Revelation of John 3

Saredise dis kerekes koe ko qõòs tcgãya sa

Me Jeso ba máá: Saredise koe hànas kerekes dim moengele ba góá máá naka máá:

  • Ncẽe kg'uia nea ẽe 7 xu Tc'ẽe xu Nqarim di xu hẽé naka 7 zi tco̱nò zi hẽéthẽé qgóóam di ga a. Ncẽetam ko méé: Gatu di zi tséé zi Ra q'ana. Khóè ne ko máá, kg'õèa tua, témé, igaba tu x'óóa.
Igaba méé tu tẽe naka tua cg'áré zi tséé-coa zi ẽe qaùa hãa zi qgóóa qari-qari, gaa zi ẽe qaùa zia kaà kg'oana ke. Gatu di zi tséé zir kò bóò ne zi Nqarim tcgáí q'oo koe tchàno tama khama. Tc'ẽe-tc'ẽese méé tu nxãaska, ntama tu maNqarim di zi kg'ui zi hòòa a kóḿaa sa. Qgóóa qari zi naka tua gatu di chìbian koe tcóóse naka Nqarim koe ka̱bise. Kókò tama tu kò hãa ner gha ts'ãà-kg'aom khama ma hàà, tu gha táá q'ãa, ndakam x'aèm kar gha gatu koe hàà sa.
  • Gatà i ii igaba tu c'ẽe ne khóè ne Saredise koe úúa, qanega qgáía ne cg'uri-cg'uri tama ne, a ne a gha q'úúse ha̱nase qõò cgoa Te, kg'anoèa nea khama.
Eẽ ko tàà bar gha gane khama ma q'úúse hã̱akagu, a Ra a cuiskaga cg'õèa ba kg'õèan dis tcgãyas q'oo koe tchùua tcg'òóa hãa tite, a Ra a gha cg'õèa ba Tirim Abom cookg'ai koe hẽé naka Gam di xu moengele xu hẽéthẽé cookg'ai koe nxàea tseegukagu. Eẽ tceean úúa ba méém kóḿ, Tc'ẽem ko kereke zi bìrí sa.

Filadelefia dis kerekes koe ko qõòs tcgãya sa

Me Jeso ba máá: Filadelefia koe hànas kerekes dim moengele ba góá máá naka máá:

  • Ncẽe kg'ui nea Gaam ẽe tcom-tcomsam di i, a ba a tseegu ii ba, ncẽe Dafitem di xgobekg'aman qgóóa ba. Xgobekg'amam kò hãa ne i cúí khóè ga tcẽekg'am tama, a tcẽekg'amam kò hãa ne i gataga cúí khóè ga xgobekg'am tama ba. Ncẽetam ko méé:
Gatu di zi tséé zi Ra q'ana. Bóò, cookg'aia tu koer xgobekg'amseam nquu-kg'áḿ ba tòóa, ncẽe cúí khóè ga tcẽekg'am tite ba. Q'ana Raa, cg'áré qarian tu úúa sa. Igabaga tu Tirim kg'ui ba qgóóa qaria, a tu a kò Tirim cg'õè ba táá c'úùse. Bóò, c'ẽe ne ncẽe satanam dis còrè-nquus di ner ko máà tu u, ẽe ko Juta ne ta ma tciise ne, igaba gane tama ne e, a ne a tshúù-ntcõa-kg'ao ne e. Bóò, kúrú ner gha ne hàà gatu nqàrè-kg'am koe qo̱m̀, a ne a gha q'ãa, ncàm̀ tuar hãa sa. 10 Tiri x'áè-kg'áḿan, ncẽe kòo máá, qáò tcáóan cgoa méé tu qarika téé, témé tu kò qgóóa qaria, khamar gha gataga kgoara tu u cg'ãèan dim cáḿ koe, ncẽe ko wèém nqõóm koe hàà ba, hààm gha ẽe nqõómkg'ai koe x'ãèa ne kúrúa bóò ka. 11 
  • Sencgagar ko hàà; ẽe tu úúas gúù sa méé tu qarika qgóó, naka i nxãasega táá cúí khóè ga tàà dis cábá sa gatu koe séèa tcg'òó guu,ncẽe tààa hãam khóèm ko máàè sa.
12 Eẽ ko tàà bar gha nquu ba ko ghùi-ghuim hìi ba kúrú, Tirim Nqarim dim tempelem di ba, me cuiskaga gaia gaa koe tcg'oa tite. Gaam koer gha Tirim Nqarim di cg'õèan góá naka Tirim Nqarim dim x'áé-dxoom di cg'õèan hẽéthẽé e, ka̱bam Jerusalemam di i, ncẽe ko nqarikg'ai koe guu a tcg'oa ba, Tirim Nqarim koe guu a, a Ra a gha gataga ka̱bas cg'õès Tiri sa gaam koe góá. 13 
  • Eẽ tceean úúa ba méém kóḿ, Tc'ẽem ko kereke zi bìrí sa.

