Romans 11

Nqarim di thõò-xama-máákua ne Iseraele ne koe

Ra ko nxãaska tẽè a máá: “Nqari ba gáé kò Gam di ne khóè ne xguì?” témé. Nxãas tama si i! Tíí ga ra thẽé Iseraele ra a khama, a Abrahamam ka tsgõose-coa ra a, Benjamenem dis qhàòs di ra. Nqari ba kò Gam di ne khóè ne ncẽe kg'aigam kò q'ana hãa ne táá xguì. C'úùa tu gáé hãaNqarim dis Tcgãyas ko Elijam ka méé sa? Me ko ma Nqarim cookg'ai koe Iseraele ne ma chìbi-chibi sa, a ko máá: “X'aigaè, Tsari xu porofiti xu ne cg'õoa hãa, a Tsari altaran ko̱bea hãa, ra tíí cúí ga ra qaùa, ne ko cg'õoa te xaù,” témé. Ka ba kò kháé Nqari ba ntama ma xo̱a me?Nqari ba kò xo̱a a máá: “7,000 xu khóè xur tòóa máásea hãa, ncẽe qanega Baale ba qám̀sea máá tama xu,” témé. Ncẽeskaga i gataga ii: qaùa hãa nea hàna, cgóm̀kus koe guu a nxárá tcg'òóèa hãa ne. Igaba ncẽè cgóm̀kus koe i kò guua hãa ne i nxãaskagane di tsééan koe guu tama; ncẽè gatà i kò ii nes nxãaska cgóm̀ku sa cgóm̀kus tama si i.

Kháé nxãaska dùú saa? Iseraele ne kò ẽe ne kòo qaas gúù sa táá hòò. Khóè ne ẽe nxárá tcg'òóèa hãa ne cúí ne kò hòò si, igaba ne kò ẽe qaùa hãa ne qari-qarin tcúúè. Ncẽes koNqarim dis Tcgãya sa méé khama a ko máá:

“Nqari ba kò tcáóa ne hẽé naka tc'ẽea ne hẽéthẽé ntcùú-ntcuu,
a tcgáía ne ga táá bóòkagu
a tceea ne ga táá kóḿkagu
ncẽem cáḿ kaga igaba,”
témé khama.

Gatagam ko Dafite ba máá:

“Gane dis suu
11:9suu -Gerika sa ko máá: “cháà sa” témé - tc'õoan ko tòó a tc'õóès qgáì si i.
sa méés ntcóm̀ sa ii naka xhám̀ sa ii,
nxãasega ne gha cg'áéa tcãà,
a gha gane di xgàrasean ka̱bia mááè ka.
10 Gane di tcgáían méé i ntcùú-ntcuuè
naka ne nxãasega táá bóò,
naka i gane di qhùrian chõò tamase na̱iè,”
tam kò méé.

11 Ra ko nxãaska tẽè a máá: Eẽ ne kòoJuta ne tcgàba ka nea gáé kò cg'áé, táá ne gha gaicara tẽe ka? Nxãas tama si i! Igaba gane di cg'áé-q'ooan gha tãá zi qhàò zi di ne koe kgoarasean óága domka a, nxãasega ne gha Juta ne chìi ka. 12 Gane di cg'áé-q'ooa ne kò nqõó ba qguùkagu, i kò gataga tààè-q'ooa ne tãá zi qhàò zi di ne qguùkagu. Ka nea ghanxãaska tãá zi qhàò zi di ne nta nooseqguùkaguè, ncẽè cg'oèas tc'ãò-tc'ãos Juta ne dis kò hãa ne?

Tãá zi qhàò zi di ne di kgoarasea ne

13 Gatu cgoar ko kg'ui, tãá zi qhàò zi di tuè: tãá zi qhàò zi di ne koer x'áè úú-kg'ao ra a domka ra ko ncẽes tséés tiri sa kaikagu, 14 tiris tséés koer gha c'ẽedaoka tiris qhàòs di ne khóè ne kúrú ne chìi di ii domka, ra gha nxãasega c'ẽe ne kgoara ka. 15 NcẽèNqarim ka xguìèsJuta ne dis kò ko dàò ba xgobekg'am, me nqõó ba Nqarim cgoa tòókuan úú ne sa gha ganeJuta ne dis dtcòm̀mè sa dùú sa ii? X'ooan koe guu a kg'õè si i gha ii! 16 Ncẽè tc'ãà dis péré-qàmàs kò Nqari ba tcg'òóa mááèa, nem nxãaska wèém péré ba gataga thẽé Gam di me e, a ncẽè hìis di to̱bean kò Gam di ii, ne i nxã̱an ga thẽé Gam di i. 17 A ncẽè c'ẽe xu nxã̱a xu olife dis hìis di xu kòo q'ãea tcg'òóè, tsi tsáá ncẽe qãáka ka dis olifes di tsinxã̱a tsi gaa koe q'ám̀a tòóè, a ko c'ẽe xu cgoa ẽes hìis to̱be di qguùan q'aa-q'aaku, 18 ne méé tsi táá gaxu nxã̱a xu koe bóò-boose guu. Ncẽè bóò-boose tsi kòo neméé tsi tc'ẽe-tc'ẽese, tsáá tsia to̱bean qgóó tòó tama, igaba i to̱bean qgóó tòó tsia hãa sa.

