Revelation of John 8

7 xu torompita xu (8—11)

7 dis gúùs tc'àmà ko tcẽekg'am sa ko xgobekg'ammè

Eẽm ko Ghùu-coa ba 7 dis gúùs tc'àmà ko tcẽekg'am cgoaè sa xgobekg'am kam kò nqarikg'ai koe qháì-qháì ba xóé, aoaram di nqáè-q'ooan khama noo x'aèa ne. Kar ko 7 xu moengele xu ncẽe ko Nqarim cookg'ai koe téé-tẽe xu bóò, xu ko 7 torompitan máàè.

Me kò c'ẽem moengelem qãè hm̀m̀ xg'ãò gúùan úúa hãas gàbas gautan cgoa kúrúèa sa qgóóa hãa ba altaram koe hàà téé, a kò qãè hm̀m̀ xg'ãò gúùan káí máàè, nxãasegam gha wèé ne ẽe tcom-tcomsa ne di còrèan cgoa gautan dim altaram ncẽe x'aian dis ntcõó-q'oos cookg'ai koe hànam koe tcheè e ka. I kò qãè hm̀m̀ xg'ãòs dàòa-máákus di ts'énèan hẽé naka ẽe tcom-tcomsa ne di còrèan hẽéthẽé ẽe kò Nqarim cookg'ai koe tẽem moengelem di tshàuan koe guu a qaò. Me kò nxãaska moengele ba qãè-hm̀m̀ xg'ãò gúùan úúa hãas gàba sa séè, a altaram koe guua c'eean ka cg'oè-cg'oe si, a ba a nqõómkg'ai koe xaoa guu u; i kò túúan di kg'ui-q'ooan hẽé naka ts'oo-q'ooan hẽé naka túú-tebean hẽé, naka nqõóm di cgùru-q'ooan hẽéthẽé kúrúse.

7 xu torompita xu

Xu kò nxãaska 7 xu moengele xu ncẽe kò 7 torompitan qgóóa hãa xu kg'ónòse, q'aukagu u xu gha ka.

Tc'ãà dim moengele ba kò gam dim torompita ba q'aukagu, si kò tsõ̱à sa hẽé naka c'ees ncẽe kò c'áòan cgoa xg'aea hãa sa hẽéthẽé xóé. Si kò nqõómkg'ai koe tcheèè, me kò nqoana xòèan nqõómkg'ai di koe guu a cúím xòè ba dào, me kò gataga nqoana xòèan hìian di koe guu a cúím xòè ba dào, i wèé dcãan tsã̱á ga dào.

Me kò cám̀ dim moengele ba gam dim torompita ba q'aukagu, si ko c'ẽes gúù sa tshàa-dxooan koe xaoa tcãàè, kaiam xàbìm khama noo sa, ncẽe c'eean ko gaas koe dào sa. Me kò nqoana xòèan tshàa-dxooan di koe guu a cúím xòè ba c'áòan kúrú, si kò nqoana dtcõoan tshàa-dxooan q'oo koe x'ãèa hãa kg'oo-coan dis koe guu a cúís dtcõo sa x'óó, si kò nqoana dtcõoan skepean di koe guu a cúís dtcõo sa ko̱bèè.

10 Me kò nqoana dim moengele ba gam dim torompita ba q'aukagu, me kò nqarikg'ai koe guu a kaiam tco̱nò ba cg'áé, a ko x'áà, ka̱ruko c'ee-kg'áḿ khama ma, a ba a kò nqoana xòèan tshàan di koe hẽé, naka tshàan di tsgórèan koe hẽéthẽé cúím xòèm koe guu a tcheè. 11 Gaam tco̱nòm di cg'õèa ne ‘Kg'au’ u. Me kò nqoana xòèan koe guu a cúím xòèm tshàan di ba kg'au, i kò gaam tshàam ka káí khóèan x'óó, kg'au me e kò ii khama.

12 Me kò moengelem 4 di ba gam dim torompita ba q'aukagu, me nqoana xòèan cáḿs di koe guu a cúím xòè ba ko̱bèè, me gataga nqoana xòèan nxoem di koe guu a cúím xòè ba ko̱bèè, me nqoana xòèan tco̱nò zi di koe guu a cúím xòè ba ko̱bèè, nxãasegam gha cúím xòè ba táá x'áà ka, nqoana xòèan gazi di koe guu a. Me kò gataga nqoana xòèan koaban di koe guu a cúím xòè ba táá x'áàn hòò, i ntcùúan ka gataga ii.

13 Kar kò nxãaska bóò, a kóḿ si ko xãe sa ẽes ko nqarikg'ai nqáè koe tsã̱éa te ka kaiam dòm̀ cgoa kg'ae a ko máá: “Nqoana xu moengele xu kg'ónòsea máána hãa, torompita ba xu gha q'aukagu ka, khama i gha cg'ãè ii, cg'ãè ii, cg'ãè ii, gane ẽe nqõómkg'ai koe x'ãèa hãa ne ka,” témé.

Copyright information for `NHR