Romans 2

Nqarim di xgàrakua nea tchàno o

Gaa domkaga tsi gha méé gúùa káà a, tsáá ncẽe c'ẽe khóèan ko xgàra tsi, dìí tsia ga igaba. Eẽ tsi ko ma c'ẽe khóèan xgàra khamaga tsi ko ma xgàrase, tsáá ẽe ko c'ẽe khóèan xgàra tsia ko gaan ko hẽé khamaga hẽé khama. Ta q'ana hãa, Nqarim di xgàrakua ne ẽe ko ncẽe zi gúù zi kúrú ne koe tchàno o sa. Khama tsáá, ncẽe kg'ama khóè ii tsi, nxãa tsi kò ko ncẽe zi gúù zi ko kúrú khóèan xgàra, a tsi a ko tsáá ga tsi thẽé gataga kúrú zi, ne tsi gáé tc'ẽea máá, Nqarim di xgàrakuan tsi gha nxànagu, ta tc'ẽea? Kana tsia ko Gam di qãèan hẽé, naka Gam di qgóósean hẽé naka Gam di qáò tcáóan hẽéthẽé dis qguù sa ta̱na? A c'úùa tsia Nqarim di qãèa ne ko chìbian koe tcóósean koe úú tsi sa? Igaba tsari qari tcúúan hẽé naka tcóóse tamas tcáós tsari sa hẽéthẽé domka tsi ko Nqarim di xgóàn xg'ae-xg'ae cgaese, Nqarim di xgóàn dim cáḿ ka, ncẽe i gha Gam di xgàrakuan tchàno hàà x'áíse ba. Nqari ba gha wèém khóè ba ẽem ma tsééa hãa khamaga ma ka̱bia máá: Gane ẽe qãèan kúrú koe qáò tcáóa hãa ne, a ko gatà hẽéan kaNqarim koe dqo̱m̀kuan hẽé, naka tcomkuan hẽé, naka ẽe kaà tama sa hẽéthẽé qaa, nem gha Nqari ba chõò tamas kg'õè sa máà. Igaba gane ẽe ko xaù, a tseeguan xùri tama, igaba ko cg'ãèan xùri ne koe i ghaNqarim di xg'aìan hẽé naka xgóàn hẽéthẽé hãa. Xgàrase sa hẽé naka qóḿ zi hẽéthẽéa gha wèém khóèm ẽe ko cg'ãèan kúrúm koe hãa: kg'aika Juta ne koe, naka gataga qhàò zi di ne koe hẽéthẽé e. 10 Igaba i gha dqo̱m̀kuan hẽé, naka tcomkuan hẽé, naka tòókuan hẽéthẽé wèém khóèm ẽe ko qãèan kúrúm koe hãa: kg'aika Juta ne koe, naka gataga qhàò zi di ne koe hẽéthẽé e. 11 Nqari ba tãákase khóèan qgóó tama khama.

12 Qhàò zi di nea x'áèan dòm̀ q'oo koe hãa tama, a ne a gha chìbian kúrú a x'áèan dòm̀ q'oo koe hãa tamase ga kaàkaguè; neJuta ne x'áèan dòm̀ q'oo koe hãa, a ko chìbian kúrú, a ne a gha x'áèan ka xgàraè. 13 Eẽ ko x'áèan kóḿ nea Nqarim cookg'ai koe tchàno ne iise bóòè tama khama, igaba ẽe ko x'áèan ko méé sa kúrú ne ko tchàno ne iise bóòè. 14 Tãá zi qhàò zi di neaMoshem di x'áèan úú tama, igaba ncẽè ẽe ne kòo tcáóa ne q'oo koe ne q'ana hãa sa kúrú nes nxãa saMoshem di x'áèan koe ko qaases ga si i, a ne a gane ka x'áèan úúa hãa, ẽeta ne maMoshem di x'áèan úú tama igabaga. 15 Gane di qgóóse-kg'áḿan koe i ko x'áíse, ẽe ko x'áèan koe qaase sa tcáóa ne q'oo koe góásea hãa sa. Gataga ne tc'ẽe-kg'áḿan úúa hãa ncẽe ko ẽe qãè iis ka hẽé naka ẽe qãè tamas ka hẽéthẽé bìrí ne e. Si ko ncẽe sa x'áèa nea tcáóa ne q'oo koe hàna sa nxàea tseegukagu. Gaa kaga i ko gane di tc'ẽean c'ẽe x'aè ka chìbi-chibi ne, a c'ẽe x'aè ka kúrú ne ne kg'uia mááse. 16 Ncẽe xgàrakua ne gha hàà kúrúse, Nqarim ko hàà khóèan di zi tséé zi chóm̀sea zi Jeso Krestem koe guu a xgàram cáḿ ka, ẽer ko ma qãè tchõàn koe ma xgaa-xgaa khamaga ma.

