Revelation of John 2

Tcgãya zi 7 zi kereke zi koe ko síí zi (2—3)

Efeso dis kerekes koe ko qõòs tcgãya sa

Me Jeso ba máá: Efeso koe hànas kerekes dim moengele ba góá máá naka máá:

 • Ncẽea kg'uian Gaam di ga a, ẽe 7 zi tco̱nò zi kg'áòm x'õàm Gam dim koe qgóóa ba, a ba a ko 7 zi lampi téé-q'oo zi gautan di zi xg'aeku koe qõòa te ba. Ncẽetam ko méé:
Gatu di zi tséé zi Ra q'ana, ẽe tu ko qóḿse tséé zi hẽé, naka gatu di qáò tcáóan hẽéthẽé e. Q'ana Raa, khóèan ẽe cg'ãè cau tu tchõà úú cgoa tama sa, a tu a kúrúa bóòa khóè xu ẽe ko máá, x'áè úú-kg'ao
2:2 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
xu u témé xu, igaba xu gaxu tama xu u, a tu a tshúù-ntcõa-kg'ao xu ii sa hòòa hãa.
Qáò tcáóan cgoa tu kò qarika tẽe, a tu a kò qóḿ cgoa qgóókua hãa Tirim cg'õèm domka, a tu a kò táá xhõen-tcáó.
 • Igabar ko gatu koe c'ẽes gúùs tshúù sa bóò, a gaas ka kg'ui cgoa tu u kg'oana, a ko máá: “Gatu di ncàm̀kuan tc'ãà di tu aagua,” témé.
Tc'ẽe-tc'ẽesegatu di ncàm̀kuan kò kg'aia hànam qgáì ba. Tsóágase tu gáé tshúùse cg'áéa! Tcóóse tu gatu di chìbian koe, naka kúrú tsééan kg'aiga tu kò kúrú u. Gatà tu kò hẽé tama ner gha gatu koe hàà, a Ra a gha gatu di lampian gaan di téé-q'ooan koe tcg'òó, ncẽè tcóóse tama tu kò hãa ne. Igaba tu ncẽes gúùs qãès tééa gha máá tu u sa úúa: Nikolae ne di tsééan tu hòrea, ncẽe Tíí ka hòreèa a thẽé.
 • Eẽ tceean úúa ba méém kóḿ, Tc'ẽem ko kereke zi bìrí sa. Gaam ẽe ko tàà bar gha kgoara máá me kg'õèan dis hìis koe tc'õó, ncẽe Nqarim dim paradaisim koe hàna sa.

Semurena dis kerekes koe ko qõòs tcgãya sa

Me Jeso ba máá: Semurena koe hànas kerekes dim moengele ba góá máá naka máá:

 • Ncẽea kg'uian Gaam di ga a, ẽe tc'ãà di ba, a còo di ba, ẽe kò x'óóa ba, a ba a kg'õè ba. Ncẽetam ko méé:
Gatu di xgàrasea ner q'anaa, naka gatu di dxàuan hẽéthẽé e, igaba tu qguùa. Q'ana Raa cg'ãè zi gúù zi ẽe ko máá Juta ne e témé ne ko méé cgae tu u zi, igaba ne Juta ne tama ne e, si c'ẽes xg'aes satanam di si i. 10 Táá cúí gúù ga q'áò guu ẽe tu gha hàà ko xgàra mááès gúùs ka. Bìrí tu ur ko, dxãwa ba gha c'ẽe-kg'áía tu qáé-nquuan koe tcãà, nxãasega tu gha kúrúa bóòè ka, tu gha 10 cáḿan xgàraè. Tcom-tcomsa méé tu ii, x'ooan di xg'aeku koe ga igaba, nakar gha cábás kg'õèan di sa máà tu u. 11 
 • Eẽ tceean úúa ba méém kóḿ, Tc'ẽem ko kereke zi bìrí sa. Gaam ẽe ko tàà ba cuiskaga cám̀ dis x'oos ka thõò-xamkaguèa tite.

