Revelation of John 15

7 xu moengele xu di zi cg'ãè zi chõò di zi

Ra kò nxãaska c'ẽes kaias are-aresas x'áí sa nqarikg'ai koe bóò: moengele xu 7 xu ncẽe kò 7 cg'ãèan úúa xu - ncẽe chõò di i, gaan koe i kò Nqarim di xgóàn chõò khama.

Ra kò c'ẽes gúù sa bóò, tshàam ts'óó-c'õán khama ii ba, me c'eean cgoa tcg'omesea. A ra a kò gataga gane ẽe kò kg'oo-coa ba tàà hãa ne hẽéthẽé bóò,kg'oo-coam ncẽe kò sere-sere sa kúrúa mááèa hãa, i kò cg'õèa ba nxáráse-q'oom ka x'áíèa ba. Tshàam qàe koe ne kò téé-tẽe, Nqarim máà nea hãa zi harepa zi qgóóa hãase. Ne kò Moshem dim cii ba nxáè, Nqarim dim qãà ba, naka Ghùu-coam dim cii ba hẽéthẽé e, a ko máá:

“Tsari tsééa nea kaia, a are-aresa a.
Oo, X'aiga Tsi Nqari Tseè, Qari Tsi wèé Tseè!
Tsari dàòa nea tchàno a tseegu u,
oo, X'aiga Tsinqõóm di zi qhàò zi di Tseè!
Dìína gha táá q'áò Tsi,
oo, X'aiga Tsi Nqari Tseè,
a cg'õèa Tsi táá x'áàkagu?
Tsáá Tsia cúísega tcom-tcomsa Tsi i.
Nqõóm di zi qhàò zi wèé zia gha hàà
a Tsáá cookg'ai koe dqo̱m̀ khama,
tchàno tsééan Tsaria x'áísea hãa khama,”
témé.

Ncẽes gúùs qãá q'oo koer kò nqarikg'ai koe tempele ba bóò, xhàro-dxoom ncẽe Nqarim ko khóè ne cgoa kg'uim koe, me nqáè koe hànam qgáì ba xgobekg'amsea. Xu kò gaxu moengele xu 7 xu gaa koe guu a 7 cg'ãèan cgoa tempelem koe tcg'oa. Q'úú qgáían tca̱àko xu kò ha̱na, a kò gautan di bànean dxùua xu koe qáéa. Me kò 4 xu kg'oo-coa xu kg'õèa hãa xu ka c'ẽe ba nxãaska 7 xu moengele xu gautan di zi gàba zi 7 zi máà, chõò tamase ko kg'õèm Nqarim di xgóàn ka kò cg'oèa hãa zi. Me kò tempele ba Nqarim di x'áàn hẽé naka Gam di qarian hẽéthẽé koe guua ts'énèan ka cg'oè-cg'oeè. I kò cúí khóè ga tempelem koe tcãà tama, i nxãakg'aiga qõò a síí 7 cg'ãèan moengele xu 7 xu di chõòkaguè.

Copyright information for `NHR