Revelation of John 16

7 zi gàba zi Nqarim di xgóàn di zi (16)

Ra kò nxãaska kaiam dòm̀ tempelem koe guua hãa ba kóḿ, me ko moengele xu 7 xu bìrí a ko máá: “Qõò xao naka nqõómkg'ai koe síí Nqarim di xgóàn di zi gàba zi 7 zi ntcã̱àgu,” témé.

Me kò tc'ãà dim moengele ba qõò a síí gam dis gàbas dian nqõómkg'ai koe ntcã̱agu, zi kò cg'ãè a thõò zi chìbi zi khóè ne koe tcg'oa, ẽe kò kg'oo-coam dis x'áí sa úúa ne hẽé naka gam dis sere-sere sa kòo dqo̱m̀a máá ne hẽéthẽé e.

Me kò cám̀ dim moengele ba gam dis gàbas dian ntcã̱agu tshàa-dxooan koe, i tshàan ka̱bise a x'óóam khóèm di c'áòan khama ii, i kò tshàan q'oo koe hàna kg'õèa gúùan wèé ga x'óó.

Me kò nqoana dim moengele ba gam dis gàbas dian ntcã̱agu tshàa xu koe hẽé, naka wèé qgáìan tshàan ko tcg'oa koe hẽéthẽé e, i kò ka̱bise a c'áòan kúrú. Ra kò tshàan dim moengele ba kóḿ, me ko máá:

“Tchàno Tsi i,
Tsáá ncẽe hàna
a kò kg'aiga hàna Tsi,
ncẽe tcom-tcomsa Tsi,
xgàrakuan ncẽe koe Tsi tchàno Tsi i.
Tcom-tcomsa ne hẽé naka porofiti xu hẽéthẽé
di c'áòa ne ne kò ntcã̱àgua,
Tsi kò c'áòan máà ne ne kg'áà,
ẽe ne kòo ma qaa khama
gane di zi tséé zi cgoa,”
tam méé.
Ra kò altara ba kóḿ, me ko xo̱a a ko máá:

“Eè, X'aiga Tsi Nqari Tsi qari Tsi wèé Tseè,
Tsari xgàrakua ne tseegu a tchàno o,”
témé.

Me kò 4 dim moengele ba gam dis gàbas dian cáḿs koe ntcã̱agu, si kò qarian máàè, khóèa nes gha c'eean cgoa dàò di i. Ne kò khóè ne cáḿs di kùruan kaia ka dàòè, a kò Nqarim di cg'õèan cóè, Gaam ẽe ncẽe zi cg'ãè zi di qarian kò úúa hãa ba, a ne a kò táá chìbi bóòse a ka̱bise a Nqari ba dqo̱m̀.

10 Me kò 5 dim moengele ba gam dis gàbas dian kg'oo-coam dis ntcõó-q'oos x'aian dis koe ntcã̱agu, i kò gam di x'aian ntcùú-ntcuuè. Ne kò khóè ne thõòan ka ka̱án ta̱m, 11 a ne a nqarikg'ai dim Nqari ba gane di thõòan hẽé naka chìbian hẽéthẽé domka cóè. A kò táá ẽe ne kúrúa hãa zi gúù zi koe chìbi bóòse.

12 Me kò 6 dim moengele ba gam dis gàbas dian Eferatese dim tshàam kaiam koe ntcã̱agu, i gaam tshàam di tshàan kaà, nxãasegam gha dàòm cáḿs ko tcg'oam xòèm di xu x'aiga xu di ba kg'ónòè ka. 13 Ra kò nqoana cg'ãè tc'ẽean bóò, ncẽe ko cg'ao-dxoo ba hẽé, naka kg'oo-coa ba hẽé, naka porofitim tshúù-ntcõa ba hẽéthẽé xu kg'áḿ q'oo koe tcg'oa a, i dqòean khama ii. 14 Tc'ẽean ncẽea kò dxãwan di i, a kòare-aresa zi x'áí zi kúrú, a kò wèém nqõóm di xu x'aiga xu koe síí, nxãasega i gha síí ncõos koe xg'ae-xg'ae xu ka, Nqarim Qarim wèém dim cáḿ kaiam ka.

15 (Nqari ba ko máá: “Bóò, ts'ãà-kg'aom khamar ko ma hàà. Ts'ee-ts'eekg'aièa baa ẽe kókòa a qgáía ba qgóóa kg'ónòa ba, táám gha nxãasega qg'aè-cgaease qõòate ka, a ba a khóè ne xg'aeku koe táá sau-cgaease hãa ka,” témé.)

16 Ncẽe tc'ẽea nea kò x'aiga xu xg'ae-xg'ae, qgáìm ẽe ko Hebera dis kg'uis ka Hare-Magetone ta ko ma tciièm koe.

17 Me kò 7 dim moengele ba gam dis gàbas dian tc'ãán q'oo koe ntcã̱agu, me kò kaiam dòm̀ ba tempelem koe guu a tcg'oa, x'aian dis ntcõó-q'oos koe a máá: “Xg'araa ia,” témé. 18 I nxãaska túú-teben hẽé naka ts'oo-q'ooan hẽé naka túúan di kg'ui-q'ooan hẽé naka nqõóm di cgùruan hẽéthẽé kúrúse. Ncẽes cgùru sa kò kaisase kaia, si qanega gatà iis gúù sa kúrúse tama, khóèan nqõómkg'ai koe tshoa-tshoa a hãa koe ga guu a. 19 Me kò x'áé-dxoom kaia ba nqoana q'oro q'aa-q'aaè, i kònqõóm di zi qhàò zi di x'áé-dxooan cg'áé. Me kò Nqari ba kaiam Babilone ba tc'ẽe-tc'ẽese, a ba a gõéan dis kubis Gam di xgóàn kaia di sa máà me. 20 I kò tshàam ka nxa̱ma-nxa̱maèa nqõó-coan wèéan ga gàri a kaà, i kò cúí xàbì ga táá hòòse. 21 I kò kaia tsõ̱àn nqarikg'ai koe guu a khóè ne koe tcheè, 50 qóḿ-q'oo khama noo qóḿan kò úúa a. Ne kò khóè ne ncẽes gúùs cg'ãès tsõ̱àn dis domka Nqari ba cóè, ncẽes cg'ãè sa kò kaisase tshúù si i khama.

Copyright information for `NHR