Peregamo dis kerekes koe ko qõòs tcgãya sa

12 Me Jeso ba máá: Peregamo koe hànas kerekes dim moengele ba góá máá naka máá:

 • Ncẽea Gaam ẽe ts'éè a cám̀ kg'áḿ ntcàu ba úúam di kg'uian ga a. Ncẽetam ko méé:
13 Q'ana Raa nda koe tu x'ãèa sa: satanam dis ntcõó-q'oos hàna koe e, igaba tu ko Tiri cg'õèan qarika qgóóa, a tu a kò gatu di dtcòm̀an Tíí koe táá ntcoe, Antipasem Tirim tcom-tcomsa iim nxàea-tseegukagu-kg'aom di cáḿan kaga igaba, ncẽe kò satanam x'ãèa hãa koe gatu xg'aeku koe ga cg'õoè ba. 14 
 • Igabar ko gatu koe c'ẽe zi gúù zi cg'orò zi tshúù zi bóò, a gazi ka kg'ui cgoa tu u kg'oana, a ko máá: Khóè ne c'ẽe ne tu ẽe koe úúa hãa Balame di xgaa-xgaakuan qgóóa hãa ne, ncẽe ko Balake ba x'áí, Iseraele di ne khóè nem gha ntama ma chìbian koe tcãà sa ba, qàe-qae nem ko ne kúrúa mááseèa hãa nqárìan dàòa mááèa tc'õoan tc'õó, a ne a ko cg'áràn kúrú.
15 Gataga tu c'ẽe ne úúa hãa Nikolae ne di xgaa-xgaan qgóóa hãa ne. 16 Ke nxãaska tcóóse gatu di chìbian koe! Gatà i kò ii tama ne, Ra gha gatu koe qháése sencgaga hàà, a Ra a hàà ncõoan kúrú gane cgoa, kg'áḿa Te dim ntcàum cgoa. 17 
 • Eẽ tceean úúa ba méém kóḿ, Tc'ẽem ko kereke zi bìrí sa. Gaam ẽe ko tàà bar gha chóm̀mèa tc'õoan mana di máà, a Ra a gha q'úús nxõ̱á sa máà me, i gaas koe ka̱ba cg'õèan góásea, cúí khóè ga c'úùa hãa a, gaam ẽe ko séè sim cúím oose.

Tiatira dis kerekes koe ko qõòs tcgãya sa

18 Me Jeso ba máá: Tiatira koe hànas kerekes dim moengele ba góá máá naka máá:

 • Ncẽea Nqarim dim Cóám di kg'uian ga a, ncẽe Gam di tcgáían ka̱rukos c'ees khama ii ba, i Gam di nqàrèan tchùuèas qanos khama ii. Ncẽetam ko méé:
19 Gatu di zi tséé zi hẽé, naka ncàm̀kuan hẽé naka dtcòm̀an hẽé, naka tséé-kg'áḿan hẽé, naka qáò tcáóan cgoa qarika tééan gatu di hẽéthẽé Ra q'anaa. A Ra a q'ana hãa, kg'aika tu thuu ko ma tséé sa tu nqáéa hãa sa, a tu a ko ncẽeska kaisase tséé sa. 20 
 • Igabar ko gatu koe c'ẽe zi gúù zi tshúù zi bóò, a gazi ka kg'ui cgoa tu u kg'oana, a ko máá: Khóès Jesabele sa tu kgoara máána hãa, ncẽe ko porofiti si i ta ma tciise sa, si ko xgaa-xgaa a ko Tiri qãàn ho̱àkagua i ko cg'áràn kúrú, a ko tc'õoan ncẽe kúrúa mááseèa hãa nqárìan dàòa mááèa tc'õó.
21 X'aèa ner máà sia hãa tcóóses gha di i, igabas gas di cg'áràn koe tcóóse tc'ẽe tama. 22 Khamar gha xaoa tcãà si kgàromxháés dim koe, a Ra a gha ẽe ko gas cgoa cg'áràn kúrú ne kaisa xgàrasean koe tcãà, gas di zi dàò-kg'áḿ zi koe ne kò tcóóse tama ne. 23 A Ra a gha gas di cóán x'oos cgoa cg'õo. Zi gha wèé zi kereke zi q'ãa Tíí ga Ra a sa, ncẽe ko tc'ẽean hẽé naka tcáóan hẽéthẽé qaara tcg'òó Ra, a Ra a gha wèé ne ẽe ne ma tsééa hãa khamaga ma suruta ka̱bi. 24 Igabar ko c'ẽe tu Tiatira koe hàna tu (gatu ncẽe gas di xgaa-xgaan xùri ta ga hãa tu, a tu a ‘satanam di chóm̀sea hãa’ ta ko ma tciiè kàan xgaa-xgaase ta ga hãa tu) bìrí a ko máá: Cuiskagar c'ẽe cãà ga dcẽékagu tua hãa tite. 25 Igaba méé tu ẽe tu úúa hãa sa qgóóa qari nakar gha nxãakg'aiga síí hàà. 26 
 • Eẽ ko tàà ba, a ba a ko Tíí ko tc'ẽe zi tséé zi qgóóa qari, i nxãakg'aiga sííx'aèa ba xg'ara bar gha tãá zi qhàò zi tc'ãà-cookg'ai di qarian máà,
27 ẽer kò ma Tirim Xõòm koe ma qarian hòòa khama. ‘Qano dim dqàbim cgoam gha tc'ãà-cookg'ai ne. Góḿ di zi gàba zi khamam gha ma cg'ám̀-cg'am ne.’ Ra gha gataga q'uu tco̱nò sa máà me. 29 
 • Eẽ tceean úúa ba méém kóḿ, Tc'ẽem ko kereke zi bìrí sa.
Copyright information for `NHR