Revelation of John 19

Káí ne khóè ne ko nqarikg'ai koe Nqari ba dqo̱m̀

Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koer kò khóè ne káí ne dis xg'aes di kg'ui-q'ooan khama xam̀s nxo̱bo sa nqarikg'ai koe kóḿ, ne ko máá:

“Haleluya!
Kgoarakuan hẽé
naka x'áà ba hẽé
naka qarian hẽéthẽéa
gatá dim Nqarim di i.
Gam di xgàrakua ne tseegu a tchàno o khama.
Kaias cg'árà-kg'ao sam xgàra hãa,
ncẽe kò nqõó ba gas di cg'áràn ka cg'ãè-cg'ãe sa.
Gam di qãàn di c'áòa nem ka̱bia máá sia hãa,”
témé.
Ne kò gaicara q'au a máá:

“Haleluya!
Gas koe guua hãa ts'énèa ne ko chõò tamase qaò,”
témé.

Kaia xu 24 xu hẽé naka kg'oo-coa xu kg'õèa hãa xu 4 xu hẽéthẽéa kò cg'áé, a Nqari ba dqo̱m̀, ncẽe kò x'aian dis ntcõó-q'oos koe ntcõe ba. A xu a kò máá:

“Haleluya! Amen”
témé.

Ghùu-coam dis séè sa

Me kò nxãaska x'aian dis ntcõó-q'oos koe dòm̀ ba guu, a ko máá:

“Gatá dim Nqari ba dqo̱m̀,
gatu wèé tu tséé-kg'ao tu Gam di tu,
gatu ẽe ko q'áò Me tu,
cg'áréa tu ga hẽé naka kaia tu ga hẽéthẽé e,”
témé.

Ra kò nxãaska khóè ne káí ne dis xg'aes khama xam̀ kg'ui-q'ooan kóḿ, si tòèko tshàan di ts'oo-q'ooan khama xam̀, naka kg'ui-q'ooan kaisa túúan di hẽéthẽé e, ne ko q'au a ko máá:

“Haleluya!
X'aigam gatá dim Nqarim
ncẽe Qarim wèé ba tc'ãà-cookg'aia.
Hàà naka ta qãè-tcao, naka x'áàn máà Me!
Ghùu-coam dis séè sa hààraa ke,
si Gam dis khóè sa kg'ónòsea hãa.
Thamka qgáían q'úús kò máàè,
x'áàko, a q'ano o, hã̱as gha ka,”
ta ne méé. (Q'úú qgáía ne kò tchàno zi tséé zi i, tcom-tcomsa ne di zi khama.)

Me kò nxãaska moengele ba bìrí te a máá: “‘Ts'ee-ts'eekg'aièa nea gane ẽe séèkuan dis tc'õos dqòa dis Ghùu-coam dis koe tciièa ne!’ ta ma góá,” témé. A ba a càù a máá: “Ncẽe nea tseegu di kg'uian Nqarim di i,” témé.

10 Ncẽes gúùs kar kò nqàrè-kg'ama ba koe cg'áé, a ra a dqo̱m̀ me. Igabam kò bìrí te a máá: “Táá ẽeta hẽé guu! Tsáá cgoa gar qãà ra a, naka tsáá qõe ga ne cgoa ga hẽéthẽé e, ncẽe ko wèé x'aè ka Jesom ka nxàea tseegukagu ne, ke Nqari ba dqo̱m̀! Jesom di nxàea tseegukagua nea Tc'ẽem ka kúrúèa, porofitam gha sa ke,” témé.

Q'úúm bìim dim qábì-kg'ao ba

11 Ra kò nqarikg'aian bóò i xgobekg'amsea, kar kò q'úúm bìi ba bóò, Me kò gam dim qábì-kg'ao ba Tcom-tcomsa a Tseegu ii ba ta ko ma tciiè. A ba a kòo gataga tchànoan cgoa gúù zi bóò a ncõoan kúrú. 12 Gam di tcgáía nea kò ka̱rukos c'ees khama ii, i Gam di tcúúan koe káí cábán x'aian di hàna. Gam koe góáseas cg'õè sam kò úúa, ncẽe ko cúí khóè kaga c'úùèa hãa, igaba Gam cúím ka q'ãaèa hãa sa. 13 Qáòm qgáí bam kò ha̱na, c'áòan koe kò tcãàèa ba, i Gam di cg'õèan Nqarim dim kg'ui me e. 14 Ne kò nqarikg'ai di ne ncõo-kg'ao ne xùri Me, a q'úú xu bìi xu qábìa hãa, a thamka qgáían ha̱na, q'úú a q'ano o. 15 Kg'áḿ-q'ooa ba koem kò ts'éèm xgào-dxoo ba tcg'oa, gaam cgoam ghanqõóm di zi qhàò zi thõò-thõo ba, a ba a gha qano dim dxòm cgoa tc'ãà-cookg'ai ne, a ba a gha gõéan ko kúrúès qgáì sa Nqarim Qarim wèém di kaia xgóàn domka náà tòm̀-tom. 16 Gam dim qgáím koe hẽé naka cùbia ba koe hẽéthẽés kò ncẽes cg'õè sa góásea:

“X'AIGA XU DIM X'AIGA BA,

NAKA KAIA XU X'AIGA XU

DIM KAIAM X'AIGA BA,”

ta ma góásea hãa.

17 Ra kò nxãaska moengele ba bóò, me cáḿs koe téé-tẽe, a ba a kò nqarikg'ai nqáè koe ko tsã̱éa te zi tsa̱rá zi kaiam dòm̀ cgoa tcii, a ko máá: “Hàà, naka ta kaias dqòa dis tc'õos Nqarim di sa xg'aea máá, 18 naka hàà cgàan x'aiga xu di kg'oo, cgàan tc'ãà-cookg'ai xu di hẽé, naka cgàan qariga xu khóè xu di hẽé, cgàan bìian di hẽé, naka bìi qábì-kg'ao xu di hẽé, naka wèé khóèan di cgàan hẽé: ẽe kgoarasea ne hẽé naka qãà ne hẽé, cg'áréan ga hẽé naka kaian ga hẽéthẽé di i,” tam méé.

19 Ra kò nxãaska kg'oo-coa ba hẽé naka x'aiga xu nqõóan di xu hẽéthẽé bóò, naka gaxu di ncõo-kg'aoan hẽéthẽé e, xu ncõo sa xg'aea máána hãa, bìim dim Qábì-kg'aom cgoa naka Gam di xu ncõo-kg'ao xu cgoa hẽéthẽé e. 20 Igabam kò kg'oo-coa ba qgóóè a qáé-nquuan koe tcãàè, naka tshúù-ntcõam porofiti ba hẽéthẽé e, ncẽe kò gaam cookg'ai koeare-aresa zi x'áí zi kúrú ba. (Ncẽe zi x'áí zi cgoam kò gane ẽe ko kg'oo-coam dis x'áí sa úúa hãa, a kò gam dis sere-sere sa dqo̱m̀ ne qàe-qae.) Gatsara cám̀ tsara kò kg'õèa hãase xaoa tcãàè, salefan di c'eean ka̱ruko dim tèbem q'oo koe. 21 Xu kò ẽe qaùa hãa xu cg'õoè, bìi ba qábìam kg'áḿ koe tcg'oara hãam xgào-dxoom cgoa, zi kò wèé zi tsa̱rá zi gaxu di cgàan ka xg'ãàkaguè.

Copyright information for `NHR