Romans 16

Tsgám̀kaguku zi

Gatá ka qõeses Febe sar ko koara máá tu u, Kenkerea koe hànas kerekes dis qãà sa, a ko dtcàrà tu u, X'aigam koe tu gha qãèse hààkagu si sa, dtcòm̀-kg'ao ne kg'anoa hãam dàòm cgoa, naka tua ẽes ga ko hùikuan qaa qgáì koe hùi si, káí ne khóè nes hùia hãa domka, tíí ga ra hẽéthẽé e.

 • Perisila
  16:3 Perisila -Gerika sa ko “Perisika” témé.
  sa hẽé naka Akila ba hẽéthẽé khara tsgám̀kagu, ncẽe ko Jeso Krestem koe tíí cgoa tséé khara.
Tíí domka khara kò kg'õèa khara cg'oè-cg'oegas qgáìs koe tcãà. Tíí cúí ra qãè-tcaoa máá khara a tama, igaba zi ko tãá zi qhàò zi di zi kereke zi wèé zi thẽé qãè-tcaoa máá khara a. Gakhara dim nquum koe ko xg'aes kereke sa thẽé tsgám̀kagu. Tirim ncàm̀-khoem Epeneto ba thẽé tsgám̀kagu, ncẽe Asia dim khóèm tc'ãà a Krestem koe máàsea hãa ba.
 • Maria sa tsgám̀kagu, ncẽe kaisase tséé tua hãa sa.
 • Anteroniko ba hẽé naka Juniase ba hẽéthẽé tsara tsgám̀kagu, tiris qhàòs di tsara, ncẽe xae kò xg'ae a qáéèa hãa tsara. C'ẽe xu x'áè úú-kg'ao xu ka kaisase tcommèa hãa tsara, a tíí ka kg'aia Krestem koe hààraa tsara.
 • Ampeliato ba tsgám̀kagu, tirim ncàm̀-khoe ba, X'aigam koe.
 • Urebano ba tsgám̀kagu, gatá cgoa ko Krestem koe tséé ba, naka Setakuse ba hẽéthẽé e, tíí tcáràm ncàm̀-ncamsa ba.
 • 10 
 • Apelese ba tsgám̀kagu, ncẽe kò Krestem koe kúrúa bóòè, a tchàno ii ba.
 • Arisetobulom dis x'áé-q'oos di ne tsgám̀kagu.
 • 11 
 • Tirim qhàòm Herodione ba tsgám̀kagu.
 • Narekisom dis x'áé-q'oos di ne tsgám̀kagu, gane ẽe X'aigam koe hàna ne.
 • 12 
 • Terufena sa hẽé naka Terufosa sa hẽéthẽé sara tsgám̀kagu, X'aigam di sara tséé-kg'ao sara.
 • Tíí tcáràs ncàm̀-ncamsas Peresise sa tsgám̀kagu thẽé, ncẽe X'aigam koe kaisase tsééa hãa sa.
 • 13 
 • Rufase ba tsgám̀kagu, X'aigam ka nxárá tcg'òóèa ba, naka gam ka xõò sa hẽéthẽé e, ncẽe kò gataga tiris xõò sa ii sa.
 • 14 
 • Tsgám̀kagu Asunekireto ba hẽé, naka Felegone ba hẽé, naka Heremese ba hẽé, naka Paterobase ba hẽé, naka Heremase ba hẽé naka tíí qõe ga xu hẽéthẽé e, ẽe gaxu cgoa hàna xu.
 • 15 
 • Tsgám̀kagu Filolego ba hẽé, naka Julia sa hẽéthẽé khara, naka Nereo ba hẽé, naka gam ka qõese sa hẽé, naka Olumpase ba hẽé, naka wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne ẽe gane cgoa hàna ne hẽéthẽé e.
 • 16 
 • Tcom-tcomsas x'obèkus cgoa tu tsgám̀kaguku.
 • Wèé zi kereke zi Krestem di zia ko tsgám̀kagu tu u.
 • 17 Tíí qõe ga tuè, dtcàrà tu ur ko, gane ẽe ko q'aa-q'aasean óága ne, a ko ẽe tu xgaa-xgaaèa hãa gúùan ko ntcoe zi gúù zi dàòa tu q'oo koe tòó ne koe tu gha q'õése sa; tcg'oaragu ne. 18 Eẽta ii ne khóè nea gatá dim X'aigam Kreste ba tsééa máá tama, igaba ne ko gane di ncãàn kúrúa máá. Gane di kg'uian t'õè-t'õeèa hãa, a qãè khama xam̀ cgoa ne ko ẽe kg'amka tc'ẽe ne di tcáóan qàe-qae. 19 Wèém khóè ba gatu di komsana-q'ooan ka q'ana hãa, ra gaa domkaga gatu domka qãè-tcaoa hãa. Igabagar ko tc'ẽe, tc'ẽega tu gha ii sa ẽe qãè iis koe, naka tua gha káà chìbi ii ẽe cg'ãè iis koe.

  20 Nqarim tòókuan di ba gha xòm̀ x'aè-coa q'oo koe satana ba nqàrè-kg'ama tu koe cg'ám̀-cg'am.

  Gatá dim X'aigam Jesom di cgóm̀kuan méé i gatu cgoa hãa.

  21 Timoteom tíí cgoa ko tséé ba ko tsgám̀kagu tu u. Xu ko gataga thẽé tiri xu qhàò xu Lukio ba hẽé, naka Jasone ba hẽé naka Sosipatere ba hẽéthẽé xu tsgám̀kagu tu u.

  22 Tíí Teretio ra, ncẽes tcgãyas dir góá-kg'ao ra ko X'aigam koe tsgám̀kagu tu u.

  23 Gaio ba ko tsgám̀kagu tu u, ncẽer x'áéa ba koe x'ãèa hãa ba, si ko wèés kereke sa x'áéa ba koe xg'ae.

  Erasetom ncẽe kòre-kg'aom x'áé-dxoom di marian di ba ko tsgám̀kagu tu u, naka gatá ka qõesem Kareto ba hẽéthẽé e.
  24 
  16:24C'ẽe zi tcgãya zi Gerika di zi ncẽe xùri ko kg'uian úúa:24Cgóm̀kuan gatá dim X'aigam Jeso Krestem di méé i gatu wèé tu cgoa hãa. Amen.


  Còo di dqo̱m̀kua ne

  25 Nqari ba méém dqo̱m̀mè! Qãè tchõàn ẽer kòo Jeso Krestem ka xgaa-xgaa cgoa gha qari-qari tu u di qarin úúa ba. Xgòre-kg'aisean ncẽea kò c'úùsea hãa tseeguan ga a, ncẽe kò nqáéa hãa kurian káí ka kò chóm̀sea hãa a, 26 igabaga ncẽeska xgòre-kg'aièa hãa a, a porofiti xu ka góáèa zi Tcgãya zi koe guu a x'áíèa hãa, a chõò tamam Nqarim tcg'òóa hãa x'áèan koe guu a wèé zi qhàò zi q'ãakaguèa hãa, nxãasega zi gha dtcòm̀ a komsana Me ka.

  27 Ncẽem Nqarim cúísega tc'ẽega ba méém Jeso Krestem koe guu na chõò tamase dqo̱m̀mè! Amen.

  Copyright information for `NHR