Revelation of John 18

Babilonem di cg'áé-q'ooa ne

Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koer kò c'ẽem moengele ba bóò, me nqarikg'ai koe guu a ko xõa, kaia qarian úúa ba, me kò nqõó ba gam di x'áàn ka x'áà-x'aaè. Kaiam dòm̀ cgoam kò kg'ui a ko máá:

“Cg'áéa baa, cg'áéa baa, Babilonem kaia ba!
Dxãwan x'ãèa hãa qgáìa nem kúrúa,
naka wèé zi tc'ẽe zi cg'ãè zi di x'ãè-q'ooan hẽéthẽé e,
x'ãè-q'ooan wèés tsa̱rás kg'ooè tamas di hẽé,
naka x'ãè-q'ooan wèém kg'oo-coam kg'ooè tama,
a hòreèam di hẽéthẽé e.
Nqõóm di zi qhàò zi wèé zia
gas di cg'áràn di xgóà gõéan kg'áà hãa,
xu nqõómkg'ai di xu x'aiga xu gas cgoa cg'áràn kúrúa,
xu nqõómkg'ai di xu x'ámágu-kg'ao xu qguùa hãa,
gas di xaù-q'ooan kaia ka,”
témé.

Ra kò nxãaska c'ẽem dòm̀ ba nqarikg'ai koe guu a kóḿ, me ko máá:

“Tiri tu khóè tuè, tcg'oaragu si,
gas di chìbian koe tu gha táá tcãà ka,
naka tua gha nxãasega táá gas di xgàraèan koe tcãà.
Gas di chìbia nea dtcõoa qaòkaguèa khama,
a nqarikg'aian koe ga síía,
Me Nqari ba gas di cg'ãè cauan tc'ẽe-tc'ẽesea hãa.
Ka̱bise naka máà si,
ẽes ko ma gasa máà tua khamaga ma,
naka cám̀ q'oro suruta si gas di tsééan koe.
Cám̀ q'oro cg'oè-cg'oea máá si,
kubis ẽes kò cg'oè-cg'oeas koe.
Eẽs kò ma x'áàkaguse a ka̱rean máàsea hãa
khama noose xgàra si
naka thõòan máà si.
Tcáóa sa koes ko máá:
‘X'aigas dxàe sa ntcõe,
dxàe-ntcõar tama ra a,
cuiskagar thõò-tcaoa hãase kg'aea tite,’
témé khama.

Gaa domka i gha gas di cg'ãèan cúím cáḿ ka hàà:
tcììan hẽé naka tshúù-tcaoan hẽé, naka xàbàn hẽéthẽé e.
Si gha c'eean cgoa dàòè,
X'aigam Nqari ba qarian úúa,
ncẽe ko xgàra si ba khama,”
tam méé.

Eẽ xu ko nqõóm di xu x'aiga xu, ncẽe kò gas cgoa cg'áràn kúrú, a kòo nqõómkg'ai di ka̱rean gas cgoa tc'õó xu, dào-q'ooa sa di ts'énèan bóò ka xu gha kg'ae, a xu a gha thõòkase kg'ae cgae si. 10 Nqúù ka xu gha téé, gas di thõòan di q'áòan domka, a xu a gha máá:

“Haò, cg'ãè i gha ii!
Cg'ãè i gha ii, haò, kaiam x'áé-dxoo ba!
Haò, Babilone ba, qarian dim x'áé-dxoo ba!
Cúím aoaram q'oo koe i tsari xgàrakuan hààraa!”
témé.

Q'úúm bìim dim qábì-kg'ao ba

11 Xu gha nqõómkg'ai di xu x'ámágu-kg'ao xu kg'ae, a thõòkase kg'ae cgae si, cúí khóè ga gaxu di gúùan gaicara x'ámá hãa tite khama: 12 gauta di gúùan hẽé, naka selefera dian hẽé, naka t'õè nxõ̱án hẽé, naka tca̱àko nxõ̱án hẽé, naka q'úú qgáían hẽé, naka tsã̱áse nco̱à qgáían hẽé, naka tca̱àko qgáían hẽé, naka nco̱à qgáían hẽé, naka wèé hìi-qhàòan qãè hm̀m̀-xg'ãò hẽé, naka tcgoà di nxãàn cgoa kúrúèa zi gúù-qhàò zi wèé zi hẽé, naka kaisa marian ko tc'óà hìian cgoa kúrúèa zi gúù-qhàò zi wèé zi hẽé, naka tcg'aian hẽé, naka qanoan hẽé, naka tc'úúan úúa nxõ̱án hẽé, 13 naka kinamone hẽé, naka tsóòberean hẽé, naka qãè hm̀m̀-xg'ãò gúùan tcgáùse di hẽé, naka tshãán hẽé, naka qãè hm̀m̀-xg'ãò gúùan hẽé, naka gõéan hẽé, naka nxúìan hẽé, naka péréan hẽé, naka xháràèa péréan hẽé, naka ghòèan hẽé, naka ghùuan hẽé, naka bìian hẽé, naka kara zi hẽé, naka qãàn hẽé, naka khóèan di kg'õèan hẽéthẽé e. 14 Ncẽeta ne gha méé: “Wèé cgùrian ncẽe sari tcáóan kò xgónèa hãa ne tcg'oa cgae sia. Wèé qguùan hẽé naka gúù zi wèé zi t'õè-t'õe si ko zi hẽéthẽéa kaàraa hãa, a cuiskaga gaicara hòòè tite,” témé. 15 X'ámágu-kg'ao xu ncẽe kò ncẽe zi gúù zi x'ámágu xu, a kò gaas koe qguù xu, nxãa xua gha gas di thõòan di q'áòan domka nqúù ka téé, a gha kg'ae, a kaisase thõòkase kg'ae cgae si, 16 a máá:

