Revelation of John 9

Me kò 5 dim moengele ba gam dim torompita ba q'aukagu, ra kò nqarikg'ai koe guu a nqõómkg'ai koe tcheèa hãam tco̱nò ba bóò. Me ko chõò-q'oo úú tamam ha̱ém di kòm̀an di xgobekg'aman máàè. Chõò-q'oo úú tamam ha̱ém dim kòm̀ bam kò xgobekg'am, i kò kaiam c'eem di khama ii ts'énèan gaam kòm̀ koe tcg'oa, si kò cáḿ sa hẽé naka nqõóm-nqáè hẽéthẽé gaam kòm̀ koe tcg'oara hãa ts'énèan ka ntcùúkaguè. I kò tcòm̀an ts'énèan koe guu a tcg'oa, a nqõómkg'ai koe hàà, a i a kò nqõómkg'ai koe xg'árìan di qarian khama noo qarian máàè. A i a ko bìríè, nqõómkg'ai di dcãa ne i gha táá cg'õo sa, kana c'ẽe gúùan ẽe tsã̱á ga igaba, kana c'ẽe hìian ga igaba, gabà méé i khóèan cg'õo, ncẽe Nqarim dis x'áí sa còoan gaan di koe úú tama a. Kgoara i kò mááè tama, cg'õo ne i gha sa, igaba i gha 5 nxoean kaisase xgáè ne sa, i kò gaan di xgáèku-q'ooan xg'árìm dian khama xam̀, ẽe i kò khóèan ka̱á ne. Eẽ xu cáḿ xu ka i gha khóèan x'ooan qaa, igaba i hòò o tite. X'ooa ne i gha tc'ẽe, igaba i gha x'ooan bèe ne a qgóé.

Tcòm̀an ncẽea kò ncõo sa kg'ónòa mááèa xu bìi xu khama ii. Gaan di tcúúan koe i kò gautan cgoa kúrúèa cábán x'aian di khama ii gúùan úúa, i kò gaan di kg'áían khóèan dian khama ii. I gaan di c'õòan khóès di c'õòan khama ii, i gaan di xõ̱óan gàman di xõ̱óan khama ii. Gaan di dxùuan koe i kò dxùua tsi koe ko xgáèa máá tsi gúùan úúa, qano cgoa kúrúèa khama ii i, i kò gaan di tcgàmàn di ts'oo-q'ooan káí zi bìi kara zi dian khama xam̀, ncẽe ko ncõoan xàà zi. 10 A i a kò xg'árìan di khama ii tsáóan úúa, a i a kòo gaa tsáóan cgoa ka̱á, a i a tsáóan gaan di koe qarian úúa, khóèan ko 5 nxoean thõò-thõo o. 11 Gaan dim x'aiga ba kò chõò-q'oo úú tamam ha̱ém dim moengele me e. Gam di cg'õèa ne kò Heberas ka ‘Abatone’ e, a ba a kò Gerikas ka ‘Apolione’ ta ma tciiè,ncẽe sa ko ‘cg'õo sa’ témé.

12 Tc'ãà dis cg'ãè sa nqáéa hãa, bóò, cám̀ cg'ãèa ne ko qanega hàà, ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koe.

13 Me kò nxãaska 6 dim moengele ba torompita ba q'aukagu, ra kò nxãaska dòm̀ ba kóḿ, gautan dim altaram di xu 4 xu nxãà xu koe guua ba, ncẽe kò Nqarim cookg'ai koe hãa ba. 14 Me ko 6 dim moengelem ncẽe ko torompita ba qgóóa ba bìrí a máá: “Moengele xu 4 xu ncẽe tshàam kaiam Eferatese dim koe qáéèa xu méé tsi kgoara,” témé. 15 Xu kò gaxu moengele xu 4 xu cáḿan kg'ónò mááèa, kgoaraè xu gha a, gaa x'aè kaga, naka nxoe ba hẽé, naka kuri ba hẽéthẽé e. Xu gaa x'aè kaga kgoaraè, nqoana zi xg'ae zi khóè ne di zi koe xu gha guu a cúís xg'ae sa cg'õo ka. 16 Bìian qábìa hãa xu ncõo-kg'ao xu di nxáráse-q'ooa ne kò 200 milione e, ra kò nxáráse-q'ooa xu kóḿ.

17 Ncẽea ra kò ma tiris x'áíès koe bìi xu ma bóò ga a: qábì-kg'ao xua kò dxùua tsi ko xgáèa máá gúùan úúa hãa, ncẽe kò c'eean khama ma nco̱à a, a safirean khama ma kaisase tsã̱á a, a i a salefan khama ma dàḿ-tc'ubi i. I kò bìi xu di tcúúan gàman di tcúúan khama ii, i kò c'eean hẽé, naka ts'énèan hẽé, naka salefan hẽéthẽé gaxu di kg'áḿan koe tcg'oa. 18 Nqoana zi xg'ae zi khóè ne di zi koes kò guu a cúís xg'ae sa cg'õoè, ncẽe zi xgàraku zi thõòka zi nqoana zi ka: c'eean ka hẽé, naka ts'énèan ka hẽé, naka salefan ka hẽéthẽé e, ncẽe kò kg'áḿa xu koe tcg'oa a. 19 Bìian di qaria ne kò kg'áḿan gaan di koe hẽé, naka tsáóan gaan di koe hẽéthẽé hàna khama. Gaan di tsáóa ne kò cg'aoan khama ii, a tcúúan úúa, a i a kò gaan cgoa khóèan thõò-thõo.

20 C'ẽe ne khóè ne kò gazi xgàraku zi thõòka zi ka táá cg'õoè, igaba ne kò táá gane kúrúa hãa gúùan koe tcóóse, a kò dxãwa tc'ẽean dqo̱m̀an táá aagu, naka kúrú mááseèa nqárìan hẽéthẽé e, ncẽe gautan cgoa kúrúèa a, seleferan hẽé, naka tcg'aian hẽé, naka nxõ̱án hẽé, naka hìian hẽéthẽé e, ncẽe bóò ga hẽé tama a, kana kóḿ ga hẽé tama a, kana qõò ga hẽé tama a. 21 A ne a kò táá tcóóse gane di cg'õokuan koe hẽé, naka tsóòan kúrúan koe hẽé, naka cg'áràn koe hẽé, naka gane di ts'ãàn koe ga hẽéthẽé e.

Copyright information for `NHR