Romans 13

Tc'ãà-cookg'aian qám̀sea máá sa

Wèém khóè ba méém tc'ãà-cookg'aian qám̀sea máá. Nqarim kakgoara mááèa hãa tama tc'ãà-cookg'ai nea káà a ke, igaba ẽe hàna ne Nqarim ka tòóèa hãa. Dìím wèém ẽe ko tc'ãà-cookg'aian ntcoe ba ko Nqarim nxárá tcg'òóa hãa sa ntcoe, me gha dìím wèém gatà ko hẽé ba xgàrakuan óága cgaese. Tc'ãà-cookg'ai xua ẽe qãèan ko kúrúm ka bèeè tama khama, igaba xu ko ẽe cg'ãèan ko kúrúm ka bèeè. Eẽ tc'ãà-cookg'aia hãam bèe tsi kò tc'ẽe tama ne méé tsi nxãaska qãè gúùan kúrú nakam gha dqo̱m̀ tsi. Nqarim dim tséé-kg'ao me e, tsari qãèan domka ko tséé ba khama. Igaba ncẽè cg'ãèan tsi kòo kúrú ne méé tsi bèe, ntcàum ẽem qgóóa hãa bam kg'amaga qgóó tama ke. Nqarim dim tséé-kg'ao me e, a ko Nqarim di xgóàn óá, ẽe ko cg'ãèan kúrú ne koem gha xgàrakuan qõòkagu khama. Gaa domka méé tsi ẽe tc'ãà-cookg'aia hãam koe qám̀sea hãa,Nqarim di xgàrakuan bèe domka cúí tamase, igaba tsari tc'ẽe-tc'ẽesean domka hẽéthẽé e. Ncẽes gúùs domkaga tu ko nqõóm ko tcg'òóa mááè marian tcg'òó, tc'ãà-cookg'ai xua Nqarim di xu tséé-kg'ao xu u khama, ncẽe ko tsééa xu kúrú xu. Ke méé tsi ẽe tsi ga wèém khóè ba úú cgoa hãa sa máà me: nqõóm ko tcg'òóa mááè mari kò ii ne tcg'òó o, ncẽè mari kò ii ne méé i mari ii, táòkg'aikus kò ii ne méés táòkg'aiku sa ii, naka kaikagukus kò ii ne méés kaikaguku sa ii.

Tsáá ka c'ẽe ba ncàm̀ sa

Táá méés cúí khóè koe ga qanega tsi suruta tamas chìbi sa hãa guu, tsáá ka c'ẽe ba ncàm̀s cúís oose. Eẽ gam ka c'ẽe ba ncàm̀a hãa ba ko x'áèan ko qaa sa kúrú ke. X'áèan ncẽe ko máá: “Táá méé tsi cg'áràn kúrú guu; táá méé tsi cg'õo guu; táá méé tsi ts'ãà guu; táá méé tsi ncóó guu,” naka c'ẽe x'áè-kg'áḿan hẽéthẽéa cúím x'áè-kg'áḿ koe qgóóa xg'aeèa, ncẽe ko máá: “Tsáá ka c'ẽe ba ncàm̀ ẽe tsi ma ncàm̀sea hãa khamaga ma,” témé ba. 10 Ncàm̀ku sa tsáá ka c'ẽe ba chìbi kúrú cgaes tama si i. Gaa domkagas ko ncàm̀ku sa x'áèan ko méé sa kúrú.

X'áàm q'oo koe kg'õè

11 X'aèm ncẽe ta ko gaam q'oo koe kg'õè ba tu q'ana hãa, ke méé tu ncẽe sa kúrú. Tc'oman koe tu gha tẽe dim x'aè ba hààraa. X'aèm kgoarakus di ba ncẽeska kaisase cúù me e ke, ncẽe ta kò tshoa-tshoa a ko dtcòm̀ kam kò ii tama khama. 12 Ntcùúa ne nqáéa hãa, i koaban cúù u. Ke hàà naka ta ntcùú-q'oo di tsééan dxùukg'ai za tòó naka taa x'áàn di zi ncõo gàba zi hã̱a. 13 Hàà naka ta qãèm dàòm ka qgóóse, cáḿs di x'áàn q'oo koe hãa ne khóè ne khama ma, ẽe kaisase ko tc'õó, a ko kg'áà ne hẽé, naka cg'áràn ko kúrú a káà qgóóse-q'oo ne hẽé, naka mẽéku a tau di ii ne hẽéthẽé ka tamase. 14 Igaba méé tu X'aigam Jeso Kreste ba hã̱a, naka tua cgàa ba tu ga ma qãè-tcaokagu di zi tc'ẽe-kg'áḿ zi chõòkagu.

Copyright information for `NHR