Romans 3

Kháé nxãaska dùútsa cgáé sa hàna, Juta tsi kò ii ne? Kana i ko q'ãe nqãa-qgai khòoèan dùú sa hùi? Wèé zi xòè zi koe ga i kaisase cgáé e! Tc'ãà dis ka ne Juta ne Nqarim di kg'uian máàèa hãa khama.

Igaba kháé, ncẽè c'ẽe-kg'áía ne kò xg'ao tcom-tcomsa tama ne i ga kò nta ii? Gane dis tcom-tcomsa tama sa gha Nqarim dis tcom-tcomsa sa kaàkagu? Nxãas tama si i! Ncẽe sa méés q'ãase: Nqari ba méém tseegu ii, nakam wèém khóè ba tshúù-ntcõa-kg'ao ba ii. Ncẽe i ma góáèa a ko máá:

“Nxãasega Tsi ghaTsáá Nqari Tsi
Tsari kg'uian koe guu a tchàno Tsi iise bóòè ka,
a gha Tàà-kg'ao ba ii,
ẽe Tsi kòoqhàìs koe xgàra ne,”
téméè khama.

Igaba ncẽè gatá di tchàno taman kòo Nqarim di tchànoan x'áí, ne ta gha dùú sa méé? Méé ta gha a máá, Nqari ba qãèse hẽé tama, gatá koe xgóàn ka? témé. (Khóèan ga méé khamar ko méé.) Nxãas tama si i!Nqarim kò tchàno tama ne ba gha nta hẽés ka nqõó ba xgàra?

Igaba i gac'ẽe khóèan máá: “Tiri tshúù-ntcõan kòo Nqarim di tseeguan càù a kaisa dqo̱m̀kuan máà Me ne, ra ko dùús domka qanega chìbi-kg'aom khama ma bóòèa máá?” témé. Kháé nxãaska ta ko dùús domka máá: “Hàà naka ta cg'ãè gúùan kúrú, naka i gha nxãasega qãè gúùan hàà,” témé tama? C'ẽe ne ncẽe ko chìbi-chibi ta a, a ko máá, ta ko méé ga a témé ne khama. Eẽ ne ii khamaga ne gha ma xgàraè, si gha ẽe sa tchàno si i.

Cúí khóè ga tchàno tama

Kháé ta gha nxãaska dùú sa nxàe?Sita Juta ta gáé cgáé taà? Cg'árés kaga i gatà ii tama! Ncìísegar x'áía hãa, Juta ne hẽé naka qhàò zi di ne hẽéthẽéa cúíta ga ma chìbian dòm̀ q'oo koe hãa sa. 10 Ncẽe i ma góáèa khama a ko máá:

“Cúí khóè ga káà a, tchàno o.
11 Cúí khóè ga káà a, kóḿa ko q'ãa a,
i cúí khóè ga káà a, Nqari ba ko qaa a.
12 Wèéa ne gaNqari ba q'aumana hãa,
a ne a wèéa ne ga káà hùi ne e,
wèéa ne ga.
Cúím qãè tsééan ko kúrúm ga ba káà me e.”
13 “Gane di dòm̀a nea
xgobekg'amsea zi tc'ám̀ zi khama ii,
i ko gane di ta̱man qàe-qaeku sa kúrú.”
“I cg'aoan di dqãèan kg'áḿa ne koe hãa.”
14 “Gane di kg'áḿa nea cgúíkuan hẽé
naka xgóàn hẽéthẽé ka cg'oèa hãa.”
15 “Gane di nqàrèa ne c'áòan ntcã̱agu ka qháé e.
16 Eẽ ne nqáéa hãam dàòm koes ko̱be sa hẽé
nakas cg'ãa-cg'anakagu sa hẽéthẽé hàna,
17 ne tòókuan dim dàò ba c'úùa.”
18 “Tcgáí q'ooa ne koe i Nqarim q'áò ga káà a.”
19 Ta q'ana hãa, wèés gúùs ẽe i ko x'áèan nxàe sa, i ko ẽe x'áèan dòm̀ q'oo koe hàna ne cgoa nxàe sa, nxãasegas gha wèés kg'áḿ sa nqookaguè, me gha wèém nqõó ba Nqarim koe xo̱ara mááse ka. 20 Gaa domkamNqarim cookg'ai koe cúím khóèm ga ba x'áèan komsanan ka, tchànom iise bóòèa hãa tite; x'áèan koe ta ko guu a chìbian ka q'ãa khama.

Nqarim dim dàòm kgoarasean di ba (3:21—4:25)

Dtcòm̀an koe guua hãa tchànoa ne

21 Igaba i ncẽeska x'áèan koe guu tama, a Nqarim koe guua tchànoan x'áísea hãa, gatà i ko ma x'áèan hẽé naka porofiti xu hẽéthẽé ma gaan ka nxàea tseegukagu igaba. 22 Ncẽe tchànoa ne Nqarim koe guua, Jeso Krestem koe dtcòm̀an ka, wèé ne ẽe ko dtcòm̀ ne di iise. Cúí q'aa-q'oo ga káà a khama, 23 wèéa ne ga chìbian kúrúa hãa, a Nqarim di x'áàn tcàoa hãa domka, 24 a ne a ko Gam di cgóm̀kuan domka tchàno ne iise bóòè, Jeso Krestem koe hàna kgoarakuan koe guu a, si ncẽe sa kg'amaga dis máàku si i. 25 Ncẽem kò Nqari ba qhàea-máákus iise tcg'òó ba, nxãasega ta gha Gam koe dtcòm̀an ka, Gam di c'áòan koe guu a gatá di chìbian qgóóa mááè ka. Ncẽe sa kòo Nqarim di tchànoan x'áí, kg'aia kò kúrúsea hãa chìbian nem kò kg'ama bóòa guu di i. 26 Ncẽe sam kò Gam di qáò tcáóan koe guu a kúrú, Gam di tchànoa nem gha nxãasega ncẽem x'aèm koe x'áí ka. Gataga i ko thẽé x'áí, Gabá tchàno Me e sa, ẽe ko Jesom koe dtcòm̀ ba tchànom iise bóòan ka.

27 Kháé ta gha nxãaska dùús cgoa dqo̱m̀se? Gúù cgoa tama a! Dùús domka? X'áèan ko méé sa kúrú domkaà? Nxãan tama a, igaba dtcòm̀an domka a. 28 Khóè ba ko dtcòm̀s koe guu a tchànom iise bóòè sa ta q'ana hãa khama, x'áèan ko méé sa kúrús ka tamase. 29 Ka ba gáé Nqari ba Juta ne cúí ne di baa, a tãá zi qhàò zi dim tama baa thẽé? Tãá zi qhàò zi di Me e gataga thẽé, 30 Nqari ba cúí Me e khama, a gha ẽe q'ãe nqãa-qgai khòoèa hãa ne gane di dtcòm̀an koe guu a tchàno ne iise bóò, a gha gataga thẽé ẽe q'ãe nqãa-qgai khòoè tama ne gane di dtcòm̀an koe guu a tchàno ne iise bóò. 31 Ka sa ko nxãa sa nxãaska máá, dtcòm̀an domka ta ko x'áèan aagu, témé? Nxãas tama si i! Igaba ta ko x'áèan qgóóa qari.

Copyright information for `NHR