Revelation of John 21

Ka̱bam nqarikg'ai ba hẽé naka ka̱bam nqõókg'ai ba hẽé naka ka̱bam Jerusalema ba hẽéthẽé e (21—22:5)

Ra kò nxãaska ka̱bam nqarikg'ai ba hẽé naka ka̱bam nqõókg'ai hẽéthẽé bóò, tc'ãà dim nqarikg'ai ba hẽé naka nqõókg'ai ba hẽéthẽéa kò nqáéa hãa khama, me tshàa ba káàraa hãa. Ra kò tcom-tcomsam x'áé-dxoom, ka̱bam Jerusalema ba bóò, me nqarikg'ai koe guu Nqarim koe, a ko xõa, a ba a séèè kos khóès khama ii, t'õè qgáían gas dim khóè ba ha̱na máána sa. Ra kò kaiam dòm̀ x'aian dis ntcõó-q'oos koe guua ba kóḿ, me ko máá: “Bóò, Nqarim di x'áéa nencẽeska khóè ne cgoa hãa, Me gha gane cgoa x'ãè. Gam di ne khóè ne e gha ii, Me gha Gaam Nqarim ga ba gane cgoa hãa, a ba a gha gane dim Nqari ba ii. Wèém tcgáí-tshàra bam gha tcgáía ne koe tchùu, si gha x'oo sa hẽé, naka tshúù-tcaoan hẽé, naka kg'aean hẽé, naka thõòan hẽéthẽé kaà, kg'aika zi gúù zia nqáéa hãa khama,” témé.

Me kò Gaam ẽe x'aian dis ntcõó-q'oos koe kò ntcõóa-ntcõe ba máá: “Bóò, wèé zi gúù zir ko kúrú zi ka̱ba!” témé. A ba a ko gataga máá: “Ncẽes gúù sa góá tòó, ncẽe kg'uia ne tcom-tcomsa a, a i a tseegu u ke,” témé. A ba a ko bìrí te, a ko máá: “Xg'ara i hãa! Tíí Ra Alefa Ra a, a Ra a Omega Ra a, tshoa-tshoase sa hẽé naka chõò-q'oo sa hẽéthẽé e. Eẽ cáḿa hãa ner gha tshàan dim dòm̀ koe guu a máà, kg'õèan di tshàan di ba, surutakagu ne tamase. Eẽ ko tàà ba gha ncẽe zi gúù zi q'õò, Ra gha gam dir Nqari Ra ii, me gha Tirim cóá ba ii. Igaba ẽe q'áò ne hẽé, naka ẽe tcom-tcomsa tama ne hẽé, naka cg'ãè cau ne hẽé, naka cg'õo-kg'ao ne hẽé, naka cg'árà-kg'ao ne hẽé, naka tsóò-kg'ao ne hẽé, naka kúrú mááse di nqárìan ko dqo̱m̀ ne hẽé, naka wèé tshúù-ntcõa-kg'aoan hẽéthẽé di qgáìa ne gha ka̱ruko c'eean dim tèbem salefan dim q'oo koe hãa. Ncẽe sa cám̀ dis x'oo si i.

Ka̱bam Jerusalema ba

Me nxãaska 7 xu moengele xu, ncẽe kò 7 cg'ãèan chõò di ka cg'oèa zi gàba zi 7 zi qgóóa xu ka c'ẽe ba hàà cgae te a bìrí te a máá: “Hàà, nakar séèè kos khóè sa x'áí tsi, Ghùu-coam ka dxàe sa,” témé. 10 A ba a kò Tc'ẽem koe séè a kaiam xàbìm qáòm koe úú te, a ba a tcom-tcomsam x'áé-dxoom Jerusalema ba x'áí te, me nqarikg'ai koe guua, Nqarim koe, a ko xõa, 11 x'áàn Nqarim di úú a, a kòo t'õès nxõ̱ás jasepere dis khama ma kaisase tca̱à, q'úúse q'áḿ sa tca̱àko nxõ̱án q'áḿ khama ma. 12 Kaiam xhàrom qáò bam úúa, a 12 zi heke-kg'áḿ zi úúa, a ba a heke-kg'áḿ zi koe 12 xu moengele xu úúa, i kò gazi heke-kg'áḿ zi koe 12 zi qhàò zi di cg'õèan Iseraele di xu cóá xu di góáèa. 13 Nqoana zi heke-kg'áḿ zi ko cáḿs ko tcg'oa xòè za hàna, zi nqoana zi heke-kg'áḿ zi tcg'ao xòè za hàna, zi nqoana zi heke-kg'áḿ zi dtcẽè xòè za hàna, zi nqoana zi heke-kg'áḿ zi cáḿs ko tcheè xòè za hàna. 14 Me kò xhàrom x'áé-dxoom di ba 12 zi nxõ̱á zi tshoa-tshoas di zi tc'amkg'ai koe tshàoèa, i kò gazi koe 12 cg'õèan hàna, Ghùu-coam di xu x'áè úú-kg'ao xu 12 xu di i.

