Romans 1

Téé-cookg'ai sa (1:1-17)

Tsgám̀kaguku zi

Paulo ra a, Jeso Krestem dir qãà ra, ncẽe x'áè úú-kg'ao
1:1 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
bar gha ii ka tciièa hãa ra, a ra a Nqarim di qãè tchõàn dise nxárá tcg'òó a cúía tòóèa.
Nqari ba kò nxãakamaga Gam di xu porofiti xu koe guu ancẽe qãè tchõàn nqòòkagu taà hãa, Tcom-tcomsa zi Tcgãya ziNqarim di zi koe, ncẽe ko Gam dim Cóám ka kg'ui i, ncẽe kò khóèan dis iis koe Dafitem ka tsgõose-coa ii ba, a kò ẽem kò x'ooan koe tẽe ka Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe guu a qarian cgoa x'áíèa ba, Nqarim dim Cóám ii sa - gatá dim X'aigam Jeso Kreste ba. Ncẽe xae kò Gam koe guu a cgóm̀kuan hẽé naka x'áè úú-kg'ao xae gha ii sa hẽéthẽé hòò ba, nxãasega xae gha wèé ne khóè ne qhàò zi di ne Gam di cg'õèan domka tciia óá, ne gha nxãasega dtcòm̀s koe guua komsanan úú ka. Tu gatu thẽé gane ka c'ẽe tu u, Jeso Krestem di iise tciièa hãa tu.

Wèéa tu ẽe Roma koe hàna tu ncẽe Nqarim ka ncàm̀mèa hãa, a hàà tu gha tcom-tcomsa ii ka tciièa hãa tu kar ko máá:

Nqarim gatá ka Xõò ba hẽé naka X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara koe guua hãa cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu cgoa hãa, témé.

Paulo ba Roma koe dàran xgónèa

Tc'ãà dis kar ko Jeso Krestem koe guu a gatu wèé tu domka tirim Nqari ba qãè-tcaoa máá, gatu dis dtcòm̀ sa ko wèém nqõóm koe nxàeè khama. Nqarim, ncẽer ko wèé tcáóa te cgoa Cóásem di qãè tchõàn xgaa-xgaan koe tsééa máá ba tirim tééa-máá-kg'ao Me e, xòm̀ x'aèser ko tc'ẽe-tc'ẽese tu u di ba. 10 Tiri còrèan koer ko wèé x'aè ka dtcàrà, còo dis ka i gha, Nqarim kò ncàm̀a hãa ne, dàòan xgobekg'amsea máá te, ra síí cgae tu u sa. 11 Bóòa tur xgónèa hãa khama, nxãasegar gha c'ẽes máàkus Tcom-tcomsam Tc'ẽem di sa máà tu u, tu gha qari-qariè ka. 12 Méér ko saa, tíí hẽé naka gatu hẽéthẽé ta ga korèku si i, ncẽe ta gatá wèéa ta úúa hãa dtcòm̀an cgoa, gatu hẽé naka tíí ga ra hẽéthẽé e.

13 Tíí qõe ga tuè, q'ãa tu gha sar ko tc'ẽe, káí q'oro ra ko hàà cgaea tu bìrísea hãa, nxãasegar gha hàà gatu koe ga thẽé tc'áróan kúrú ka, ncẽer ma tãá zi qhàò zi di ne c'ẽe ne koe hẽéa khamaga ma; igabagar ncẽes noosega xgáèa tòóèa. 14 Kúrú méér gas tséés kaia sar úúa hãa, Gerika ne koe hẽé naka Gerika tama ne koe ga hẽéthẽé e, ẽe tc'ẽega ne koe hẽé naka ẽe káà tc'ẽe ne koe ga hẽéthẽé e. 15 Gaa domkar ko kaisase tc'ẽe, gatu ẽe Roma koe hàna tu koer gha gataga thẽé qãè tchõàn xgaa-xgaa sa.

Qãè tchõàn di qaria ne

16 Qãè tchõàn domkar sau-cgaekaguè tama, Nqarim di qari i khama, ẽe ko dtcòm̀ wèém gha kgoarase di i, tc'ãà dis ka Juta ne koe, naka gataga Gerika ne koe hẽéthẽé e. 17 Nqarim di tchànoa ne ko dtcòm̀s koe guu a qãè tchõàn koe x'áíè khama, gaas di tshoa-tshoasean koe guu a síí gaas di chõò-q'ooan koe tééan koe, ncẽe i ma góásea a ko máá: “Eẽ tchàno ii ba gha dtcòm̀s koe guu a kg'õè,” téméè khamaga ma.

