Romans 15

C'ẽe ne qãè-tcaokagu, tsáá ka tamase

Gatá ncẽe qari ii ta méé ta gane ẽe dtcòm̀a ne koe kg'amka ii ne gane di tààè-q'ooan koe hùi, naka taa táá gatá qãè-tcaokaguse guu. Wèém khóè ba méém gam ka c'ẽe ba qãè-tcaokagu, nxãasegam gha qãèan hòò a tshàoa ghùiè ka. Krestem igabam kò táá qãè-tcaokaguse khama, igaba ncẽe i ma góásea a ko máá: “Gane ẽe cóè Tsia hãa ne di cóèkua nea Tíí koe hààraa,” téméè khamaga ma. Wèé zi gúù zi ncẽe xg'ao góáèa hãa zia góáèa, xgaa-xgaa ta a zi gha ka, nxãasega ta ghaNqarim di zi Tcgãya zi koe guua hãa qáò tcáóan hẽé naka ghùi-ghui-tcáókuan hẽéthẽé koe guu a nqòòan úú ka.

Nqarim ncẽe qáò tcáóan hẽé naka ghùi-ghui-tcáókuan hẽéthẽé di ba méém kg'õèa xg'aean dim tc'ẽe ba máà tu u, ẽe tu ko Jeso Kreste ba xùri ka, naka tu nxãasega xg'ae naka Nqarim gatá dim X'aigam Jeso Krestem ka Xõò ba cúím dòm̀ cgoa dqo̱m̀.

Qãè tchõà nea Juta ne hẽé naka qhàò zi di ne hẽéthẽé di i

Gaa domka méé tu gatu ka c'ẽe ne qãèse hààkagu, ẽem ma Kreste ba ma qãèse hààkagu tua hãa khamaga ma, nxãasegam gha Nqari ba dqo̱m̀mè ka. Bìrí tu ur ko khamaa ko máá, Kreste ba kò ẽe q'ãe nqãa-qgai khòoèa hãa ne dim qãà ba kúrúse, Nqari ba tseegu di Me e sam gha x'áí ka, nxãasega zi gha Abrahama xuku xu kò nqòòkaguèa hãa zi gúù zi tseegukaguè ka, naka gataga ẽe tãá zi qhàò zi di ne gha Nqari ba Gam di cgóm̀kuan domka dqo̱m̀ ka, ncẽe i ma góáèa hãa a ko máá:

“Gaa domkar gha tãá zi qhàò zi di ne xg'aeku koe dqo̱m̀ Tsi,
a ra a gha cg'õèa Tsi nxáè,”
téméè khama,

10 a i a ko gaicara máá:

“Qãè-tcao tu, tãá zi qhàò zi di tuè,
Gam di ne khóè ne cgoa,” téméè.
11 A ko gaicara máá:

“X'aiga ba dqo̱m̀, gatu wèé tu tãá zi qhàò zi di tuè,
naka méé ne wèé ne khóè ne dqo̱m̀ Me,”
téméè.

12 Me ko gaicara Isaia ba máá:

“Jesem dim To̱be ba gha hàà,
Gaam ẽe gha tẽe a tãá zi qhàò zi di ne dim Tc'ãà-cookg'ai ii ba,
ne gha tãá zi qhàò zi di ne Gam koe nqòòan úú,”
téméè.

13 Nqarim ncẽe nqòòan ko Gam koe guu ba méém wèé qãè-tcaoan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé cgoa cg'oè-cg'oe tu u, ẽe tu ko Gam koe dtcòm̀ ka, naka tua gha nxãasega Tcom-tcomsam Tc'ẽem di qarian ka cg'oèa nqáése nqòòan koe.

Chõò-q'oo sa hẽé naka tsgám̀ku zi hẽéthẽé e (15:14—16:27)

Paulo ba tãá zi qhàò zi dim x'áè úú-kg'ao me e

14 Tíí qõe ga tuè, tíí igabar gatu ka kaisa tcoman úúa hãa, gatua qãèan ka cg'oèa, a q'ãan di tc'ẽean wèé ka cg'oè-cg'oeèa hãa sa, a tu a qarian úúa hãa xgaa-xgaaku tu gha di i. 15 Igaba ra kò c'ẽe zi qgáì zi koe kgoarasea hãase góá máá tu u, a ko tc'ẽe-tc'ẽese tu u, cgóm̀kuan ncẽer Nqarim ka máàèa domka, 16 nxãasegar gha tãá zi qhàò zi di ne koe Jeso Krestem dim tséé-kg'ao ba ii ka. Peresitim khamar ko ma Nqarim di qãè tchõàn xgaa-xgaa, nxãasega ne gha tãá zi qhàò zi di ne dàòa-mááku sa ii, ncẽe gha Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka qáòa tcg'òó a cúía tòóè, a Nqarim ka qãèse hààkaguè sa.

