Revelation of John 6

7 zi gúù zi tc'àmà ko tcẽekg'am zi

Nxãaskar kò bóò, ẽem ko Ghùu-coa ba 7 zi gúù zi tc'àmà ko tcẽekg'am zi ka c'ẽe sa ko xgobekg'am kar kò 4 xu kg'oo-coa xu kg'õèa hãa xu ka c'ẽe ba kóḿ, me túúm dim dòm̀ cgoa ko kg'ui khama xam̀ a ko máá: “Hàà!” témé. Kar kò bóò, q'úúm bìi ba, me ẽe qábì mea ba nxòo sa qgóóa, a ko x'aian dis cábá sa máàè, a ba a kò tààa hãase qõò, a gha síí tàà.

Eẽm ko gaia cám̀ dis gúùs tc'àmà ko tcẽekg'am sa xgobekg'am kar kò cám̀ dim kg'oo-coa ba kóḿ me ko máá: “Hàà!” témé. Me kò nxãaska c'ẽem bìi ba tcg'oa, c'ees khama ma nco̱à ba. Gam dim qábì-kg'ao ba kò qarian máàèa, tòókua nem gha nqõómkg'ai koe séèa tcg'òó di i, nxãasega ne gha khóè ne cg'õoku ka, a ba a kò kaiam ntcàu ba máàèa hãa.

Eẽm ko Ghùu-coa ba gaia nqoana dis gúùs tc'àmà ko tcẽekg'am sa xgobekg'am, kar kò nqoana dim kg'oo-coa ba kóḿ me ko máá: “Hàà!” témé. Ghùi-kg'air ko kar kò ntcùúm bìi ba hẽé naka gam dim qábì-kg'ao ba hẽéthẽé bóò, me qóḿan ko tc'ãò-tc'ão sara gúù sara tshàu q'ooa ba koe qgóóa hãa. Ra kò nxãaska kg'uim khama xam̀s gúù sa kóḿ kg'oo-coa xu 4 xu xg'aeku koe guu a, si ko máá: “Cúím cáḿ di suruta ne gha cúím tshàu-q'oom di péréan máà tsi, i gha cúím cáḿ di surutan nqoana tshàu-q'oo zi di maberean máà tsi, igabaga táá olife di nxúìan hẽé naka gõéan hẽéthẽéko kúrú hìian cg'õo guu!” témé.

Eẽm ko gaia 4 dis gúùs tc'àmà ko tcẽekg'am sa xgobekg'am kar kò 4 dim kg'oo-coam dim dòm̀ ba kóḿ me ko máá: “Hàà!” témé. Ghùi-kg'air ko kar kò tsã̱ám bìi ba bóò. Eẽ kò qábì meam di cg'õèa nea ko x'oo o, i kò ẽe x'óóa ne khóè ne di x'ãè-q'ooan ko xùri me, i kò wèéan ga 4 xòèan nqõómkg'ai di koe guu a cúím xòèm koe qarian máàè, ntcàum cgoa i gha cg'õo ka, naka xàbàs cgoa hẽé, naka tcììan cgoa hẽé, naka qãáka di kg'oo-coan nqõómkg'ai di cgoa hẽéthẽé e.

Eẽm ko gaia 5 dis gúùs tc'àmà ko tcẽekg'am sa xgobekg'am kar kò ẽe Nqarim dim kg'uim ncẽe ne kò nxàea tseegukagua hãam domka cg'õoèa hãa ne di tc'ẽean altaram ka nqãaka bóò. 10 Kaiam dòm̀ cgoa ne kò q'aua tcg'òó, a máá: “Oo, tc'amaka hàna Tsi X'aiga Tsi Nqari Tseè, tcom-tcomsa a tseegu Tsi, cgóm̀ naka táá ão guu, naka nqõóm di ne khóè ne qháése xgàra, naka sita di c'áòan ka̱bi ẽe nqõómkg'ai koe x'ãèa hãa ne koe!” témé. 11 Me kò wèém khóè ba q'úúm qgáí ba máàè, a bìríè, cg'árése ne gha qãà
6:11qãà -Gerika sa ko “sãa” témé.
sa, i nxãakg'aiga síí nxáráse-q'ooan gane ka c'ẽe ne qãà ne dian hẽé, naka qõese ga ne dian hẽéthẽé tc'ãò, ncẽe gha hàà cg'õoè ne, ncẽe ne kò ma gane hẽéèa khama.

12 A ẽem ko Ghùu-coa ba 6 dis gúùs tc'àmà ko tcẽekg'am sa xgobekg'am kar kò bóò, me ko nqõó ba kaisase cgùru, si kò cáḿ sa ka̱bise a ntcùúm qgáím khama ma ntcùú, me kò nxoe ba ka̱bise a c'áòan khama ma nco̱à. 13 Zi kò nqarikg'ai di zi tco̱nò zi nqõómkg'ai koe tcheè, ncẽe i ko ma faia dis hìis di tc'áróan kg'oarà ma tcheè khama ma, kaiam tc'ãám kas kòo ntcãa-ntcãaè ne. 14 I kò nqarikg'aian qabese, tcgãyas ga ma qabeè khama ma, i kò wèé xàbìan hẽé naka tshàam ka nxa̱ma-nxa̱maèa nqõó-coan wèé hẽéthẽé ntcãa-ntcãase a téé-q'ooan gaan di koe tcg'oa.

15 Xu kò nxãaska nqõómkg'ai di xu x'aiga xu hẽé, naka kaia xu khóè xu hẽé, naka tc'ãà-cookg'ai xu hẽé, naka ẽe qguùan hẽé naka qarian hẽé, naka wèé ne khóè nec'ẽe ne, qãà ne kana ẽe qãà tama ne gane hẽéthẽéa kò nxõ̱án di kòm̀an koe hẽé naka xàbìan di nxõ̱án koe hẽéthẽé tcãà a xàì. 16 A ne a kò xàbìan hẽé naka nxõ̱án hẽéthẽé tcii a ko máá: “Cg'áé cgae ta a, naka chóm̀ ta a tcgáí-q'ooa ba koe Gaam ẽe x'aian dis ntcõó-q'oos koe ntcõóa-ntcõe ba, naka gataga chóm̀ ta a Ghùu-coam di xgóàn koe. 17 Gatsara di xgóàn dim cáḿ kaia hãa ba hààraa ke, ka i gha dìín kgoana a q'óá me?”

Copyright information for `NHR