15 Moengelem ncẽe kò kg'ui cgoa te ba ko gautan cgoa kúrúèam qanom tc'ãò-tc'ão cgoa di ba qgóóa, x'áé-dxoo bam ko gam di heke-kg'áḿan hẽé naka gam di xhàroan hẽéthẽé tc'ãò-tc'ão cgoa ba. 16 X'áé-dxoo ba kò wèé 4 xòèa ba za cúíta noo, i wèé dxùukg'aia ba kò cúíta noo. Me kò gam dim qanom cgoa x'áé-dxoo ba tc'ãò-tc'ão, i qáò-q'ooa ba 2,400 kilomitara
21:16 2,400 kilomitara -Gerika sa ko máá: “12,000 qáò-q'ooa ne,” témé.
khama noo, i dxùukg'aia ba hẽé naka cookg'aia ba hẽé naka qhùria ba hẽéthẽé cúíta noo.
17 Me nxãaska moengele ba xhàro ba tc'ãò-tc'ão, i kò qáò-q'ooa ba 60 mitara a
21:17 i kò qáò-q'ooa ba 60 mitara a -Gerika sa ko máá: “144 qáò-q'ooan x'õàm di khama noo,” témé.
, khóèan di nxárá-q'ooan ka, ncẽem kò moengele ba tséékagu u.
18 Xhàro ba t'õè nxõ̱án cgoa tshàoèa, jasepere ta ko ma tciiè e, me x'áé-dxoo ba q'ano gautan cgoa kúrúèa, a ts'óó-c'õán khama ma q'ano me e. 19 Nxõ̱á zi ncẽe x'áé-dxoom dim xhàrom gazi tc'amkg'ai koe tshàoèa zi kò wèés nxõ̱á-qhàòs cgoa t'õè-t'õeèa. Tc'ãà dia nea kò jasepere e, i cám̀ dian kò safire e, i nqoana dian kò kalesetone e, i 4 dian kò emerelete e, 20 i 5 dian kò saretonike e, i 6 dian kò saredio o, i 7 dian kò kerisolete e, i 8 dian kò berile e, i 9 dian kò topase e, i 10 dian kò kerisoperase e, i 11 dian kò hiasinte e, i 12 dian kò ametesete e. 21 Heke-kg'áḿ zi 12 zia kò 12 xu tca̱àko xu nxõ̱á xu cgoa kúrúèa, si kò wèés heke-kg'áḿ sa cúím tca̱àkom nxõ̱ám cgoa kúrúèa. Kaiam dàòm x'áé-dxoom xg'aeku di ba kò q'ano gautan cgoa kúrúèa, a ts'óó-c'õán khama ma q'áḿ me e.

22 X'áé-dxoom koer kò tempele ba hòò tama, X'aigam Nqarim Qarim wèé ba hẽé naka Ghùu-coa ba hẽéthẽé tsara kò Gam dim tempele ba ii khama. 23 X'áé-dxoo ba kò x'áàn cáḿs di kana nxoem di ga qaa tama, x'áàkagu me gha a, Nqarim di x'áà nea kò x'áàn máà me khama, Me kò Ghùu-coa ba gam dis lampi si i. 24 Zi ghanqõóm di zi qhàò zi gam di x'áàn koe qõò, xu gha nqõóm di xu x'aiga xu gaxu di x'aian gam koe óá. 25 I kò gam di heke-kg'áḿan cáḿchõò q'oo koe tcẽekg'ammè tite, ntcùúa ne gha gaa koe káà a khama. 26 X'áàn hẽé naka qhàò zi di x'aian hẽéthẽéa gha gam koe óáè. 27 Cuiskaga i cúí gúù q'ano tama, kana dìím ẽe sau-cgaekagu ko gúùan ko kúrú ba, kana tshúù-ntcõan ko kúrú ba gam koe tcãà tite, igaba ẽe gane di cg'õèan Ghùu-coam dis tcgãyas kg'õèan dis q'oo koe góásea ne cúí ne e gha ii.

Copyright information for `NHR