“Haò, cg'ãè i gha ii!
Cg'ãè i gha ii, haò, kaiam x'áé-dxoom
ncẽe q'úús qgáí sa ha̱naskhóès khama ii ba,
tsã̱áse nco̱àse ha̱na sa,
a ko gautan ka hẽé, naka t'õè nxõ̱án ka hẽé
naka tca̱àko nxõ̱án ka hẽéthẽé tca̱à sa!
17 Cúím aoaram ka
i ncãa wèé x'aian ncẽe ga cg'ãa-cg'anasekaguè!”
témé.

Me gha wèém chùi-kg'aom skepean di ba hẽé naka q'ábà-kg'ao ba hẽé naka skepean ko qõòkagu xu hẽé naka wèé xu ẽe ko tshàan q'oo koe x'ámágu xu hẽéthẽé nqúù ka téé.
18 A gha ẽe xu kòo dàò-q'ooa sa di ts'énèan bóò ne q'aua tcg'òó, a xu a gha máá: “Ndakam x'áé-dxoo ba kò ncẽem x'áé-dxoom kaiam khama ii?” témé. 19 A xu a kò tcúúa xu koe tsharàn tcheè, ẽe xu ko kg'ae, a ko thõòkase kg'ae ka, a ko q'au a ko máá:

“Haò, cg'ãè i gha ii,
cg'ãè i gha ii, haò kaiam x'áé-dxoo ba.
Wèé ne ẽe skepe zi tshàan q'oo koe úúa ne gam koe qguùa,
gam di qguùan ka!
Cúím aoaram kam cg'ãa-cg'anasekaguèa,”
ta xu méé.

20 Qãè-tcaoa tu nqáé si, oo nqarikg'aiè,

oo tcom-tcomsa tuè,
naka x'áè úú-kg'ao xao hẽé naka porofiti xao hẽéthẽé e,
Nqari ba gatu domka xgàrakuan máà sia ke!
21 Me kò nxãaska c'ẽem moengelem qari ba kaiam nxõ̱á-dxoom khama noom nxõ̱á ba ghùi, a ba a tshàam q'oo koe xàbù tcãà me, a máá:

“Gatagam gha ma Babilonem,
kaiam x'áé-dxoo ba ma qarika xàbù tcãàè,
a ba a gha gaia táá hòòè.
22 Ciian harepa cii-kg'ao ne di hẽé
naka nxáè-kg'ao ne di hẽé,
naka fulutu cii-kg'ao ne di hẽé
naka torompita cii-kg'ao ne di hẽéthẽéa
cuiskaga gaicara sáá koe kóḿsea hãa tite;
i cúí xom-kg'aoan
ncẽe xommè ko zi gúù zi di ga
cuiskaga gaicara sáá koe hòòsea hãa tite;
i cuiskaga sáá koe
gáí cgoa dis nxõ̱ás di gáí-q'ooan kóḿsea hãa tite.
23 Cuiskaga i lampian di x'áàn
gaicara sáá koe x'áà hãa tite.
Séè-kg'ao ba hẽé naka séèè kos khóè sa hẽéthẽé khara
di kg'ui-q'ooa ne
cuiskaga sáá koe gaicara kóḿsea hãa tite.
Sáá koe ko x'ámágu ne khóè nea kòdqo̱m̀se khama
nqõómkg'ai di ne kaia ne khóè ne esa,
zi kònqõóm di zi qhàò zi wèé zi
sari tsóòan cg'ãè ka ho̱àkaguè,
24 i kò gas koe porofiti xu hẽé
naka tcom-tcomsa ne hẽé,
naka wèé ne ẽe nqõómkg'ai koe cg'õoèa ne di c'áòan hẽéthẽé hòòse,”
témé.

Copyright information for `NHR