Kgoarasean koe ko qaase sa (1:18—3:20)

Wèém khóè ba cg'uri-kg'ao me e

18 Nqarim di xgóà ne ko nqarikg'ai koe guu a wèés ẽe Nqari-tcáó tama sa hẽé naka khóèan di cg'ãè tcáóan koe hẽéthẽé x'áíè khama, ncẽe ko gaan di cg'ãè cauan cgoa tseeguan náà ntcòó o. 19 Ncẽe Nqarim ka ga q'ãaè sa ne x'áíèa hãa khama, Nqari ba x'áí ne sia hãa domka. 20 Chõò tama qarian Nqarim di hẽé naka Gam di ii-q'ooan hẽéthẽé ncẽe hòòse tama, nea kò nqõóm tshoa-tshoase koe guu a ẽem Nqari ba kúrúa hãa gúùan koe ga bóòa q'ãase a ko x'áíse, nxãasega ne gha khóè ne táá máá, c'úùa ne kò hãa, témé ka. 21 Eẽta ne ma Nqari ba q'ana hãa igaba ne Nqarim iise dqo̱m̀ Me tama, kana qãè-tcaoa máá Me tama khama, igaba i gane di tc'ẽe-kg'áḿan káà hùis gúù sa kúrúa, i gane di tcáóan ncẽe káà tc'ẽe e ntcùú-ntcuuèa hãa. 22 Eẽta ne ko máá, tc'ẽega ne e, témé, igaba ne kò kaàn tc'ẽe, 23 a ne a kò chõò tamam Nqari ba ne gha dqo̱m̀ kámá ka, chõòko khóèan di zi sere-sere zi hẽé, tsa̱rán di zi hẽé, naka kg'oo-coan di zi hẽé naka ncãà-kg'aman cgoa ko caate kg'oo-coan di zi hẽéthẽé dqo̱m̀.

24 Gaa domkam kò Nqari ba cg'ãè zi gúù zi tcáóa ne ko tc'ẽe zi guua máá ne, ne kò cgáé-q'ooa ne koe sau-sauga zi gúù zi kúrú cgaeku. 25 Nqarim di tseeguan ne kò tshúù-ntcõan kúrú, a ne a kò xommèa hãa zi gúù zi dqo̱m̀ a tsééa máá zi, Kúrú-kg'ao ba ne gha dqo̱m̀ khama ii x'aè ka - ncẽe ko chõò tamase dqo̱m̀mè ba! Amen.

26 Ncẽes gúùs domkam kò Nqari ba tcáóa ne koe ne ko qaa zi gúù zi sau-sauga zi máà ne. Zi kò gane di zi khóè zi gazi khama ma dxàe zi khóè zi cgoa séèkuan kúrú. 27 Gatà iim dàòm kaga xu kò khóè xu thẽé khóè zi cgoa séèkuan kúrú guu, a xu a gaxu khama ma kg'áò-khoe xu cgoa séèku di tc'ẽean ka tcãàè. A kò gaxu khama ma kg'áò-khoe xu cgoa sau-sauga tsééan kúrú, a kò gaxu di cg'ãè tsééan koe guu a xgàrasean óága cgaese.

28 Ncẽe ne khóè ne kò Nqarim q'ãa cgoa tchõà úú tama, khamam kò cg'ãè tc'ẽean guua máá ne, ne kúrúè ta ga kò hãa zi gúù zi kúrú. 29 Wèé zi cau zi cg'ãè zi ka ne kò cg'oè cgaeè, cg'ãèan hẽé, cẽèan hẽé naka cg'ãè tc'ẽean ka hẽéthẽé e. Wèés ncóó sa cg'oè cgae nea, naka cg'õo sa hẽé, kóḿku tama sa hẽé, kàaku sa hẽé naka cg'ãè tcáó sa hẽéthẽé e. C'am̀ku-kg'ao ne e, 30 nco̱iku-kg'aoan hẽé, Nqarim di ne hòre-kg'ao ne hẽé, dxàesere ne hẽé, bóòseko ne hẽé, dqo̱m̀seko ne hẽé, cg'ãè zi gúù zi di ne kúrú-kg'ao ne hẽé, gane di xõòan ntcoea hãa ne hẽéthẽé e. 31 Káà tc'ẽe ne e, a tcom-tcomsa tama, a gane ka c'ẽe ne ncàm̀ tama, a ne a thõò-xama-máákuan úú tama. 32 Eẽta ne ma tchàno x'áèan Nqarim di q'ana hãa, ẽe zi gúù zi ko kúrú khóèa nea x'oos ka kg'anoèa di i, igaba ne ncẽe zi gúù zi cúí zi kúrú tama, a ko gataga thẽé ẽe ko kúrú zi ne cgoa qãè-tcao.

Copyright information for `NHR