Revelation of John 20

1,000 xu kuri xu

Ra kò moengele ba bóò, me nqarikg'ai koe guu a ko xõa, a tshàua ba koe chõò-q'oo úú tamam ha̱ém di xgobekg'aman qgóóa, naka kaiam táù-dxoo ba hẽéthẽé e. Me kò cg'ao-dxoo ba ntcàu, gaam ẽem ncìím cg'ao ba, a dxãwa ii, a satana ii ba, a ba a 1,000 kurian qáé me, a ba a chõò-q'oo úú tamam ha̱ém q'oo koe xaoa tcãà me, a ba a tc'amkg'aia ba koe tc'àmà-tcẽekg'am, nxãasegam gha táá gaicaranqõóm di zi qhàò zi qàe-qae ka, i nxãakg'aiga síí 1,000 kurian nqáé. (Gaa x'aè qãá q'oo koe i ko qaase, cg'árésem gha kgoaraè sa.)

Kar kò nxãaska x'aian di zi ntcõó-q'oo zi bóò, ncẽe gazi koe i kò ẽe xgàrakuan di qarian máàèa ne ntcõóa-ntcõe zi. Ra kò khóè ne di tc'ẽean bóò, ncẽe kò Jesom ka nxàea tseegukagua hãa domka hẽé, naka Nqarim dim kg'ui ba ne kòo xgaa-xgaa hẽéthẽé domka ko q'ãe tcúúèa ne. Kg'oo-coa ba kana gam dis sere-seres igaba ne kò táá dqo̱m̀a máá, a ne a kò Gam dis x'áí sa còoa ne koe hẽé kana tshàua ne koe hẽéthẽé táá tòó cgaeè. Kg'õè ne kò, a ne a Krestem cgoa 1,000 kurian tc'ãà-cookg'ai. Ne c'ẽe ne khóè ne x'óóa kò hãa ne táá gaicara kg'õè, i nxãakg'aiga síí 1,000 kurian chõò. Ncẽe sa x'ooan koe tẽes tc'ãà di si i. Ts'ee-ts'eekg'aièa nea, a tcom-tcomsa ne e, gane ẽe x'ooan koe tẽes tc'ãà dis koe hàna ne! Ncẽe ne khóè ne koes cám̀ dis x'oo sa qari úú tama, igaba ne gha Nqari ba hẽé naka Kreste ba hẽéthẽé di ne peresiti ne ii, a ne a gha 1,000 kurian Gam cgoa tc'ãà-cookg'ai.

Satana ba ko tààè

Eẽ i ko 1,000 kurian nqáé kam gha satana ba gam dis qáé-nquus koe guu a kgoaraè. A ba a gha tcg'oa a síí nqõóm di chõò-q'ooan 4 koe hàna zi qhàò zi qàe-qae,nqõó tsara Goge ba hẽé naka Magoge ba hẽéthẽé di tsara, a ncõoan xg'ae-xg'aea máá ne. Gane di nxáráse-q'ooa nea tshàam qàe di góḿan di nxõ̱á-coan khama noo. Wèém nqõóm koe ne gha qõòate, a ne a gha síí kgoara-cgae-q'oos ẽe tcom-tcomsa ne di sa nxa̱ma-nxa̱ma, naka ncàm̀-ncamsam x'áé-dxoo ba hẽéthẽé e. I kò c'eean nqarikg'ai koe guu a hàà dàòa cg'õo ne. 10 Me kò dxãwam, ncẽe kò qàe-qae ne ba, c'eean hẽé naka salefan hẽéthẽé dim tèbem q'oo koe xaoa tcãàè, ncẽe kg'oo-coa ba hẽé naka tshúù-ntcõan dim porofiti ba hẽéthẽé tsara hãa koe, xu gha koaba ba hẽé naka ntcùú ba hẽéthẽé chõò tamase thõò-thõoè.

Còo dis xgàraku sa (20:11-15)

Tcgãyas kg'õèan di sa hẽé naka c'ẽe zi tcgãya zi hẽéthẽé e

11 Ra kò nxãaska kaias q'úús ntcõó-q'oos x'aian di sa hẽé naka Gaam ẽe kò gaas koe ntcõe ba hẽéthẽé bóò. Nqõómkg'ai hẽé naka nqarikg'ai hẽéthẽéa kò Gam hãa koe guu a bèe, a kò táá gaicara hòòè. 12 Ra kò ẽe kò x'óóa hãa ne bóò, kaia ne hẽé naka cg'áré ne hẽéthẽé e, ne x'aian dis ntcõó-q'oos cookg'ai koe téé-tẽe. Zi kò tcgãya zi hẽé naka c'ẽes tcgãyas kg'õèan di sa hẽéthẽé xgobekg'ammè. Ne kò ẽe x'óóa hãa ne ẽe ne kúrúa hãa zi gúù zi koe guu a xgàraè, tcgãya zi koe i ko ma góásea hãa khama ma. 13 I kò tshàa-dxooan khóè ne ẽe gaan koe x'óóa hãa ne tcg'òó, si x'oo sa hẽé naka x'óóa ne khóè ne dis qgáì sa hẽéthẽé sara ẽe ko gasara koe hãa ne x'óóa hãa ne khóè ne tcg'òó, me kò wèém khóè ba ẽem kúrúa hãas gúùs koe guu a xgàraè. 14 Sara kò x'oo sa hẽé naka x'óóa ne khóè ne dis qgáì sa hẽéthẽé sara c'eean dim tèbem q'oo koe xaoa tcãàè. Si ncẽe sa cám̀ dis x'oo si i, c'eean dim tèbem di sa. 15 Ncẽè c'ẽem khóèm di cg'õèan kò kg'õèan dis tcgãyas q'oo koe hòòse naka góásea hãa tama, nem kò c'eean dim tèbem q'oo koe xaoa tcãàè.

Copyright information for `NHR