17 Gaa domkaga ra ko Jeso Krestem koe, tiri tsééan Nqari bar kúrúa máána hãa domka dqo̱m̀se, 18 a cuiskaga c'ẽe gúù kaga kg'uia hãa tite, Krestem tíí koe kúrúa hãas tséés ka cúí oose.Tiri kg'uian hẽé naka tsééan hẽé, naka x'áí zi hẽé naka are-aresa zi gúù zi di qarian hẽéthẽé cgoa, naka Nqarim dim Tc'ẽem di qarian cgoa hẽéthẽém ko Kreste ba tãá zi qhàò zi di ne kúrú neNqari ba komsana. Ra kò gatà iim dàòm ka Jerusalema koe guu, a ra awèém nqõó ba nxa̱ma-nxa̱ma, a Iliriko koe ga síí, a síí Jeso Krestem di qãè tchõàn cg'oèa hãase xgaa-xgaa. 20 Wèé x'aèan kar kò ko ẽem Kreste ba q'ãaè tama koer gha qãè tchõàn xgaa-xgaa sa tc'ẽe, nxãasegar gha táá c'ẽem khóèm dis tshoa-tshoas tc'amkg'ai koe guu a tshàoa ghùi ka. 21 Igaba ncẽe i ma góásea hãa a ko máá:

“Gane ẽe qanega Gam ka bìríè tama
ne gha bóò,
ne gha gane ẽe Gam ka kóḿ tama
ne kóḿa q'ãa,”
téméè khama.

22 Ncẽes gúùs domkar kòo káíse xgáè-kg'ammè a hàà cgae tu u tama.

Paulo ba ko Roma ne gam di zi kàa zi ka bìrí

23 Igaba ncẽeska, ncẽe zi xg'aeku zi koer gha tséé qgáìa káà a, ra kò gataga ncìísega hàà cgaea tu xgónèa hãa, 24 khamar bìrísea hãa gatàr gha hẽé sa, ẽer ko Spaine koe qõò ka. Eẽr koRoma koe tcana nqáé kar gha bóò tu u di nqòòa ner úúa hãa khama, ra gataga nqòòan úúa, ẽer kò xòm̀ x'aè-coan gatu ka qãè-tcaokaguèa xg'ara ka tu gha tiris qõòs koe hùi te di i. 25 Igabar ncẽeska dàò q'oo koe hãa a ko Jerusalema koe qõò, gaa koe hãa ne dtcòm̀-kg'ao ne di hùia ner gha úú ka. 26 Maketonia hẽé naka Akaia hẽéthẽédi ne dtcòm̀-kg'ao ne kò bóò i qãèa máá nea hãa, Jerusalema koe hãa ne dtcòm̀-kg'ao ne ẽe dxàua hãa ne ne ga aban tcg'òóa máá sa khama. 27 Gatà hẽéan ka ne kò qãè-tcaokaguèa hãa, i kò gataga kg'anoa hãa gatà ne ga hẽé sa. NcẽèJuta ne kòo tc'ẽem di ts'ee-ts'eekg'aikuan tãá zi qhàò zi di ne máà, ne i gataga thẽé kg'anoa hãatãá zi qhàò zi di ne ga nqõóm di zi gúù zi ẽe ne úúa hãa zi thẽéJuta ne máà sa khama. 28 Ra gha nxãaska ẽer ko ncẽes tséé sa kúrúa xg'ara, a ko tseeguan kaga ne ncẽe aban hòòa hãa sa bóò, kar gha Spaine koer ko qõò ka tcãà cgae tu u a nqáé. 29 Ra q'ana hãa ẽer ko hàà cgae tu u, ner gha cg'oèa hãa ts'ee-ts'eekg'aikuan Krestem di cgoa hàà sa.

30 Tíí qõe ga tuè, gatá dim X'aigam Jeso Krestem ka hẽé naka Tc'ẽem di ncàm̀kuan ka hẽéthẽé, ra ko dtcàrà tu u, tíí cgoa tu gha xg'ae a qarika Nqari ba còrèa máá te sa. 31 Nxãasegar gha ẽe dtcòm̀-kg'ao tama ne Jutea koe hàna ne koe kgoaraè ka, i gha gataga tiri tsééan Jerusalema di gaa koe hãa ne dtcòm̀-kg'ao ne qãè-tcaokagu ka, 32 nakar gha nxãasega Nqarim kò ncàm̀a hãa ne qãè-tcaoan cgoa hàà cgae tu u, naka raa gatu dis xg'aes ka ka̱ba-ka̱baè. 33 Nqarim tòókuan di ba méém gatu wèé tu cgoa hãa. Amen.

Copyright information for `NHR