Revelation of John 12

Cg'ao-dxoo ba hẽé naka cám̀ kg'oo-coa tsara cg'õo ko tsara hẽéthẽé e (12—13)

Khóè sa hẽé naka káí tcúú a kaiam cg'aom nco̱à ba hẽéthẽé e

Kaia,a are-aresas x'áí sa kò nqarikg'ai koe bóòse, ncẽe khóès kò cáḿs khama ii qgáían ha̱na sa, me kò nxoe ba nqàrèa sa ka nqãaka hàna, si kò x'aian dis cábás 12 tco̱nòan úúa sa tcúúa sa koe hàna. Ncãà nes kò úúa, a ábà qàe koe hãa, a ábàn di thõòan úúa, khamas kòo kg'ae. Si kò c'ẽes x'áí sa gaicara nqarikg'ai koe bóòse, ka bóò, nco̱àm cg'ao-dxoom kaiam 7 tcúúan hẽé naka 10 nxãàn hẽéthẽé úúa ba hàna, a kò 7 cábán x'aian di tcúúa ba koe úúa. Tsáóa ba kò nqoana zi xg'ae zi nqarikg'ai di tco̱nòan di zi koe guu a cúí sa xgàia tcg'òó, a nqõómkg'ai koe tcheèagu. Kam kò nxãaska cg'ao-dxoo ba khóès ẽe ábà kg'oanas cookg'ai koe téé, nxãasegam gha gas dim cóá ba ẽem ko ábàè kaga tóm̀ ka. Si kò kg'áòm cóá ba ábà, ncẽe ko hàànqõóm di zi qhàò zi wèé zi qano dxòm cgoa tc'ãà-cookg'ai ba. Igabam kò gas dim cóá ba ntcàuè, a ba a Nqarim koe úúè, Gam dis ntcõó-q'oos x'aian dis koe. Si kò khóè sa bèe a qãáka qgóéa síí, Nqarim x'ãè-q'ooan kg'ónòa máá sia hãa koe, ncẽe gaa koes gha hãa, a 1,260 cáḿan xáròè koe.

Mikaele ba ko cg'ao-dxoom cgoa x'ãàku

Si ncõo sa nqarikg'ai koe tẽe. Mikaele ba hẽé naka gam di xu moengele xu hẽéthẽéa kò cg'ao-dxoom cgoa x'ãàku. Me kò cg'ao-dxoo ba hẽé naka gam di xu moengele xu hẽéthẽé gaxu cgoa x'ãàku. Igabam kòcg'ao-dxoo ba tààè, i nxãaska x'ãè-q'ooa ba nqarikg'ai koe kaà. Me kò cg'ao-dxoo ba, cg'aom ncẽe ncìí, a dxãwa me e ta ko ma tciiè, a satana ii, a wèém nqõóm dim qàe-qaeku-kg'ao ba, nqõómkg'ai koe xaoa guuè, xu kò gam di xu moengele xu gam cgoa ga xaoa guuè.

10 Ra kò nxãaska kaiam dòm̀ ba nqarikg'ai koe kóḿ, me ko máá:

“Ncẽeska i Nqarim di kgoarakuan hààraa,
i Gam di qarian hààraa,
naka Gam di x'aian hẽé,
naka qarian Gam dimnqòòkaguèa hãam Krestem di hẽéthẽé e.
Gatá ka qõese ga ne dim chìbi-chibi-kg'ao ba xaoa guuèa khama,
ncẽe ko gatá dim Nqarim cookg'ai koe
koaba ba hẽé naka ntcùú ba hẽéthẽé chìbi-chibi ne ba.
11 Ghùu-coam di c'áòan cgoa hẽé
naka Nqarim di kg'uian tseegukaguan ka hẽéthẽé ne tàà mea hãa;
a kò gane dis kg'õè sa táá tòóa mááse,
igabaga ne kò x'óóan kg'ónòsea máána hãa.
12 Gaa domka méé tu qãè-tcao, oo nqarikg'aiè,
naka gatu ẽe gaa koe x'ãèa hãa tu hẽéthẽé e!
Igaba i gha cg'ãè ii gatu ka, oo nqõókg'aiè,
naka tshàa-dxooan hẽéthẽé e,
dxãwa ba gatu koe xoana hãa,
kaisa xgóàn cgoa khama.
Q'anam hãa gam di x'aèa ne xòm̀ m sa khama!”
tam méé.

13 Eẽm kò cg'ao-dxoo ba bóò, nqõómkg'ai koem xaoa xòóèa sa, kam kò kg'áòm cóá ba ábà hãas khóè sa qa̱e. 14 Igabas kò khóè sa tcgàmà tsara kaias xães di tsara máàè, nxãasegas gha cg'ao ba tsã̱éa guu, a qãáka síí hãa ka, qgáìm kg'ónòas kò mááèam koe, qgáìm ncẽes kò síí hãa a x'aè ba xáròè ba, kuri tsara hẽé, naka kurim nqáè-q'oo hẽéthẽé e. 15 Me kò cg'ao ba khóè sa ko xùrise tshàam di khama noo tshàan kg'áḿa ba koe guu a tcg'òó, nxãasega i gha xgàia tcg'òó si ka. 16 Igabam kò nqõó ba khóè sa hùi, a ba a kg'áḿa ba xgobekg'am, a ẽem tshàam ncẽem ko cg'ao-dxoo ba kg'áḿa ba koe guu a tcg'òó ba tóm̀. 17 Me cg'ao-dxoo ba khóès koe kaisase xgóà, a ba a kò tcg'oa a síí wèé cóáa sa cgoa ga ncõoan kúrú, gane ẽe ko Nqarim di x'áèan qgóóa qaria ne, a ko wèé x'aè ka Jeso ba tseegukagu ne. 18 Me kò cg'ao-dxoo ba tshàa-dxooan di góḿan koe téé.

Copyright information for `NHR