Laodikea dis kerekes koe ko qõòs tcgãya sa

14 Me Jeso ba máá: Laodikea koe hànas kerekes dim moengele ba góá máá naka máá:

  • Ncẽe kg'uia nea Ameneta ko ma tciièm di i, tcom-tcomsa a tseegum Nxàea-tseegukagu-kg'aom di i, Gaam ncẽe Nqarim Gam koe guu a wèé gúùan kúrúa hãa ba. Ncẽetam ko méé:
15 Gatu di zi tséé zir q'ana: qgàisa tama tua a kùrusa tama. Oo, kaisaser kòo tc'ẽe, qgàisa tu ga ii kana kùrusa ii sa! 16 X'oòsa tu u khama, a kùrusa tama, a qgàisa tama, khama Ra ko kg'áḿ q'ooa Te koe guu a kgàra tcg'òó tu u. 17 Nxàe tu kò a máá: “Qguùa taa, a ta a qguùan hòòa, a cúí gúù ga tcào tama,” témé khama, igaba tu tshúù qgáì koe tu hãa sa c'úùa, a cgóm̀ga tu u, a dxàua, a káà tcgáí tu u, a gataga qgáí ga hã̱a tama sa. 18 Dàò bar ko x'áí tu u: Tíí koe tu gautan x'ámá, c'eean cgoa xgõéèa a, naka tua nxãasega qguù; naka tu gataga Tíí koe q'úú qgáían x'ámá ncẽe tu gha hã̱a a, nxãasega i gha sau-cgaean káà cgae tu u ka, qg'aè-cgaea tu hãa di i. Naka tu gataga Tíí koe tcgáí di nxúìan x'ámá, tcgáía tu koe tu gha tcgaù u, bóò tu gha ka. 19 
  • Wèé ne ẽer ncàm̀a hãa ner ko tchàno-tchano a ko dqàèa kg'ónò. Ke tu tcãà tcáó naka gatu di chìbian koe tcóóse.
20 Bóò! Ncẽe ga Ra nquu-kg'áḿ koe téé-tẽe a ko xg'áḿ-xg'am. Ncẽè c'ẽe khóè ko dòm̀a Te kóḿ a ko nquu-kg'áḿ ba xgobekg'am ner gha tcãà a tc'õó cgoa a, i tc'õó cgoa Te. 21 
  • Eẽ ko tàà bar gha qarian máà, Tíí cgoam gha Tiris ntcõó-q'oos x'aian dis koe ntcõó di i, ncẽer ko Tíí ma tàà a Abom Tirim cgoa Gam dis ntcõó-q'oos x'aian dis koe ma ntcõe khama.
22 
  • Eẽ tceean úúa ba méém kóḿ, Tc'ẽem ko kereke zi bìrí sa.
Copyright information for `NHR