Revelation of John 13

Tc'ãà dim kg'oo-coa ba

Ra kò kg'oo-coa ba bóò, me tshàam koe guu a ko tcg'oa, 10 nxãàn hẽé, naka 7 tcúúan hẽé, naka 10 cábán x'aian di hẽéthẽé kò nxãàa ba koe úúa ba, me kò Nqari ba ko cóè cg'õèan wèé tcúúa ba koe úúa. Kg'oo-coam ẽer kò bóò ba kò q'óèm khama ii, i kò nqàrèa ba bera dian khama ii, i kò kg'áḿa ba gàman dian khama ii. Me kò cg'ao-dxoo ba gam di qarian hẽé naka gam di ntcõó-q'ooan x'aian di hẽé naka kaia tsééan di qarian hẽéthẽé gaam kg'oo-coa ba máà. Si kò gaam kg'oo-coam dis tcúús c'ẽe sa cg'ãès xg'am̀ sa úúa, x'óóam ga kò hãa sa, igabas kò gaas xg'am̀s kaia sa ts'irìa hãa, me kò wèém nqõó ba kaias ares cgoa kg'oo-coa ba xùri. Ne kò khóè ne cg'ao-dxoo ba dqo̱m̀, qaria bam kò kg'oo-coa ba máà khama, a ne a kògataga kg'oo-coa ba dqo̱m̀, a ko máá: “Dìína kg'oo-coam khama ii? Dìína gha gam cgoa ncõoan kúrú?” témé.

Kg'oo-coa ba kò kg'áḿan máàè, dqo̱m̀sean di kg'uia nem gha kg'ui di i, naka Nqari ba cóèan di hẽéthẽé e. Me kò qarian máàè, 42 nxoea nem gha gam di tsééan kúrú ka. Kg'áḿa bam kò xgobekg'am, a Nqari ba cóè, a cg'õèa ba cóè, a ba a Nqarim x'ãèa hãa qgáì hẽé naka gane ẽe nqarikg'ai koe x'ãèa hãa ne hẽéthẽé cóè. Qaria nem kò máàè, ẽe tcom-tcomsa ne cgoam gha ncõoan kúrú di i, a tàà ne e. A ba a kò wèémnqõóm di zi qhàò zi tc'amkg'ai koe hẽé, khóè ne koe hẽé, naka ta̱m xu koe hẽé, naka xg'ae zi koe hẽéthẽé qarian máàè. Ne gha wèé ne ẽe nqõómkg'ai koe x'ãèa hãa ne dqo̱m̀ me, ncẽe nqõóm dis tshoa-tshoases koe i kò guu a cg'õèa ne kg'õèan dis tcgãyas koe góáè tama ne, Ghùu-coam ncẽe kò cg'õoèam dis koe.

Ncẽè khóèm kò tceean úúa hãa ne méém kóḿ:

10 Ncẽè c'ẽem khóèm gha qáéès kòo qaase
nem gha qáéè,
a ncẽè c'ẽem khóèm gha ntcàum cgoa cg'õoès kò qaase
nem gha ntcàum cgoa cg'õoè.
Ncẽe sa ko máá, tcom-tcomsa ne khóè ne Nqarim di ne méé ne qarika téé naka dtcòm̀, témé.

Cám̀ dim kg'oo-coa ba

11 Ra kò nxãaska c'ẽem kg'oo-coa ba bóò, me nqõómkg'ai koe guu a ko tcg'oa. Ghùu-coam di nxãàn khamam kò ma cám̀ nxãàn úúa, a kòo cg'ao-dxoom khama ma kg'ui. 12 A kò tc'ãà dim kg'oo-coam di qarian cgoa hàna baa koe wèé tsééan gam di ga kúrú. A ba a nqõó ba hẽé naka nqõómkg'ai koe x'ãèa hãa ne hẽéthẽé kúrú ne tc'ãà dim kg'oo-coa ba dqo̱m̀, ncẽe gam dis xg'am̀s ncẽe x'óóam ga kò hãas xg'ao ts'irì ba. 13 Me kaia aare-aresa zi x'áí zi kúrú, a ba a khóè ne cookg'ai koe nqarikg'ai koe guu a nqõómkg'ai koe hàà c'ee ba kúrú. 14 Gaa zi x'áí zi cgoam kò nqõómkg'ai koe x'ãèa ne khóè ne qàe-qae, x'áí zi ncẽem kò tc'ãà dim kg'oo-coam cookg'ai koe qarian máàèa hãa, kúrú zim gha ka zi. A ba a kò nqõómkg'ai koe x'ãèa ne khóè ne bìrí, kg'oo-coa ba méé ne sere-sere sa kúrúa máá sa, ncẽe kò ntcàum cgoa thõò-thõoèa igaba kg'õèa ba. 15 Qaria nem kò máàè, kg'oo-coam dis sere-sere sam gha tc'ãán máà, si sónò di i, nxãasegas gha gaam kg'oo-coam dis sere-sere sa kg'ui ka, a gane ẽe gaam kg'oo-coam dis sere-sere sa dqo̱m̀ tama ne kúrú ne cg'õoè ka. 16 Wèé ne khóè nem kò chùi, kg'áò xòè dim tshàum koe kana còoa ne koe ne gha x'áí sa tòó cgaeè ka. (Cg'árén ga hẽé naka kaian ga hẽé, qguùan ga hẽé naka dxàuan ga hẽé, kgoarasean ga hẽé naka qãàn ga hẽéthẽé e.) 17 Nxãasega i gha táá cúí khóè ga c'ẽes gúù sa x'ámá kana x'ámágu ka, gaas x'áí sa úú tama a, ncẽe kò gaam kg'oo-coam di cg'õè ii sa, kana cg'õèa ba di nxáráse-q'oo ii sa.

18 Ncẽes gúù sa ko tc'ẽean qaa. A ncẽè c'ẽem khóèm kò tc'ẽega ii ne méém gaam kg'oo-coam dim nxáráse-q'oo ba nxárá xg'ae. Khóèm dim nxáráse-q'oo me e ke, me gam dim nxáráse-q'oo ba 666 me e.

Copyright information for `NHR