Romans 12

Dtcòm̀-kg'ao ne ko ma tséé sa (12:1—15:13)

Nqari ba tsééa máá

Gaa domkar ko Nqarim di thõò-xama-máákuan koe guu a dtcàrà tu u, tíí qõe ga tuè, tc'áróa tu tu gha dàòa-máákus iise tcg'òó sa, kg'õèa hãa, a tcom-tcomsa, a ko Nqari ba qãè-tcaokagu sa - ncẽea tc'ẽem di tsééan gatu ga còrè cgoa ga a khama. Táá méé tu ncẽem nqõóm di cauan xùri guu, igaba méé tu tc'ẽe-kg'áḿa tu koe ka̱ba-ka̱baè, naka tua gha nxãasega Nqarim dis tc'ẽe sa q'ãa, gaas ẽe qãè ii, a ko qãè-tcaokagu Me, a tchàno ii sa.

Cgóm̀kuan ncẽer máàèa hãa domkar ko wèém khóèm ẽe gatu xg'aeku koe hãa ba bìrí a ko máá: Táá méém tc'ẽe-q'ooa ba koe tc'amakam hãa sa bìrísea hãa guu, igaba méém wèém khóè ba tc'ẽe-kg'áḿa ba koe, ẽem Nqari ba máà mea hãas tc'ãò-tc'ãos dtcòm̀an dis cgoa qgóóse. Cúím tc'áróm koe ta káí xòèan úúa hãa, i wèé xòèan cúís tséé sa kúrú tama khama. Ncẽem dàòm ka ta ko, ẽeta ta ma káí ta a igaba cúím tc'áró ba Krestem koe kúrú, me wèém xòè ba c'ẽe xu xòè xu cgoa xg'ae-xg'aeèa hãa. Ke méém wèém khóè ba tãáka zi aba zi ẽem Nqari ba Gam di cgóm̀kuan ka máà taà hãa zi tséékagu: ncẽè porofitan kò ii ne méém ẽem úúa hãa dtcòm̀an dis tc'ãò-tc'ãos cgoa tséékagu u. Naka ncẽè c'ẽe ne tsééa máás kò ii ne méém tsééa máá ne, naka ncẽè xgaa-xgaas kò ii ne méém xgaa-xgaa, naka ncẽè c'ẽe ne korès kò ii ne méém korè ne. Ncẽè c'ẽe ne hùis kò ii ne méém kgoarasea hãase hùi ne. Ncẽè c'ẽe ne tc'ãà-cookg'ais kò ii ne méém wèé tcáóa ba cgoa gatà hẽé. Ncẽè c'ẽe ne koe cgóm̀kuan x'áís kò ii ne méém qãè-tcaoan cgoa x'áí i.

Dtcòm̀-kg'ao ne dis kg'õè sa

Ncàm̀ku sa méés tseegu di sa ii. Eẽ cg'ãè ii sa hòre, qgóóa qari ẽe qãè ii sa. 10 Gatu ka c'ẽea ne kaisase ncàm̀, khóè qõeku ne ga ma ncàm̀kua hãa khama ma. Gatu nqáéase tu gatu ka c'ẽe ne tcom. 11 Táá méé tu xhõen-tcáó guu; gatu dim tc'ẽe ba méém ka̱ru; X'aiga ba méé tu tsééa máá. 12 Nqòòan koe méé tu qãè-tcaoa hãa, naka tua xgàrasean koe qáò tcáó ii, naka còrèan koe qgóóa qari. 13 C'ẽe ne dtcòm̀-kg'ao ne kòo xháé ne méé tu ẽe tu úúa hãa sa gane cgoa q'aa-q'aaku. X'áéa tu koe c'ẽe ne qãèse hààkaguan koe tu tcãàn tcáó.

14 Ts'ee-ts'eekg'ai ẽe xgàra tu u ko ne; ts'ee-ts'eekg'ai ne, táá cgúí ne guu. 15 Eẽ ko qãè-tcao ne cgoa qãè-tcao, naka ẽe ko kg'ae ne cgoa kg'ae. 16 Cúíta noose tu qgóóku; táá bóò-boose guu, igabaga ẽe nqãaka hànas téé-q'oos di ne cgoa tsééa xg'ae; táá tc'ẽega tu ii sa bìríse guu.

17 Táá c'ẽem khóèm cg'ãèan kúrúa máá tua ba cg'ãèan cgoa ka̱bia máá guu. Eẽ wèém khóèm koe qãè iis koe méé tu tcãà tc'ẽe. 18 Ncẽè tààè tama tu kò hãa, i gataga gatu koe guua hãa, ne méé tu wèé khóèan cgoa tòóku. 19 Ncàm̀-ncamsa tuè, táá méé tu cg'ãèan ka̱bia máá guu, igaba tu Nqarim di xgóàn guua máá a; ncẽeNqarim di zi Tcgãya zi ko X'aigam ka méé a ko máá:

“Ka̱bia mááku sa Tiri si i,
Ra gha Tíía ka̱bia máá,”
témé khama.

20 Igaba

ncẽè gatu dim cg'õo-kg'aom kò xàbà hãa ne
tc'õoan máà me nakam tc'õó,
naka cáḿan kò hãa ne
tshàan máà me nakam kg'áà.
Eẽta hẽéan ka tu gha ko kúrú mem saucgae a chìbi bóòse.
12:20kúrú mem saucgae a chìbi bóòse -Gerika sa ko máá: “ka̱ruko zi c'ee ntcom̀ zi tcúúa ba koe xg'ae-xg'ae,” témé.

21 Táá méé tu cg'ãèan ka tààè guu, igabaga méé tu qãè gúùan cgoa cg'ãèan tàà.

Copyright information for `NHR