Romans 5

Ka̱bas kg'õè sa Krestem koe (5:1—8:39)

Tòóku sa hẽé naka qãè-tcao sa hẽéthẽé e

Gaas gúùs domkaga a, ncẽe ta dtcòm̀an koe guu a tchàno ta iise bóòèa hãa a, domka ta Nqarim cgoa tòókuan úúa, gatá dim X'aigam Jeso Krestem koe guu a, Gam koe ta ko guu a dtcòm̀an koe kgoarasea hãase Gam di cgóm̀kuan ncẽe koe tcãà, ncẽe ta gaan tc'amkg'ai koe téé-tẽe e, a ko Nqarim dim x'áàm dis nqòòkagukus koe qãè-tcao o. Gaan ka cúí tamase, igaba ta ko gataga thẽé xgàrasean ka qãè-tcao, q'ana ta hãa i ko xgàrasean qarika téékagu ta a khama; Me ghaNqari ba, qarika ta kò téé ne cgáé ta iise bóò ta a; ta gha Nqarim kòo cgáé ta iise bóò ta a ne, nqòò sa úúa hãa. Si nqòò sa sau-cgaekagu ta a tama, Gam di ncàm̀kuan cgoam Nqari ba tcáóa ta cg'oè-cg'oea hãa khama, ncẽem máà ta a hãam Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka.

Eẽ ta ko qanega kg'amka ii kam kò Kreste ba qãèm x'aèm ka Nqari-tcáó tama ne domka x'óó khama. Káí-kg'aise i thamka tama, khóèm ga tcg'òóse a ẽe tchàno iim khóèm domka x'óó sa, khóèm ẽekaisase qãèm ka i ga kúrúse, c'ẽem khóèm ga tcg'òóse a gaam domka x'óó sa. Igabagam Nqari ba gatá koem úúa ncàm̀kuan x'áía hãa, qanega ta kò chìbi-kg'ao ta ii kam Kreste ba x'óóa máá ta a hãa di i.

Khama nxãaska, ncẽè ta ncẽeska Gam di c'áòan ka tchàno ta iise bóòèa, ka ta gha nta noose Gam koe guu aNqarim di xgóàn koe kgoaraè? 10 Nqarim di ta cg'õo-kg'ao ta a kò ii, igaba ta kò Gam dim Cóám dis x'oos koe guu a Gam cgoa tòóku. Ncẽe ta Gam cgoa tòókua hãa ka ta gha nta noose kgoaraè,Krestem dis kg'õès ka? 11 Ncẽes gúùs ka cúí tama a, igaba ta ko thẽé Nqarim koe qãè-tcao gatá dim X'aigam Jeso Krestem koe guu a, ncẽe ta Gam koe guu aNqarim cgoa tòókuan hòòa ba.

X'oo sa cúím khóèm (Adam) koe guua, si kg'õè sa cúím Khóèm (Krestem) koe guua

12 Gaa domka i chìbian cúím khóèmAdam koe guu a nqõóm koe tcana, a i a x'oo sa óágara hãa, si x'oo sa ncẽem dàòm ka wèé khóèan koe hààraa, wèé khóèa nea chìbian kúrúa hãa domka. 13 X'áèan kò tcg'òóès cookg'ai koe, i kò nqõómkg'ai koe kg'aiga chìbian hàna khama, igaba ẽe i x'áèan káà a koe i chìbian x'áíse tama. 14 Igabas kò Adam di x'aèan koe guu a síí Moshem di x'aèan koe chõò koe x'oo sa tc'ãà-cookg'aia hãa, gane ẽe chìbian gane di kò Adam di zi tséé zi cg'ãè zi khama ii tama ne koe ga igaba, Adam ncẽe kòKrestem ẽe gha hààm dis sere-seres khama ii ba.

15 IgabasNqarim dis aba saAdam ka kúrúèa cg'ãèan khama ii tama.

Eẽm khóèm cúím di cg'ãè tsééan domka

ne kò káí ne khóè ne x'óó,
igabas Nqarim dis cgóm̀ku sa hẽé naka Gam dis abasncẽem kò cúím Khóèm Jeso Krestem di cgóm̀kuan koe guu a máà ta a sa hẽéthẽé

káí ne khóè ne koe kaisase càùsea.
16 Nqarim dis aba sa hẽé naka cúím khóèm dis chìbi sa hẽéthẽé sara xg'aeku koe i gataga q'aa-q'ooan hàna hãa:

Cúís tséés cg'ãès qãá q'oo koe i bóòa tcg'òóèa hãa,

khóè ba méém xgàraè sa,
igaba ne gha khóè ne káí zi tséé zi cg'ãè zi qãá q'oo koeNqarim dis máàkus domka

tchàno ne iise bóòè.
17 Eẽm khóèm cúímAdam dis tséés cg'ãès domkas kò

x'oo sa gaam khóèm cúím koe guu a tc'ãà-cookg'aia hãa.
Igaba ncẽem Khóèm cúím Jeso Kreste ba

ncẽes gúù sa nqáéa hãase kúrúa hãa: ẽe ko kaisa cgóm̀kuan hẽé naka abas tchànoan di sa hẽéthẽé hòò ne gha Gam koe guu a kg'õèan koe tc'ãà-cookg'ai ka.
18 Gaa domka, ncẽe ne kò ma wèé ne khóè ne cúím khóèm dis tséés cg'ãès koe guu a chìbiga ne iise bóòè, khamaga ne kò wèé ne khóè ne cúím Khóèm di tsééan tchànoan di koe guu a tchàno ne iise bóòè, a gha kg'õèan úúa hãa. 19 Ncẽe ne kò ma káí ne cúím khóèm di komsana taman domka chìbi-kg'ao ne kúrúè, khamaga ne gha ma káí ne cúím Khóèm di komsanan domka tchàno ne iise bóòè khama.

20 I kò x'áèan ga thẽé hàà, nxãasega i gha chìbian càù ka. Igaba ẽe i kò chìbian càùse, koe i kò cgóm̀kuan kaisase càùse. 21 Nxãasegas gha, ẽes ma x'oo sa chìbian ma tc'ãà-cookg'aia hãa khamaga ma gataga cgóm̀ku sa thẽé tchànoan koe guu a tc'ãà-cookg'ai, a gha gatá dim X'aigam Jeso Krestem koe guu a chõò tamas kg'õè sa óá ka.

Copyright information for `NHR