Revelation of John 5

Tcgãya sa hẽé naka Ghùu-coa ba hẽéthẽé e

Ra kò bóò kg'áòm tshàum koe, Gaam ẽe kò x'aian dis ntcõó-q'oos koe ntcõem di ba, Me tcgãya sa qgóóa, q'ooa sa koe hẽé naka qãáa sa koe hẽéthẽé kò góásea sa, si 7 zi gúù zi tc'àmà ko tcẽekg'am zi cgoa tcẽekg'ammèa. A ra a kò qarim moengele ba bóò, me ko kaiam dòm̀ cgoa nxàe a ko máá: “Dìí ba tcgãyas xgobekg'am ka kg'anoèa, naka gaas di gúùan tc'àmà-tcẽekg'am si ko q'õàa tcg'òó ka hẽéthẽé e?” témé. Igaba i kò nqarikg'ai koe hẽé naka nqõómkg'ai koe hẽé naka nqõóm ka nqãaka ga hẽéthẽé koe cúí khóè ga káà a, tcgãya sa ga xgobekg'am kana ga bóò q'oo si i. Ra kò kaisase kg'ae, cúí khóè ga kò táá hòòè khama, kg'anoa a tcgãya sa xgobekg'ama ne kana bóò q'ooa sa. Me kò nxãaska kaia xu ka c'ẽe ba bìrí te a máá: “Táá kg'ae guu! Bóò, Juta dis qhàòs dim Gàm ba, To̱bem Dafitem di ba, nxãa ba tààa. Tcgãya sam gha kgoana a xgobekg'am, naka ẽes tc'àmà-tcẽekg'am cgoaèa gúùan 7 hẽéthẽé e,” témé.

X'aian dis ntcõó-q'oo sa hẽé naka 4 kg'oo-coan hãa koe hẽé naka kaia xu xg'aeku koe hẽéthẽé ra kò Ghùu-coa ba bóò Me téé-tẽe, cg'õoèa hãa khama ii a, 7 nxãà nem kò úúa, 7 tcgáían hẽéthẽé e, ncẽe kò 7 xu Tc'ẽe xu Nqarim di xu ii i, ncẽe kò wèém nqõóm koe tsééa úúèa xu. Qõòm kò a síí tcgãya sa séè, Gaam ẽe kò x'aian dis ntcõó-q'oos koe ntcõem dim kg'áòm x'õàm xòè koe. Eẽm ko tcgãya sa séèa xg'ara, ka xu ko 4 xu kg'oo-coa xu hẽé, naka 24 xu kaia xu hẽéthẽé Ghùu-coam cookg'ai koe cg'áé. Wèéa ne kò zómá
5:8 zómá -Gerika sa ko “harepa” témé, cii cgoa dis gúùs zómás khama iis ka.
zi hẽé naka gàba zi qãè hm̀m̀ xg'ãò gúùan ka cg'oèa zi gautan di zi hẽéthẽé qgóóa, ncẽe ko tcom-tcomsa ne di còrè ii i.
Xu kò ka̱bam cii ba nxáè a máá:

“Kg'anoèa Tsi hãa, tcgãya sa séèan ka,
a gaas tc'àmà-tcẽekg'am cgoaèa gúùan xgobekg'am,
cg'õoèa Tsi kò hãa khama,
a Tsi a kò khóè ne Tsari c'áòan cgoa
x'ámá tcg'òó a Nqari bamáà,
wèé zi qhàò zi koe guu a,
naka wèé ta̱man koe hẽé,
naka wèé ne khóè ne koe hẽé,
naka wèé zi xg'ae zi koe hẽéthẽé e,
10 a Tsi a kò kúrú ne ne x'aian di ne peresiti ne e,
gatá dim Nqari ba ne gha tsééa máá ka,
ta nqõómkg'ai koe tc'ãà-cookg'ai,”
ta xu ma nxáè.

11 Kar kò bóò, a ra a káí xu moengele xu di dòm̀an kóḿ, ncẽe kò kaisase káí ii xu, nxáráè tite zi tcám̀-tcám̀ zi khama noo xu. Ncẽe kò x'aian dis ntcõó-q'oo sa hẽé naka kg'oo-coan hẽé naka kaia xu hẽéthẽé nxa̱ma-nxa̱ma hãa xu, 12 xu kò kaiam dòm̀ cgoa máá:

“Kg'anoèa baa
Ghùu-coam ncẽe kò cg'õoèa hãa ba,
qaria nem gha hòò ka,
naka x'aian hẽé,
naka q'ãa di tc'ẽean hẽé,
naka kaian hẽé,
naka tcoman hẽé,
naka x'áàn hẽé
naka dqo̱m̀kuan hẽéthẽé e!”
témé.

13 Ra kò nxãaska wèé gúùan ẽe kg'õèa hãa kóḿ, ncẽe nqarikg'ai koe hẽé naka nqõómkg'ai koe hẽé, naka nqõóm ka nqãaka hẽé, naka tshàa-dxooan koe hẽéthẽé hàna a, wèéan ẽe gaan koe hàna a, i ko máá:

“Gaam ẽe x'aian dis ntcõó-q'oos koe ntcõe ba hẽé
naka Ghùu-coa ba hẽéthẽé
méé i dqo̱m̀kuan máàè,
naka tcoman hẽé,
naka x'áàn hẽé,
naka qarian hẽéthẽé e,
chõò tamase!”
téméè.

14 I kò 4 kg'oo-coan máá: “Amen!” témé. Xu kò kaia xu cg'áé, a xu a dqo̱m̀.

Copyright information for `NHR