Romans 10

Tíí qõe ga tuè, tcáóa te q'oo koer ko kaisase tc'ẽeIseraele ne gha kgoaraè sa, a ra a ko gataga Nqarim koe còrèa máá ne. Nqarim koe ne máàsea hãa khama, ra ko ncẽe sa nxàea tseegukagu, igabaga i gane di máàsean tseeguan di q'ãan koe guu tama. Nqarim koe guua hãa tchànoan ne bóòa q'ãa tama khama, a ko gane di tchànoan ne gha kúrúa mááse sa qaa, a Nqarim di tchànoan koe máàse tama. Kreste ba ko x'áèan chõòkagu khama,nxãasega ta gha táá x'áèan ko qaa sa kúrúan ka tchànokaguè ka, igabagam gha dìím wèém ẽe ko dtcòm̀ ba tchànokaguè.

Kgoarakuan di qãè tchõà nea wèém khóèm di i

Moshe ba x'áèan koe guua hãa tchànoan ka ncẽe sa góáa hãa a ko máá: “Dìím wèém ẽe kox'áèan ko qaa sa komsana ba gha gaan ka kg'õè,” témé khama. Igaba i ko dtcòm̀s koe guua tchànoan ncẽeta méé a ko máá: “Táá tcáóa tsi q'oo koe máá, ‘Dìí na gha nqarikg'ai koe qaò?’ témé guu” (ẽe sa Kreste ba nqãaka úú si i ke), “kana máá: ‘Dìí na gha nqãaka hãam nqõóm koe síí?’ témé guu” (ẽe sa Kreste ba x'ooan koe ghùi si i ke). Kháé i ko nxãaska dùú sa méé?Ncẽe si i: “Kg'ui ba tsáá ka cúù me e, kg'áḿa tsi koe hẽé naka tcáóa tsi koe hẽéthẽé e,” ta i ko méé. Ncẽe ba dtcòm̀s dim kg'ui me e, ncẽe xae ko gaam ka xgaa-xgaa ba, ncẽe ko máá: “Ncẽè tsáá ka tsi kòo kg'áḿa tsi cgoa nxàea tseegukagu Jeso ba X'aiga Me e sa, a kòo tcáóa tsi koe dtcòm̀ Nqari ba x'ooan koe ghùi Mea hãa sa, ne tsi gha kgoaraè,” témé ba. 10 Tcáóa ta cgoa ta ko dtcòm̀, a ta a ko tchànokaguè, a ko kg'áḿa ta cgoa nxàea tseegukagu, a ko ncẽem dàòm ka kgoaraè khama. 11 Nqarim dis Tcgãya sa ko máá: “Dìím wèém ẽe ko Nqarim koe dtcòm̀ ba cuiskaga sau-cgaekaguè tite,” témé khama. 12 Juta ne hẽé naka qhàò zi di ne hẽéthẽé xg'aeku koe i cúí q'aa-q'oo ga káà a; cúím Nqari ba X'aigam wèé ne di Me e, a ba a ko wèé ne ẽe ko tcii Me ne qguùan cgoa ts'ee-ts'eekg'ai khama. 13 “Dìím wèém ẽe gha Nqarim dim cg'õè ba tcii ba gha kgoaraè,”ta i ko mééè khama.

14 Kháé ne gha nxãaska ntama ma cg'õèa ba tcii, ncẽè Gam koe ne kò dtcòm̀ tama ne? A ne a gha ntama ma Gam koe dtcòm̀, ncẽè qanega ne kò Gam ka kóḿ tama ne? A ne a gha ntama ma kóḿ, ncẽè xgaa-xgaa ne gha ba ne kò úú tama ne? 15 Me gha ntama ma gaam ẽe ko tchõàn xgaa-xgaa ba xgaa-xgaa, ncẽè tsééam kò úúè tama ne? Ncẽe i maNqarim di zi Tcgãya zi koe ma góásea a ko máá: “Tsóágase i gáé qãè tchõàn di xàà-kg'aoan di hàà-q'ooan t'õèa!” téméè khamaga ma. 16 Igaba ne kò káí-kg'aise táá qãè tchõàn komsana. Isaia ba kò máá: “X'aigaè, dìí ba gaxae di kg'uian komsana hãa?” témé khama. 17 I ko nxãaska dtcòm̀an ẽe ko kóḿmès koe guu, si ko ẽe ko kóḿmè sa Krestem dim kg'uim ka ko xgaa-xgaaès koe guu.

18 Igabar ko ẽe ne kóḿ ta ga hãas ka tẽè. Tseeguan kaga ne kóḿa hãa! NcẽeNqarim di zi Tcgãya zi ko méé a ko máá:

“Wèém nqõóm koe ga i dòm̀a xu síía hãa,
i gaxu di kg'uian nqõóm chõò-q'oo koe ga síía hãa,”
témé khamaga ma.

19 Ra ko gaicara tẽè, Iseraele ne kò kóḿa q'ãa tama sa?Kóḿa ne kò q'ana hãa! Moshe ba kò tc'ãà dis ka máá:

“Kúrú tu ur gha tu gane ẽe qhàòs di tama ne koe tau di,
a ra a gha káà tc'ẽes qhàòs di ne cgoa xgóàkagu tu u,”
témé khama.

20 Me kò gataga Isaia ba kgoarasea hãaseNqarim mééa hãa sa nxàe a máá:

“Gane ẽe qaa Te tama ne kar hòòèa hãa,
a Ra a kò gane ẽe tc'ẽe Te tama ne koe x'áísea hãa,”
témé.

21 Igabam kò Iseraele ba bìrí a máá:

“Wèém cáḿ kar tshàua Te tchoanà xòóa máána hãa
khóè ne ẽe komsana tama a ko ntcoeku cgoa Te ne,”
témé.

Copyright information for `NHR