Juta ne hẽé naka Moshem di x'áèan hẽéthẽé e

17 Igaba tsáá, ncẽe Juta ka ko tciise tsi, a x'áèan koe dtcãàsea hãa tsi, a ko Nqarim cgoa dqo̱m̀se tsi, 18 tsáá ẽemNqari ba tc'ẽea hãa sa q'ana tsi, a ko ẽe cgáé ii zi bóòa tcg'òó tsi,Moshem di x'áèan koe tsi xgaa-xgaase zia hãa khama, 19 tsáá ẽe káà tcgáí ne khóè ne ko qgóó-hìi tsi, naka ẽe ntcùú q'oo koe hàna ne di tsi x'áà tsi di tcoman úúa hãa tsi, 20 tsáá ẽe káà tc'ẽe ne di tsi tchàno-tchano-kg'ao tsi, naka ẽe cg'áré ne di tsi xgaa-xgaa-kg'ao tsi, (q'ãan di tc'ẽean hẽé, naka tseeguan hẽéthẽé tsi x'áèan koe úúa hãa domka). 21 Kháé nxãaska tsáá ncẽe c'ẽe ne ko xgaa-xgaa tsi, te tsi koáé tsáá xgaa-xgaase? Tsáá ẽe ts'ãàn méé i guuès ka ko xgaa-xgaa tsi, nxãa tsia gáé ko ts'ãà? 22 Tsáá ẽe ko máá, khóè ne méé ne táá cg'áràn kúrú témé tsi, nxãa tsia gáé ko cg'áràn kúrú? Tsáá ẽe kúrúa mááseèa hãa nqárìan ko xguì tsi, nxãa tsia gáé ko tempelean koe tcãà a ts'ãà? 23 Tsáá ẽe Nqarim di x'áèan tsi úúa hãa sa ko dqo̱m̀se tsi, Nqari ba tsia ko sau-cgaekagu Gam di x'áèan ko méé sa kúrú taman ka? 24 Ncẽe i ma góásea hãa khama a ko máá: “Gatu domka i ko Nqarim di cg'õèan tãá zi qhàò zi di ne ka cg'uri-cg'uriè,” téméè khama.

25 Ncẽè x'áèan tsi kòo komsana nes tsaris q'ãe nqãa-qgai khòoè sa cgáé si i; igaba ncẽè x'áèan tsi kòo tsa̱a nes nxãaska tsaris q'ãe nqãa-qgai khòoè sa gaas tama si i. 26 Ncẽè ẽe q'ãe nqãa-qgai khòoè tama ne kò ko x'áèan ko qaa sa qgóóa qari, ne ne gáé ẽe q'ãe nqãa-qgai khòoèa ne khama ma bóòè tite? 27 Tsáá ẽe góá tòóèa x'áèan úúa hãa a q'ãe nqãa-qgai khòoèa hãa tsi, igabaga ko x'áèan khõá tsia gha chìbi-chibi a xgàraè, ẽe tc'áróa ne koe q'ãe nqãa-qgai khòoè tama igaba ko x'áèan komsana ne ka. 28 Khóè ba tc'áróa ba koem kòq'ãe nqãa-qgai khòoèa hãa ne cúíga tseegu dim Jutam tama me e, si gataga tseegu dis q'ãe nqãa-qgai khòoè sa tchàa di kana tc'áróm koe ko kúrúès tama si i. 29 Igaba tseegu dim Juta ba ẽe q'oo za Juta ii me e, si q'ãe nqãa-qgai khòoè sa ko tcáós koe kúrúè, Tc'ẽem ka, góá tòóèa hãa x'áèan ka tamase. Eẽta iim khóè ba khóèan kam gha dqo̱m̀mè sa kg'ano tama, igabam Nqarim kam gha dqo̱m̀mè sa kg'anoa.

Copyright information for `NHR