Revelation of John 22

Kg'õèan dim tshàa ba

Kam kònxãaska moengele ba tshàan kg'õèan di úúam tshàa ba x'áí te, me tca̱àkos nxõ̱ás q'úús khama ii, a x'aian dis ntcõó-q'oos Nqarim dis koe hẽé naka Ghùu-coam dis koe hẽéthẽé guu a ko x'áé-dxoom di dàòan x'áéan xg'aeku di koe ntca̱na xõa. Si kò kg'õèan dis hìi sa wèé dxùukg'aian tshàam di koe hãa, a ko 12 tc'áróan tc'õoan di kúrú, a kò wèém nxoem ka gaa tc'áróan tcg'òó. Gaas hìis di to̱ara nea kònqõóm di zi qhàò zi kg'õèkagu di i. I gaicara cuiskaga cgúíkuan hãa tite. Si gha x'aian dis ntcõó-q'oos Nqarim di sa hẽé naka Ghùu-coam di sa hẽéthẽé x'áé-dxoom koe hãa, i gha Gam di qãàn tsééa máá Me. Kg'áía ba ne gha bóò, i gha cg'õèa ba còoa ne koe góáse. Ntcùú nea gaicara hãa tite, ne lampian di x'áàn hẽé naka cáḿs di x'áàn hẽéthẽé ga qaa tite, X'aigam Nqari ba gha x'áàn máà ne khama. Chõò tamase ne gha x'aiga ne ii.

Jesom di hàà-q'ooa ne (22:6-21)

Me moengele ba bìrí te a máá: “Ncẽe kg'uia ne tcom-tcomsa a, a tseegu u. Me kò X'aigam, ncẽe porofiti xu di xu tc'ẽe xu dim Nqari ba, Gam dim moengele ba tsééa tcg'òó, me síí ncẽe gha qháése hàà kúrúè zi gúù zi ka Gam di qãàn x'áí,” témé.

Me Jeso ba máá: “Bóò, qháéser gha sencgaga síí! Ts'ee-ts'eekg'aièa baa gaam ẽe ko porofitan di kg'uian ncẽes tcgãyas di qgóóa qari ba,” témé.

Tíía Johane ra gaar kóḿar ga ra a, a ra a ncẽe zi gúù zi bóòa ra. A ẽer ko kóḿ a ko bóò zi kar kò moengelem ncẽe kò x'áí te ziam nqàrè-kg'am koe cg'áé, dqo̱m̀ mer gha ka. Igabagam kò bìrí te a máá: “Táá ẽeta hẽé guu! Tsáá khamagar ma qãà ra a, naka tsáá qõea xu porofiti xu khamaga ma hẽé, naka ncẽes tcgãyas di ne wèé ne ẽe ko kg'ui ba qgóóa qari ne khamaga ma hẽéthẽé e, ke Nqari ba dqo̱m̀!” témé. 10 A ba a bìrí te a máá: “Táá porofitan di kg'uian ncẽes tcgãyas di tcẽekg'am guu,ncẽe zi gúù zi gha hàà kúrúse x'aèa nea cúù u ke. 11 Eẽ ko cg'ãèan kúrú ba méém qanega cg'ãèan kúrú, nakam wèém ẽe cg'uriga ii ba méém qanega cg'uriga ii, naka ẽe ko qãèan kúrú ba méém qanega qãèan kúrú, nakam ẽe tcom-tcomsa ii ba méém qanega tcom-tcomsa ii,” témé.

12 Me Jeso ba máá: “Bóò, qháéser gha sencgaga síí, a gha Tiri surutan cgoa síí, a gha síí wèém khóè ba ẽem ma tsééa hãa khamaga ma suruta. 13 Tíí Ra Alefa Ra a, a Ra a Omega Ra a, tc'ãà di Ra a, a Ra a còo di Ra a, tshoa-tshoase sa hẽé naka chõò-q'oo sa hẽéthẽé e,” témé.

14 Ts'ee-ts'eekg'aièa nea gane ẽe ko qgáía ne xg'aà ne, nxãasega ne gha kg'õèan dis hìisdi tc'áróan tc'õó di qarian úú, a ne a gha heke-kg'áḿan koe tcãà a x'áé-dxoom koe síí ka. 15 Tchàa za i ha̱ghuan hàna, tsoòkuan ko kúrúan hẽé, naka cg'árà-kg'aoan hẽé, naka cg'õo-kg'aoan hẽé, naka kúrúa mááseèa hãa nqárìan ko còrè ne hẽé, naka wèé ne ẽe tshúù-ntcõan ncàm̀a hãa a ko kúrú u ne hẽéthẽé e.

16 “Tíí Jeso Ra Tirim moengele ba tsééa máá tu ua hãa, hààm gha kereke zi koe ncẽe zi gúù zi ka nxàea tseegukagua máá tu u ka. Tíí Ra To̱be Ra a, a Dafitem dir Cóá Ra a, a Ra a kaisase ko x'áàr q'uu tco̱nò Ra a thẽé,” tam méé.

17 Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba hẽé naka séè-kg'ao sa hẽéthẽéa ko máá: “Hàà!” témé.

Naka ẽe ko kóḿ ba méém máá: “Hàà!” témé.

Wèém ẽe cáḿa hãa ba méém hàà, nakam wèém ẽe ko tc'ẽe ba, kg'õèan dim tshàam surutaè tama ba séè.

18 Wèém khóèm ẽe ko ncẽes tcgãyas di porofitan di kg'uian komsana ba Ra ko tseeguan bìrí a ko máá: ncẽè c'ẽem khóèm kò c'ẽe gúùan gaan koe càùa mááse, nem gha Nqari ba ncẽes tcgãyas koe góáèa hãa cg'ãèan càùa máá me, 19 a ncẽè c'ẽem khóèm kò ncẽes tcgãyas porofitan dis koe c'ẽe kg'uian séèa tcg'òó, nem gha Nqari ba gam di xòèan kg'õèan dis hìis koe hẽé, naka tcom-tcomsam x'áé-dxoom koe hẽéthẽé séèa tcg'òó, ncẽes tcgãyas koe góáèa a.

20 Gaam ẽe ko gazi gúù zi nxàea tseegukagu ba ko máá: “Eè, sencgagar gha síí,” témé. Amen. X'aiga Tsi Jeso Tseè, hàà!

21 X'aigam Jesom di cgóm̀kuan méé i gatu wèéa tu cgoa hãa.

Copyright information for `NHR