Revelation of John 17

Babilonem di cg'áé-q'ooan hẽé, naka kg'oo-coam dis tààè sa hẽé, tshúù-ntcõa di xu porofita xu hẽé, naka dxãwa ba hẽéthẽé e (17—20:10)

Cg'árà-kg'ao sa hẽé naka kg'oo-coa ba hẽéthẽé e

Kam kò nxãaska 7 zi gàba zi qgóóa xu moengele xu 7 xu ka c'ẽe ba hàà cgae te, a hàà bìrí te a máá: “Hàà nakar hàà kaias cg'árà-kg'aos di xgàrasean x'áí tsi, ncẽe káí tshàan tc'amkg'ai koe ntcõe sa! Ncẽe x'aiga xu nqõómkg'ai di xu gas cgoa cg'áràn kúrúa hãa sa, ne kò nqõóm di ne x'ãè-kg'ao ne gas di cg'áràn di gõéan nqàre sa,” témé.

Kam kò nxãaska tc'ẽem koe séè te, a qãáka úú te. Ra kò khóè sa bóò si nco̱àm kg'oo-coam tc'amkg'ai koe ntcõe, ncẽe gam koe i kò Nqari ba ko cóè cg'õèan cg'oèa hãa ba, me 7 tcúúan úúa naka 10 nxãàn hẽéthẽé e. Si kò khóè sa tsã̱áse nco̱àse ha̱na, a kòo gautan ka hẽé, naka t'õè zi nxõ̱á zi ka hẽé, naka tca̱àko nxõ̱án cgoa kúrúèa qg'am̀an ka hẽéthẽé x'áà. Tshàua sa koes kò gautan dis kubi sa qgóóa, si cg'ãè zi gúù zi hẽé naka gas di cg'áràn di cg'urian hẽéthẽé ka cg'oèa hãa. Gas di còoan koe i kò chóm̀seas gúù sa ko nxàe cg'õèan góásea:

“KAIAS BABILONE SA,

CG'ÁRÀ-KG'AO ZI KA XÕÒ SA

NAKA CG'ÃÈ ZI NQÕÓMKG'AI DI ZI HẼÉTHẼÉ DI SA,”

ta ma góásea a.
Ra kò khóè sa bóò, si tcom-tcomsa ne di c'áòan ka nqàrea hãa, gane ẽe Jesom di ne nxàea tseegukagu-kg'ao ne di c'áòa ne.

Eẽr ko bóò si kar kò kaisase are.
Igabam kò moengele ba bìrí te a ko máá: “Dùús domka tsia area? Ncẽes khóès di zi gúù zi chóm̀sea zir gha bìrí tsi, naka ẽes qábìa hãam kg'oo-coam 7 tcúúan hẽé naka 10 nxãàn hẽéthẽé úúam di zi hẽéthẽé e. Kg'oo-coam ẽe tsi ko bóò ba kò hànaa, igabam ncẽeska káà me e, a ba a gha hàà chõò-q'oo úú tamam ha̱ém q'oo koe guu a qaò, a gha tcg'oa a síí kaàkaguè. Nqõómkg'ai di ne x'ãè-kg'ao ne, ncẽe gane di cg'õèan nqõóm tshoa-tshoasea koe guu a kg'õèan dis tcgãyas q'oo koe góáè tama ne gha are, gaam kg'oo-coa ba ne ko bóò ne. Hànam kò hãa, igabam ncẽeska káà me e, a gha gaicara hàà khama.

“Ncẽesgúù sa tsi kò kóḿa q'ãa kg'oana ne i ko tc'ẽean qaase. 7 xu tcúú xua 7 xu xàbì xu u, ncẽes ko khóè sa gaxu koe ntcõe xu. 10 Gataga xu7 xu tcúú xu 7 xu x'aiga xu u. 5 xua kò cg'áé, me c'ẽe baqanega x'aiga me e, me c'ẽe ba qanega hàà tama - hààm kò nem gha hàà cg'orò x'aè-coan cúí ga hãa. 11 Kg'oo-coam ncẽe kò hànaa ba, a ncẽeska káà ii ba, nxãa ba 8 di me e, igabam 7 xu ka c'ẽe me e, a ba a gha síí cg'õoè.

12 “I nxãaska 10 nxãàn ẽe tsi kò bóò o, nxãan 10 xu x'aiga xu u, ncẽe qanega x'aian máàè ta ga hãa xu, igaba xu gha hàà cúím aoara ba gaam kg'oo-coam cgoa x'aiga xu gha ii di qarian hòò. 13 Ncẽe xua cúís tc'ẽe sa úúa, a ko gaxu di qarian hẽé naka gaxu di tsééan di qarian hẽéthẽé kg'oo-coa ba máà. 14 Ncõoan xu gha Ghùu-coam cgoa kúrú, Me gha Ghùu-coa ba tàà xu, x'aiga xu dim X'aiga Me e, a kaia xu x'aiga xu dim kaiam X'aiga Me e khama. Ne gha Gam cgoa hàna ne ẽe tciièa, a nxárá tcg'òóèa, a tcom-tcomsa ne ne e,” tam moengele ba méé.

15 A ba a bìrí te a máá: “Tshàan ẽe tsi kò bóò, ẽe cg'árà-kg'aos gaan koe ntcõóa-ntcõe e, nxãa nea káí ne khóè ne hẽé, naka xg'ae zi hẽé, naka nqõóan di zi qhàò zi hẽé, naka ta̱m xu hẽéthẽé e. 16 Nxãà xu 10 xu ẽe tsi ko bóò xu hẽé naka kg'oo-coa ba hẽéthẽéa gha cg'árà-kg'ao sa hòre. Cg'ãa-cg'anasekagu si i gha, a qg'aè-cgaekagu si, a gha cgàaa sa kg'oo, a c'eean cgoa dàò si. 17 Nqari ba tcáóa xu koe tcãà ana hãa khama, Gam ko tc'ẽe sa xu gha kúrú, a gha cúí tc'ẽe ka, a gaxu di x'aian di qarian kg'oo-coa ba máà, i gha nxãakg'aiga síí Nqarim di kg'uian tseegukaguè ka. 18 Khóès ẽe tsi ko bóò sa kaiam x'áé-dxoo me e, ncẽe nqõómkg'ai di xu x'aiga xu koe qarian úúa ba.”

Copyright information for `NHR