19 Igaba tsi gha máá: “Nxã̱a xua q'ãea tcg'òóèa hãa, nxãasegar gha tíí q'ám̀a tòóè ka,” témé. 20 Eẽ sa tseegu si i. Gaxu di dtcòm̀an úú taman domka xu q'ãea tcg'òóèa hãa, tsi kò tsáá tsari dtcòm̀an domka tééa hãa. Ke méé tsi táá bóò-boose guu, igaba méé tsi q'áòa hãa. 21 Ncẽè Nqarim kòo hìis kg'aiga úúa hãa nxã̱an bóòa guu tama, ne tsi tc'ẽea máá, tsáám gha bóòa guu tsi, ta tc'ẽea?

22 Ke méé tsi Nqarim di qãèan hẽé naka Gam di xgóàn hẽéthẽé q'ana hãa. Xgóà Me e ẽechìbian kúrú ka cg'áéa hãa ne koe, igabam tsáá koe qãè Me e, ncẽè Gam di qãèan koe tsi kòo hãa ne. Tama kò ii ne tsi gha tsáá igaba thẽé q'ãea tcg'òóè. 23 A ncẽè Juta ne kò gane dis dtcòm̀ tamas koe kúúa hãa tama, ne ne gha gaicara q'ám̀a tòóè, Nqari ba qarian úúa hãa, gaicaram gha q'ám̀a tòó ne di i khama. 24 Ncẽè kg'aiga qãáka ka dis hìis olife dis koe tsi kò tsáá guu a q'ãea tcg'òóèa hãa, a olife dis hìis xháràèas koe q'ám̀a tòóèa hãa, ncẽe i ga kg'aiga ii tama khama, ne ba gha Nqari ba nxãaska nta noose ka̱bi a kg'aigaka di nxã̱an gaan dis hìis olife dis koe gaicara q'ám̀a tòó?

Iseraele ba gha ka̱bi a tòóa kg'ónòè

25 Tíí qõe ga tuè, ncẽes gúùs chóm̀sea hãa sa tu gha q'ãa sar ko tc'ẽe, nxãasega tu gha táá tc'ẽega tu ii sa bìríse ka.Ncẽes gúùs chóm̀sea hãa sa ncẽe si i: qari tcúúan Iseraele di ne khóè ne dia xòm̀ x'aè q'oo
11:25xòm̀ x'aè q'oo -kana “c'ẽe xòè za”.
di i, si gha nxãakg'aiga síí cg'oèa hãas nxáráse-q'oos tãá zi qhàò zi di ne di saNqarim koe hàà.
26 Ne gha ncẽem dàòm ka wèé ne Iseraele ne kgoaraè, ncẽe i ma góásea hãa a ko máá:

“Kgoara-kg'ao ba gha Sione koe guu a hàà,
a ba a gha Jakobemka tsgõose-coa ne koe
cg'ãè tcáóan tcg'òó.
27 Si gha ncẽe sa Tiris qáé-xg'ae sa ii gane cgoa,
gane di chìbia ner gha ko séèa tcg'òó cgae ne ka,”
téméèa khama.

28 Juta nea qãè tchõànxguìa hãa khama neNqarim di ne cg'õo-kg'ao ne e,nxãasega i gha qãè tchõàn gatuqhàò di tu koe hàà ka. Igaba ncẽè nxárá tcg'òóa mááses ka ta kòo kg'ui ne ne Nqarim ka ncàm̀mèa hãa, gane ka tsgõose ga xucgoam kúrúa hãas qáé-xg'aes domka. 29 Nqari ba aban ẽem ko tcg'òó ka hẽé naka ẽem ko tcii ne ka hẽéthẽé tc'ẽea ka̱bi tama khama. 30 Gatu qhàò zi di tua kò c'ẽe x'aè ka Nqari ba komsana tama, igaba tu ncẽeska, Juta ne di komsana taman domka, Nqarim di cgóm̀kuan hòòa. 31 Gane igabaga ne ncẽeska ẽeta iim dàòm ka Nqarim máà tua hãa cgóm̀kuan domka komsana tama, nxãasega ne gha thẽé ncẽeska Nqarim di cgóm̀kuan hòò ka. 32 Nqari ba kò wèé ne khóè ne kúrú ne komsana taman koe tòóse, nxãasegam gha wèéa ne ga cgóm̀kuan x'áí ka khama.

Nqari ba dqo̱m̀a ne

33 Tsóágase i gáé Nqarim di qguùan kaia!
Tsóágase i gáé Gam di q'ãan di tc'ẽean hẽé
naka q'ãa-kg'áḿa ba hẽéthẽé tchàà-a!
Dìí na gha Gam di zi tc'ẽe-kg'áḿ zi bóòa q'ãa?
Dìí na gha Gam di zi dàò zi qaara tcg'òó a xùri?
34 Nqarim dis Tcgãyas ko méé a ko máá:

“Dìí na X'aigam di tc'ẽe-kg'áḿan q'ana?
Dìí na ga tchàno-tchano Me?
35 Kana ia xg'ao dìín c'ẽe gúù máà Me,
Me ga gaa gúùan suruta ka̱bi?”
témé khama.

36 Wèé zi gúù zia Gam ka kúrúèa,

a zi a Gam koe guua,
a Gam domka hàna.
Nqari ba méém chõò tamase dqo̱m̀mè! Amen.
Copyright information for `NHR