Romans 4

Abrahamam dis x'áí sa

Dùú sa ta gha kháé nxãaska Abrahamam ka nxàe, khóèan dis iis koe kg'aika dim xõòm gatá di ba. Dùú sa kò kúrúse cgae me? Ncẽè Abrahamam kò ẽem kúrúa hãa zi tséé zi domka tchànom iise bóòèa hãa, nem ga kò dqo̱m̀se cgoam ko sa úúa hãa, igaba Nqarim cookg'ai koe tamase. Nqarim dis Tcgãya sa ko máá: “Abrahama ba kò Nqarim koe dtcòm̀, a ba a kò gam dis dtcòm̀s koe guu a tchànom iise bóòè,” témé khama. Tséé-kg'aom kò tsééa hãa nem gam di surutan máàkus iise máàè tama, igabam ko ẽem tséé-kg'am hãa sa suruta-kg'ammè. Igaba ẽe tséé tama, a Nqarim koe tcoman úúa hãa ba, Nqarim ncẽe ẽe Nqari-tcáó tama ba ko tchàno iise bóò ba, nxãam di dtcòm̀a nea ko Nqarim ka tchàno iise bóòè. Ncẽem kò gataga Dafite ma khóèm di ts'eekg'aian ma nxàe khamaga ma; khóèm ncẽe kò Nqarim ka tchànom iise bóòè ba, gam di zi tséé zi bóò ka oose, a ko máá:

“Ts'ee-ts'eekg'aièa nea
gane ẽe gane di tsééan cg'ãè ko qgóóa mááè ne,
ncẽe gane di chìbian ko qàbi-kg'aiè ne!
Ts'ee-ts'eekg'aièa baa
khóèm ẽe gam di chìbia nem
Nqari ba tcee cgae me tite ba,”
tam méé.

Ncẽes ts'ee-ts'eekg'aiku sa gáé q'ãe nqãa-qgai khòoèa ne dis cúí saà, kana saa thẽé q'ãe nqãa-qgai khòoè tama ne di saa? Ncẽeta ta ko méé a ko máá: “Abrahama ba kò gam dis dtcòm̀s domka tchànom iise bóòè,” témé ka. 10 Nta iis téé-q'oos koe ba kò tchànom iise bóòè? Eẽm kò q'ãe nqãa-qgai khòoè qãá q'oo koea kò ii, kana ẽem ko q'ãe nqãa-qgai khòoè cookg'ai koea kò ii? Eẽm kò q'ãe nqãa-qgai khòoè qãá q'oo koe tama a kò ii, igaba ẽem kò q'ãe nqãa-qgai khòoèa cookg'ai koe e. 11 A ba a kò q'ãe nqãa-qgai khòoèam hãa dis x'áís dtcòm̀an koe guua hãa tchànoan ka ko nxàea tseegukagu sa hòò, dtcòm̀an ẽem kò qanega q'ãe nqãa-qgai khòoè tama kam kò úúa hãa a. Nxãasegam gha wèé ne ẽe ko dtcòm̀, igaba qanega q'ãe nqãa-qgai khòoè tama ne dim xõò ba ii, ne nxãasega tchàno ne iise bóòè ka. 12 A ba a gataga gane ẽe q'ãe nqãa-qgai khòoèa ne dim xõò me e (ẽe q'ãe nqãa-qgai khòoèa ne cúí ne ka tamase, igaba thẽé ẽe dtcòm̀s dim dàòm koe ko qõò ne, ncẽem ko gatá ka xõòm Abrahama ba úúa hãa sa, ẽem kò qanega q'ãe nqãa-qgai khòoè tama ka.)

Nqarim dis nqòòkaguku sa ko ẽe dtcòm̀a hãa ne ka hòòè

13 Abrahama ba hẽé naka gam dis qhàò sa hẽéthẽéa kò nqõóm di ne q'õò-kg'ao ne ne gha ii dis nqòòkaguku sa x'áèan domka hòò tama khama, igaba dtcòm̀s koe guua tchànoan domka a. 14 NcẽèNqarim kò ẽem ko nqòòkaguas gúù sa ẽe ko x'áèankomsana ne máà, nes nxãaska dtcòm̀ sa káà tséé si i khama, si nqòòkaguku sa thẽé káà hùi si i. 15 X'áèa ne koNqarim di xgóàn óá khama. Igaba ẽe x'áèan káà a koe, i x'áèan tsa̱a káà a.

16 Gaa domkagas nqòòkaguku sa dtcòm̀an koe guua, nxãasegas gha cgóm̀ku dis gúù sa ii ka, a sa a gha wèés qhàòsAbrahamam dis koe qarika téé - x'áèan di ne cúí ne ka tamase, igabaga gane ẽe Abrahamam dis dtcòm̀s koe hàna ne koe hẽéthẽé e, gatá wèéa ta dim xõò ba. 17 Ncẽe i ma góásea a ko máá: “Káí zi qhàò zi dim xõò bar kúrú tsia hãa,” téméè khama. Nqarim ncẽem kò Gam koe dtcòm̀, Nxãam cookg'ai koemgatá dim xõò me e, - Nqarim ncẽe ẽe x'óóa hãa ne ko kg'õèkagu, a kò ẽe kg'aiga káà ii zi gúù zi kúrú zi hãa ba. 18 Nqòòa ne kò káà a, igabam kò Abrahama nqòòan úúa hãa, a dtcòm̀, a hàà káí zi qhàò zi dim xõò ba kúrú, ẽem kò ma bìríè a máá: “Tsaris qhàò sa gha gatà ii,” téméèa khamaga ma. 19 Eẽtam kò ma gam dim tc'áró ba cg'ãa-cg'anasea hãa sam kò bóò, i kuria ba 100 qàe koe hãa, si Sarah sa gataga thẽé cóán ábà tite, tchòoa sa ko x'óóa hãa khama, igabam kò gam dis dtcòm̀s koe táá xhõen-tcáó. 20 A ba a kò gam dis dtcòm̀ úú tamas ka Nqarim dis nqòòkagukus ka táá káíse tẽèse, a táá gam di dtcòm̀an cgoa ntcoeku, igabam kò dtcòm̀an koe qari-qariè, a kò Nqari ba dqo̱m̀. 21 A kò kaisa tcoman úúa hãa, Nqari ba qarian úúa, ẽem nqòòkagu mea hãa sam gha kúrú di i. 22 Ncẽes gúùs domkagam kò “dtcòm̀an koe guu aNqarim ka tchànom iise bóòèa hãa.” 23 Me ncẽem kg'uim “tchàno iisem bóòèa hãa” di ba gaam cúí ba góá tòóa mááè tama, 24 igabam gatá di me e thẽé, gatá ncẽe gha Nqarim ka tchàno ta iise bóòè ta, ncẽe ko Gam koe dtcòm̀ ta, Gaam ncẽe Jesom gatá dim X'aiga ba x'ooan koe ghùia hãa ba. 25 Ncẽe kò gatá di chìbian domka x'ooan koe tcãàè ba, a kò x'ooan koe ghùiè ba, tchàno iise ta gha bóòè ka.

Copyright information for `NHR