Revelation of John 14

Tãáka zi x'áí zi (14—15)

Ghùu-coa ba hẽé naka Gam di ne khóè ne hẽéthẽé e

Ra kò nxãaska bóò, a cookg'aia te koe Ghùu-coa ba bóò Me Siona dim xàbìm koe tééa-tẽe, i kò 144,000 khóèan Gam cgoa hàna, ncẽe kò còoa ne koe Gam di cg'õèan hẽé naka Gam ka xõòm di cg'õèan hẽéthẽé góásea ne. Ra kò c'ẽem ts'oom nqarikg'ai koe guua hãa ba kóḿ, me tòè ko tshàan khama xam̀, a kaia kg'ui-q'ooan túúan di khama xam̀. Ncẽer kò kóḿa hãam dòm̀ ba kò harepa cii-kg'ao ne dim khama xam̀, ne ko gane di harepan cii. Ne kò x'aian dis ntcõó-q'oos cookg'ai koe hẽé naka 4 xu kg'oo-coa xu kg'õèa hãa xu cookg'ai koe hẽé naka kaia xu cookg'ai koe hẽéthẽé ka̱bam cii ba nxáè. Cúí khóè ga kò cii ba táá xgaa-xgaase, ẽe 144,000 ne cúí ne ne e kò ii, ncẽe kò nqõómkg'ai koe guu a x'ámá tcg'òóèa hãa ne. Ncẽe xua ẽe kò táá khóè zi cgoa xóé xu khóè xu u, q'ano iise xu kò qgóósea hãa khama. Ghùu-coa ba xu kò wèé qgáìan ẽem ko qõò koe xùri. Khóè ne xg'aeku koe xu kò x'ámá tcg'òóèa hãa, tc'ãà di tc'áróan Nqarim di iise naka Ghùu-coam dian hẽéthẽé e. Gane di kg'áḿan koe i kò cúí tshúù-ntcõa ga táá hòòè, káà chìbi ne e kò ii khama.

Nqoana xu moengele xu

Ra kò nxãaska c'ẽem moengele ba bóò, me ko nqarikg'ai nqáè koe ko tsã̱éa te, a chõò tama qãè tchõàn úúa, a ko ẽe nqõómkg'ai koe x'ãèa hãa ne koe hẽé nakanqõóm di zi qhàò zi wèé zi koe hẽé, naka wèé zi xg'ae zi koe hẽé, naka ta̱man koe hẽé, naka khóè ne koe hẽéthẽé nxàe e. Kaiam dòm̀ cgoam kò máá: “Nqari ba q'áò naka x'áàkagu Me. Gam di xgàrakuan dim x'aè ba hààraa ke, naka dqo̱m̀ Me Gaam ẽe nqarikg'ai hẽé naka nqõókg'ai hẽé, naka tshàa-dxooan hẽé, naka wèé qgáìan tshàan ko tcg'oa hẽéthẽé kúrúa hãa ba,” témé.

Me kò c'ẽem moengelem cám̀ di ba xùri me, a máá: “Cg'áéa baa, cg'áéa baa, Babilonem kaia ba, gaam ncẽenqõóm di zi qhàò zi wèé zi kúrú zi gõéan kg'áà hãa ba, cg'áràn kúrú di i, Nqarim di xgóàn ko óága gõéa ne,” témé.

Me kò nqoana dim moengele ba xùri tsara a, a kaiam dòm̀ cgoa kg'ui a máá: “Ncẽè c'ẽem khóèm kò kg'oo-coa ba hẽé naka gam dis sere-sere sa hẽéthẽé ko dqo̱m̀, a x'áí sa còoa ba koe kana tshàua ba koe úúa nem 10 gha gaam igaba thẽé Nqarim di xgóàn di gõéan kg'áà, ncẽe qàbukaguè tama a, a kubis Gam di xgóàn dis koe ntcã̱aèa a. C'eean cgoa hẽé naka salefan hẽéthẽé cgoam gha tcom-tcomsa xu moengele xu hẽé naka Ghùu-coam cookg'ai koe hẽéthẽé thõò-thõoè. 11 I gha gane di thõò-thõoèan di ts'énèan chõò tamase qaò, ne sãa di x'aèan úú tama, koaba ba hẽé naka ntcùú ba hẽéthẽé e, gane ẽe ko kg'oo-coa ba hẽé naka sere-serea ba hẽéthẽé dqo̱m̀ ne, naka wèém ẽe cg'õèa ba dis x'áí sa hòòa ne hẽéthẽé e.”

12 Ncẽe sa ko máá, tcom-tcomsa ne khóè ne Nqarim di ne méé ne qarika téé, témé - gane ẽe ko Nqarim di x'áèan hẽé naka Jesom di dtcòm̀an hẽéthẽé qgóóa qari ne.

13 Ra kò dòm̀ ba kóḿ me nqarikg'ai koe guua hãa a ko máá: “Ncẽe sa góá: Ts'ee-ts'eekg'aièa nea ẽe ko Nqarim koe x'óó ne, ncẽem x'aèm koe guu a,” témé. Me Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba máá: “Eè,ts'ee-ts'eekg'aièa nea, sãa ne gha gane di tsééan koe, i gha gane di tsééan xùri ne khama!” témé.

Nqõóm di tcuùè-q'ooa ne

14 Bóòr kò, a cookg'aia te koe q'úús túú-c'õò sa bóò. Gaas túú-c'õòs koe kò ntcõe ba kò Khóèm dim Cóám khama ii, a gautan dis cábás x'aian di sa tcúúa ba koe úúa, a ba a kò q'ãe cgoa dim xgàom ts'éè ba tshàua ba koe úúa. 15 Me kò c'ẽem moengele ba tempelem koe guu a tcg'oa, a kaiam dòm̀ cgoa gaam ẽe kò túú-c'õòs koe ntcõe ba q'au, a ko máá: “Tsarim xgào ba tcãà naka gaam cgoa tcuù, tcuùan dim x'aè ba hààraa hãa, nqõómkg'ai dian ncẽe tcuùè ko ne kaisase x'ãéa hãa ke,” témé. 16 Me kò nxãaska gaam ẽe túú-c'õòs koe ntcõe ba xgào ba nqõómkg'ai koe nqáékagu, me nqõó ba tcuùè.

17 Me kò c'ẽem moengele ba tempelem nqarikg'ai dim koe guu a tcg'oa. Gaam igabam kò q'ãe cgoa dim xgàom ts'éè ba qgóóa.

18 Me kò c'ẽem moengele ba altaram koe guu a tcg'oa, moengelem ncẽe c'eean koe qarian úúa ba, me kò gaam ẽe kò ts'éèm xgào ba qgóóa ba kaiam dòm̀ cgoa tcii, a máá: “Tsarim xgào ba tcãà naka nqõóm di kg'oman di tc'áróan tcuù cgoa me, gaan di tc'áróa ne x'ãéa hãa ke,” témé. 19 Me kò moengele ba nxãaska gam dim xgào ba nqõómkg'ai koe nqáékagu, a ba a nqõómkg'ai di kg'oman tcuù, a gõéan ko kúrúès qgáìs ncẽe Nqarim di xgóàn di iis koe xaoa tcãà a. 20 I kò kg'oman x'áé-dxoom ka tchàa koe náà tòm̀-tommè, gõéan ko kúrúès qgáìs koe, i c'áòan gaas qgáìs koe guu a tòè, a càùse, a bìi di tóḿ kgòrean ko téé khama noose síí, 300 kilomitara di qáò-q'ooan khama noose.

Copyright information for `NHR