Revelation of John 4

Tcgãyas 7 zi gúù zi tc'àmà ko tcẽekg'am cgoaè ko zi gúù zi úúa sa (4—7)

Nqari ba hẽé naka Ghùu-coa ba hẽéthẽé tsara ko dqo̱m̀mè

Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koer kò bóò, kar kò nqarikg'ai koe bóò, me nquu-kg'áḿ ba xgobekg'amsea. Me kò torompitam khama xam̀ dòm̀ ba, ncẽer ko kg'aia kóḿa hãa ba kg'ui cgoa te a máá: “Qaò naka ncẽe koe hàà, nakar x'áí tsi, dùú sa gha ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koe kúrúse sa,” témé ba. Ra gaa x'aè kaga Tc'ẽem ka tcãàè, ka bóò, x'aian dis ntcõó-q'oo sa kò nqarikg'ai koe tòóèa, i c'ẽe Khóè gas koe ntcõe. Eẽ ko ntcõóa-ntcõem di bóòse-q'ooa nea ko t'õès nxõ̱ás jasepere di sa hẽé naka saredio di sa hẽéthẽé di sara khama ii, si gaas ntcõó-q'oos x'aian di sa dòro-qhãóm ka nxa̱ma-nxa̱maèa, ncẽe kò nxõ̱ás t'õès emerelete dis khama ii ba. Gaas ntcõó-q'oos x'aian dis koe zi kò 24 zi ntcõó-q'oo zi x'aian di zi nxa̱ma-nxa̱maà, xu kò ncẽe zi ntcõó-q'oo zi x'aian di zi koe 24 xu kaia xu ntcõóa-ntcõe, a xu a q'úú qgáían ha̱na, a tcúúa xu koe x'aian di cábán gautan di cábáa. Gaas ntcõó-q'oos x'aian dis koe i ko túú-tebean guu a tcg'oa, tcẽe-tcẽean hẽé naka túúan di kg'ui-q'ooan hẽéthẽé e, i kò x'aian dis ntcõó-q'oos cookg'ai koe 7 xu ka̱ruko xu c'ee-kg'áḿ xu hàna a ko x'áà, ncẽea kò 7 xu Tc'ẽe xu Nqarim di xu xu u. Gaas ntcõó-q'oos x'aian dis cookg'ai koem kò tshàa ba hàna, ts'óó-c'õán di q'áḿ-q'ooan khama ii ba, q'áḿ me e kò ii, q'áḿs nxõ̱ás khama ma.

Si kò x'aian dis ntcõó-q'oo sa wèé dxùukg'aia sa koe 4 xu kg'oo-coa xu kg'õèa hãa xu ka nxa̱ma-nxa̱maèa, tcgáían gaan dia kò cookg'aian koe hẽé naka qãán koe hẽéthẽé cg'oèa.
Tc'ãà dim kg'oo-coa ba kò gàm khama ii, cám̀ di ba kò ghòè-coam khama ii, me nqoana di ba khóèan dis kg'áís khama iis kg'áí sa úúa, 4 di ba kò tsã̱ékos xães khama ii. I kò ncẽe 4 kg'oo-coan wèé ga 6 tcgàmàn úúa, a wèé qgáìan gaan di koe káí tcgáían úúa, tcgàmàn ka nqãaka ga hẽéthẽé e, wèém koaba ba hẽé naka ntcùú ba hẽéthẽé i ko ncẽeta ma nxáèan cgoa chõò tama:

“Tcom-tcomsa, tcom-tcomsa, tcom-tcomsa Me e
X'aigam Nqari ba, qarim wèé ba,
ncẽe kò kg'aiga hàna ba,
a ba ancẽeskaga hàna ba,
a ba a ko hàà ba,”
témé.

A ẽe i ko gaa kg'oo-coan ẽe tcoman máà Me, a ko kaikagu Me, a ko qãè-tcaoa máá Me, Gaam ẽe x'aian dis ntcõó-q'oos koe ntcõóa-ntcõe ba, ncẽe ko chõò tamase kg'õè ba, 10 ka xu kò 24 xu kaia xu cg'áé, ẽe ntcõó-q'oos x'aian dis koe ntcõóa-ntcõem cookg'ai koe, a dqo̱m̀ Me, ncẽe ko chõò tamase kg'õè ba. Gaxu di cábán x'aian di xu ko tcg'òó a gaas ntcõó-q'oos x'aian dis cookg'ai koe tòó, a xu a máá:

11 “Kg'ano Tsi ia,
sita di Tsi X'aiga Tsi Nqari Tseè,
dqo̱m̀kuan hẽé, naka tcoman hẽé,
naka qarian hẽéthẽé Tsi gha máàè sa,
Tsáá Tsia wèé zi gúù zi kúrúa hãa khama,
zi Tsari ncàm̀an ka hàna hãa, a ko kúrúè,”
témé.

Copyright information for `NHR