Revelation of John 7

144,000 khóèan Iseraele di i

Ncẽes gúùs qãá q'oo koer kò 4 moengele xu bóò, xu nqõóm di zi huku zi 4 zi koe tééa-tẽe, a xu a kò 4 tc'ãán nqõómkg'ai di qgóóa hãa, nxãasega i gha táá cúí tc'ãá ga nqõómkg'ai koe tc'ãá ka, kana tshàa-dxooan koe, kana wèé hìian koe ga igaba. A ra a kò moengelem c'ẽe ba bóò, me ko cáḿs ko tcg'oa xòè koe guu a ko hàà, a ba a tcãà-tshàus koe x'áí sa úúa, Nqarim kg'õèa hãam di sa, khóè ne koem gha x'áís khama ma tòó sa, me kò kaia hãam dòm̀ cgoa moengele xu 4 xu tcii, ncẽe ko qarian máàèa hãa xu, nqõó ba xu gha cg'õo ka, naka tshàa-dxooan hẽéthẽé e, a ba a ko máá: “Táá nqõó ba cg'õo guu, kana tshàa-dxooan ga, kana hìian ga igaba, naka ta gha nxãakg'aiga síí x'áí sa tòó, gatá dim Nqarim di tséé-kg'aoan còo koe,” témé. Ra kò nxãaska ẽe kò x'áí sa tòó cgaeèa ne di nxáráse-q'ooan kóḿ: 144,000 ne khóè ne e, 12 zi qhàò zi Iseraele di ne khóè ne di zi wèé zi koe guu a.

  • 12,000 ne kò Jutam dis qhàòs koe guu a x'áí sa tòó cgaeèa,
  • ne kò 12,000 ne Rubenem dis qhàòs koe guu a x'áí sa tòó cgaeèa,
  • naka 12,000 ne hẽé Gatem dis qhàòs koe,
naka 12,000 ne hẽé Aserem dis qhàòs koe, naka 12,000 ne hẽé Nafetalim dis qhàòs koe, naka 12,000 ne hẽé Manasem dis qhàòs koe, naka 12,000 ne hẽé Simonem dis qhàòs koe, naka 12,000 ne hẽé Lefim dis qhàòs koe, naka 12,000 ne hẽé Isakarem dis qhàòs koe, naka 12,000 ne hẽé Sebulonem dis qhàòs koe, naka 12,000 ne hẽé Josefam dis qhàòs koe, naka 12,000 ne hẽéthẽé Benjamenem dis qhàòs koe, nxãa nea kò x'áí sa tòó cgaeèa.

Wèé xu nqõó xu di ne khóè ne

Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koer ko bóò, kar kò kaias xg'aes khóè ne di sa bóò, ncẽe cúí khóè kaga nxáráè tite sa, wèé zi qhàò zi koe guu a, naka wèé zi xg'ae zi koe hẽé, naka khóè ne koe hẽé, naka ta̱m xu koe hẽéthẽé e. Ne x'aian dis ntcõó-q'oos cookg'ai koe hẽé naka Ghùu-coam cookg'ai koe hẽéthẽé tééa-tẽe, a ne a q'úú qgáí-dxooan ha̱na, a hìian di nxã̱an tshàu q'ooa ne koe qgóóa. 10 A ne a kò kaiam dòm̀ cgoa q'aua tcg'òó a máá:

“Kgoarakua ne gatá dim Nqarim koe guua,
ncẽe x'aian dis ntcõó-q'oos koe ntcõóa-ntcõe ba,
naka Ghùu-coam koe hẽéthẽé e,”
témé.
11 Xu kò wèé xu moengele xu x'aian dis ntcõó-q'oo sa hẽé naka kaia xu hẽé naka 4 kg'oo-coan kg'õèa kò hãa koe hẽéthẽé tééa nxa̱ma-nxa̱ma. Ne kò x'aian dis ntcõó-q'oos cookg'ai koe tcúúa ne cgoa qám̀se, a Nqari ba dqo̱m̀, 12 a máá:

“Amen!
Dqo̱m̀kuan hẽé
x'áàn hẽé
q'ãan di tc'ẽean hẽé
qãè-tcaoa-máákuan hẽé
tcomkuan hẽé
qarian hẽé
naka kaian hẽéthẽé
méé i chõò tamase
gatá dim Nqarim di ii.
Amen!”
témé.

13 Me kò kaia xu ka c'ẽe ba kg'ui cgoa te a máá: “Dìí ga nea ncẽe ne, q'úú qgáí-dxooan ha̱na ne, a ne a nda koe guua?” témé.

14 Ra kò bìrí me a máá: “Kaia hãa tseè, tsáá tsi q'anaa!” témé. Me kò bìrí te a máá: “Ncẽe nea gane ẽe kaias xgàrakus koe guua hãa ne ne e. Gane di qgáí-dxooa ne ne xg'aàra hãa, a kúrú u i q'úú u Ghùu-coam di c'áòan cgoa. 15 Gaa domkaga

ne x'aian dis ntcõó-q'oos Nqarim dis cookg'ai koe hãa,
a ko dqo̱m̀ Me,
koaba ba hẽé naka ntcùú ba hẽéthẽé e,
Gam dim tempelem koe hãa a,
Me gha Gaam
ẽe x'aian dis ntcõó-q'oos koe ntcõe ba
hãa cgoa ne
a gha kòre ne
7:15hãa cgoa ne a gha kòre ne -Gerika sa ko máá: “Gam dim tente bam gha tc'amkg'aia ne koe xgàu,” témé.
.
16 Cuiskaga ne gaicara xàbà hãa tite,
a cáḿa hãa tite.
Cáḿ sa cuiskaga dàò ne tite,
kana c'ẽe kùruan ncẽe kaisa ga igaba.
17 Ghùu-coa ba gha gane dim Kòre-kg'ao ba ii khama,
x'aian dis ntcõó-q'oos nqáè koe hãa ba,
a ba a gha chùia úú ne kg'õèan di tshàan di tsgórèan koe,
Me gha Nqari ba wèém tcgáí-tshàram
gane di tcgáían di ba tchùua tcg'òó,” tam méé.
Copyright information for `NHR