Romans 6

Chìbian koe ta guu a x'óóa hãa, igaba ta Krestem koe kg'õèa hãa

Kháé ta gha nxãaska dùú sa nxàe? Chìbian méé ta x'ãèa máá na kúrú saa, naka i gha nxãasega cgóm̀kuan càùse? Nxãas tama si i! Chìbian x'óóa guua hãa ta khóè ta a, ka ta gha ntama ma gaan koe qanega kg'õè? Kana tua c'úùa hãa, wèéa ta ẽe Jeso Krestem koe tcguù-tcguuèa hãa ta Gam di x'ooan koe tcguù-tcguuèa sa? Gam dis x'oos koe tcguù-tcguuèan ka ta Gam cgoa kã̱éèa hãa. Igabagam kò Kreste ba Xõòm di x'áàn ka gataga thẽé x'ooan koe ghùiè, nxãasega ta gha gatá igaba thẽé ka̱bas kg'õè sa kg'õè ka.

X'oos koe ta Gam cgoa cúí ta a, khama ta gha gataga thẽé x'ooan koe ghùikus koe Gam cgoa cúí ii. Q'ana ta hãa, si gatá dis ncìís ii-q'oos khóèan di sa Gam cgoa xgàuèa hãa, nxãasega i gha gatá di tc'áróan ncẽe chìbian di kaàkaguè, ta gha táá gaicara chìbian di ta qãà ta ii ka, dìím wèém ẽe x'óóa hãa ba chìbian dòm̀ q'oo koe hãa tama khama.

Ncẽè Krestem cgoa ta kò x'óóa hãa, ne ta ko dtcòm̀, gataga ta gha thẽé Gam cgoa kg'õè sa. Kreste ba x'ooan koe ghùièa hãa sa ta q'ana hãa khama, a cuiskaga gaicara x'óóa hãa tite, si x'oo sa gaia Gam koe qari úú tama. 10 X'oos ẽem kò x'óós koem kò chìbian koe cúí q'oro x'óó, igaba kg'õès ẽem kò kg'õè sam kò Nqari ba kg'õèa máá khama. 11 Gaam dàòm cúím kaga méé tu Jeso Krestem koe: chìbian x'óóa guua hãa, igaba ko Nqari ba kg'õèa máá tu khóè tu khama ma qgóóse.

12 Gaa domka méé tu táá chìbian hẽé naka i gatu di tc'áróan ncẽe kaàko koe x'aiga ii guu, naka tu cg'ãè zi tc'ẽe zi gaan di zi komsana guu. 13 Táá méé tu gatu di tc'áróan di xòèan chìbian tcg'òóa máá guu, cg'ãè zi tséé zi koe gha tséékaguè gúùan iise. Igaba méé tu Nqari ba máàse, khóè ne ncẽe x'ooan koe tcg'òóèa a kg'õèan koe tcãàèa hãa ne khama ma, naka tua gatu di xòèan tchàno zi gúù zi koe gha tséékaguè di iise máà Me. 14 X'áèan dòm̀ q'oo koe tu hãa tama, igaba tu cgóm̀kuan dòm̀ q'oo koe hãa, ke méé i chìbian gatu koe táá qarian úú guu.

Tchànoan di ne qãà ne

15 Kháé méé ta nxãaska nta hẽé? Chìbian méé ta kúrú saa, x'áèan dòm̀ qõò koe ta hãa tama, a cgóm̀kuan dòm̀ q'oo koe hãa domka? Nxãas tama a si i! 16 C'úùa tu gáé hãa, c'ẽem khóèm komsana koe tsi kò máàsea hãa ne tsi gaamkhóèm di tsi qãà tsi i sa? Chìbian ncẽe ko x'oo sa óága di tsi qãà tsia ga ii, kana tsia ga komsanan, ncẽe ko tchànoan óága di tsi qãà tsi ii igaba. 17 Nqari ba méém qãè-tcaoa mááè, chìbian di tu qãà tu u kò ii, igaba tu kò ẽe tu kò máàè xgaa-xgaan wèé tcáóa tu cgoa komsana domka. 18 Chìbian koe tu kgoaraèa hãa, a tu a ncẽeska tchànoan di tu qãà tu u.

19 Khóèan ga ko méé khamar ko méé, gatu di ii-q'ooan koe tu kg'amka tu u khama, a ra a ko máá: ẽe tu kò ma gatu di tc'áróan di xòèan ma kúrúa hãa, i cg'urian hẽé naka chõò tama zi tséé zi cg'ãè zi hẽéthẽé di qãà ii, khamaga méé tu ma ncẽeska kúrú u naka i tchànoan di qãà, naka tu gha nxãasega q'ano-tcáó ii. 20 Qanega tu kò chìbian di tu qãà tu ii, ka tukò tc'ẽea máá, kgoarasea tu hãa a ẽe tchàno ii sa kúrú tite,ta tc'ẽea hãa khama. 21 Dùú sa kò ẽem x'aèm ka ka̱bisea máá tu u? Ncẽeska zi ko gaa zi gúù zi sau-cgaekagu tu u ka. Si gaa zi gúù zi dis chõò-q'oo sa x'oo si i! 22 Igaba tu ncẽeska chìbian koe kgoaraèa, a tu a Nqarim di tu qãà tu u, a gatu dis ka̱bisea mááku sa hòòa, si gha q'ano-tcáókagu tu u, i gha chõò-q'ooa sa chõò tamas kg'õè sa ii. 23 Chìbian di suruta nea x'oo si i, igabas Nqarim dis aba sa chõò tamas kg'õè si i khama, gatá dim X'aigam Jeso Krestem koe.

Copyright information for `NHR