tsara cám̀ tsara qarian máà, tsara gha saka di qgáían hã̱a a 1,260 cáḿan porofita.” Ncẽe tsara nxàea tseegukagu-kg'ao tsara olife di tsara hìi tsara a, a cám̀ tsara lampi téé-q'oo tsara a, ncẽe wèém nqõóm dim X'aigamNqarim cookg'ai koe tééa-tẽe tsara. A ncẽè c'ẽe khóèan kò thõò-thõo tsara a kg'oana ne i ko c'eean kg'áḿ-q'ooa tsara koe tcg'oa, a gatsara di cg'õo-kg'aoan cg'õo. Ncẽea ẽe thõò-thõo tsara a kg'oana khóèan gha ma cg'õoè ga a. Qarian tsara úúa, nqarikg'aian tsara gha tcẽekg'am di i, táá i gha túúan tuu ka, gatsara di porofitan di cáḿan ka, a tsara a tshàan koe qarian úúa, ka̱bi i tsara gha i c'áòan kúrú di i, a tsara a gha nqõó ba xg'áḿ wèé cg'ãèan cgoa, ẽe tsara ga ko ma tc'ẽe khama ma.

Eẽ tsara ko Nqarim di kg'uian tseegukagua xg'ara, kam gha qãáka dim kg'oo-coam ncẽe chõò-q'oo úú tamam ha̱ém koe ko tcg'oa ba qaru-cgae tsara a, a ba a gha tàà tsara a, a cg'õo tsara a. I gha gatsara di tc'áróan kaiam x'áé-dxoom di xg'aekuan koe xóé, ncẽe q'ãasea ba, a Sodoma ii ba kana Egepeto ii ba, ncẽe gatsara dim X'aigamNqarim xgàuèa koe. Nqoana cáḿan hẽé naka cúím cáḿ di nqáè-q'ooan hẽéthẽé ka ne gha khóè ne ncẽe qhàò zi koe hẽé naka xg'ae zi koe hẽé naka ta̱m xu koe hẽé, naka nqõó xu koe guua ne hẽéthẽé, gatsara di tc'áróan kg'ama bóò, a gha xguì tc'ám̀an koe tsara gha xòóè sa, 10 ne gha ẽe nqõómkg'ai koe x'ãèa hãa ne tc'amkg'aia tsara koe qãè-tcao, a ne a gha kõ̱è sa kúrú, a aban tsééa mááku, ncẽe tsara porofiti tsara kò ẽe nqõómkg'ai koe x'ãèa hãa ne qóḿ ba qgóókagua hãa khama.

11 Igaba i kò nqoana cáḿan hẽé naka cúím cáḿ di nqáè-q'ooan hẽéthẽé qãá q'oo koe Nqarim koe guua kg'õèan di sónòan tcãà cgae tsara a, tsara kò nqàrèa tsara cgoa tẽe a téé, i kò kaisa q'áòan tcãà cgae gane ẽe kòo bóò tsara a ne. 12 Nxãaska tsara kò c'ẽem dòm̀ kaisa ba kóḿ, nqarikg'ai koe guua ba, me ko bìrí tsara a a máá: “Ncẽe koe tsao q'ábà qaò,” témé. Tsara túú-c'õòs cgoa nqarikg'ai koe q'ábà qaò, ne kò gatsara di ne cg'õo-kg'ao ne bóò tsara a.

13 Gaam x'aèm kam kò nqõó ba kaisase cgùru, me 10 xòèan koe guu a cúím xòèm x'áé-dxoom di ba xùbuse, i 7,000 khama noo khóèan gaam nqõóm di cgùru-q'ooan ka cg'õoè, ne kò c'ẽe ne kaisas q'áòs ka tcãàè, a ne a nqarikg'ai dim Nqari ba dqo̱m̀.

14 Cám̀ dis cg'ãè sa nqáéa hãa, igaba bóò, nqoana dis cg'ãè sa ko sencgaga hàà.

7 dim torompita ba

15 Moengelem 7 di ba kò gam dim torompita ba q'aukagu, xu kò kaisase ko ts'oo xu dòm̀ xu nqarikg'ai koe kóḿse, a xu a ko máá:

“Nqõómkg'ai di x'aia ne
gatá dim X'aigamNqarim di x'aian kúrúa,
nakanqòòkaguèa hãam Krestem di hẽéthẽé e,
Me gha chõò tamase X'aiga ba ii,”
témé.
16 Xu kò nxãaska 24 xu kaia xu, ẽe kò Nqarim cookg'ai koe gaxu di ntcõó-q'ooan x'aian di koe ntcõe xu kg'áía xu cgoa qám̀se, a Nqari ba dqo̱m̀, 17 a máá:

“X'aiga Tsi Nqari Tsi Qari Tsi wèé Tseè,
ncẽe hàna Tsi, a kò kg'aiga hàna Tsi,
qãè-tcaoa xae ko máá Tsi,
kaia qarian Tsari Tsi séèa hãa khama,
a Tsi a tshoa-tshoa a tc'ãà-cookg'aia hãa.
18 Nqõóm di zi qhàò zia kò xgóà,
igaba i Tsari xgóàn hààraa,
naka ẽe x'óóa hãa ne xgàra di x'aèan hẽéthẽé e.
Tsari ne qãà ne, ncẽe porofiti ne hẽé
naka tcom-tcomsa ne hẽé naka wèéa ne
ẽe ko Tsarim cg'õè ba q'áò ne hẽéthẽé
Tsi ghaqãèan cgoa suruta,
cg'áréan ga hẽé naka kaian ga hẽéthẽé e.
A Tsi a gha ẽe ko nqõó ba cg'õo ne hàà cg'õo,”
ta xu méé.

19 Me kò nxãaska Nqarim dim tempelem nqarikg'ai koe hàna ba xgobekg'amse, me kò Gam dis qáé-xg'aes dim káá ba bóòse Gam dim tempelem q'oo koe, i kò túú-tebean kúrúse, naka ts'oo-q'ooan hẽé, kg'ui-q'ooan gaan di hẽé, nqõóm di cgùruan hẽé naka kaias tsõ̱à sa hẽéthẽé e.

Copyright information for `NHR