Romans 14

Kg'amka ne hẽé naka qari ne hẽéthẽé e

Eẽ dtcòm̀a hãa, igaba gam di dtcòm̀an koe kg'amka ba, qãèse hààkagu, ẽem tc'ẽea hãas koe ntcoeku cgoa me tamase. C'ẽem khóèm dis dtcòm̀ sa ko kgoara máá me, me wèés gúù sa tc'õó, igaba khóèm ẽe gam dis dtcòm̀s kg'amka ii ba ko tso̱bèan cúí ga tc'õó. Khóèm ẽe ko wèés gúù sa tc'õó ba méém táá ẽe wèés gúù sa tc'õó tama ba ntcoea hãase séè guu, nakam ẽe wèés gúù sa tc'õó tama ba táá ẽe ko wèés gúù sa tc'õóm qãèse hẽé tama sa bóò guu, Nqari ba qãèse hààkagu mea hãa ke. Dìí tsia tsáá, c'ẽem khóèm dim qãàm qãèse hẽé tama ta ko méé tsi? Gam ka q'õòsem koe i guua hãaẽem ko kúrú tsééan koem gha tééa qari kanam gha cg'áé sa. Igabam gha tééa qari, X'aiga ba qarian úúa hãa khama, kúrú mem gham tééa qari di i.

C'ẽem khóèm kam c'ẽem cáḿ ba c'ẽe xu cáḿ xu ka cgáé me e, me ko c'ẽem khóè ba wèé cáḿan ga cúíta noose séè. Wèém khóè ba méém tc'ẽea ba q'oo koe bìrísea hãa, ẽem tc'ẽea hãa sa gaas ga si i sa. Gaam ẽe ko c'ẽem cáḿ ba c'ẽe xu ka tãákase séè ba ko X'aigam gha kaikaguè domka gatà hẽé. Me ko gaam ẽe ko tc'õó ba thẽé X'aigam gha kaikaguè domka gatà hẽé, Nqari bam ko qãè-tcaoa máá khama. Me ko gaam ẽe c'ẽe zi tc'õo zi tc'õó tama ba thẽé X'aigam gha kaikaguè domka gatà hẽé, a ba a ko Nqari ba qãè-tcaoa máá. Gatá ka c'ẽem cúía ko gam ka kg'õèa mááse ba káà me e, me gataga c'ẽem cúía ko gam ka x'óóa mááse ba káà me e khama. Ncẽè kg'õè ta kòo ne ta ko X'aiga ba kg'õèa máá, a ncẽè x'óó ta kòo ne ta ko X'aiga ba x'óóa máá. Khama nxãaska, kg'õè ta ga ko kana ta ga ko x'óó igabaga, ta X'aigam di ta a. Kreste ba kò ncẽes gúùs domka x'óó, a kò gaicara kg'õè, nxãasegam gha ẽe x'óóa hãa ne hẽé naka kg'õèa hãa ne hẽéthẽé dim X'aiga ba ii ka khama. 10 Kháé nxãaska tsáá, dùús domka tsia ko tsáá qõem qãèse hẽé tama sa bóò, kana tsáá, dùús domka tsia ko tsáá qõe ba ntcoea hãase séè? Wèéa ta ga gha Nqarim dis ntcõó-q'oos xgàrakuan dis cookg'ai koe hàà téé ka. 11 Ncẽeta i ma góásea a ko máá:

“Kg'õèar hãas noosem gha
wèém qúrù ba cookg'aia Te koe qo̱m̀,
me gha wèém ta̱m ba Nqarir ii sa dqo̱m̀,”
téméè khama.
12 Me gha nxãaska wèém khóèm gatá xg'aeku koe hàna ba gam ka Nqarim koe xo̱ara mááse.

Táá tsáá qõe ba chìbi kúrúkagu

13 Ke méé ta táá xgàraku guu. Igaba méé ta tc'ẽea ta koe bìrísea hãa, gaicara ta gatá ka qõesem cookg'ai koe xgáè-kg'am me gha kana gha chìbian koe tcãà me sa tòóa hãa tite sa. 14 Q'ana ra hãa, a X'aigam Jesom koe kaisa tcoman úúa hãa, cúís gúùs gaas ka q'ano tama sa káà si i sa. Igaba ncẽè c'ẽem khóèm dis bóòs kas kò q'ano tama, nes nxãaska gaam koe q'ano tama. 15 A ncẽè tsáá ko tc'õós kòo tsáá qõe ba tshúù-tshuu tc'ẽe, ne tsi ncàm̀kuan x'áí tama. Táá méé tsi hẽé nakas tc'õó tsi ko sa tsáá qõe ba ho̱àkagu guu, ncẽe Krestem kò gaam domka x'óó ba. 16 Táá hẽé nakas ẽe gatu ka ko qãè iise bóòè sa c'ẽe ne ka cg'ãè iise nxàeè guu. 17 Nqarim di x'aia nea tc'õó sa hẽé naka kg'áà sa hẽéthẽé di tama a khama, igaba i Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe tchànoan hẽé, naka tòókuan hẽé naka qãè-tcaoan hẽéthẽé di i. 18 Dìím wèém ẽe ko ncẽem dàòm ka Kreste ba kúrúa máá ba ko Nqari ba qãè-tcaokagu, a ko khóèan ka tchànom iise bóòè.

19 Gaa domka méé ta wèé qaria ta cgoa tòókuan ko óá zi gúù zi hẽé naka gatá ka c'ẽe ne ko tshàoa ghùi zi gúù zi hẽéthẽé kúrú. 20 Táá Nqarim kúrúa hãa sa tc'õoan domka ko̱be guu. Wèés gúù sa q'ano si i, igaba ncẽè c'ẽem khóèm kòo c'ẽes gúù sa tc'õó, si nxãa sa c'ẽem khóè ba kúrú me chìbiga ii ne i qãè tama. 21 Qãès gúù sa, táá méé tsi kg'òóan kg'oo, kana gõéan kg'áà, kana c'ẽes gúùs tsáá ka c'ẽe ba ko chìbian kúrúkagu sa kúrú guu.

22 Gaa domka méés dùús wèés ẽe tsi c'ẽes gúùs ka dtcòm̀a hãa sa tsáá hẽé naka Nqari ba hẽéthẽé tsao ka cúí ga q'ãaèa hãa. Ts'ee-ts'eekg'aièa baa khóèm ẽe gam koe qãè ii sa kúrúan ka ntcoese tama ba. 23 Igaba khóèm ẽe tc'õóm kò ko ne ko káíse tẽèse ba xgàraèa hãa, dtcòm̀an cgoam tc'õó tama khama; si wèés gúùs ẽe dtcòm̀an koe guu tama sa chìbi si i.

Copyright information for `NHR