Romans 7

Séèkuan dis x'áí sa

Tíí qõe ga tuè, gatu ncẽe x'áèan q'ana hãa, tu gáé c'úùa hãa, x'áèa nea khóèm koe qarian úúa hãa sa, kg'õèam hãas noose? Gaa domkas séèa hãas khóè sa x'áèan koe guu a gas dim khóèm koe qáésea hãa, ẽem kg'õèa hãas noose; igaba gas dim khóèm kòo x'óó nes séèkuan di x'áèan koe kgoarasea. A ncẽè gas dim khóèm qanega kg'õèa hãa koes kòo c'ẽem khóè ba séè, nes ko cg'árà-kg'ao sa ta ma tciiè; igaba ncẽè gas dim khóèm kòo x'óó nes gha ẽe x'áèan koe kgoarasea hãa, a c'ẽem khóè bas kòo séè ne cg'árà-kg'ao tama.

Tíí qõe ga tuè, gatu ka igabaga i gatà ii, gatu igaba tu kò Krestem dim tc'áróm koe guu a x'áèan koe x'óó, nxãasega tu gha C'ẽem ẽe x'ooan koe ghùièa hãam di ii ka, ta gha nxãasega Nqari ba tc'áróan kúrúa máá ka. Eẽ ta kò qanega nqõóm di ta ii, ka zi kò gúù zi ẽe chìbian ka ncàm̀mèa hãa zi, x'áèan ka kúrúè a cgáé-q'ooa ta koe tséé, nxãasega ta gha x'oo sa tc'áróan kúrúa máá ka. Igaba ta ncẽeska x'áèan koe kgoarasea hãa, a ẽe kò qáé taa hãa sa x'óóa guua, nxãasega ta gha táá ncìís kg'õès góá tòóèa hãa zi gúù zi dis koe tséé, igaba ta gha ka̱ba kg'õèan Tc'ẽem di koe tséé ka.

Chìbian cgoa x'ãàku sa

Kháé ta gha nxãaska dùú sa nxàe? X'áèa nea chìbigaa? Nxãas tama si i! X'áèan tama kò ii ner ga kò chìbian c'úùa hãa. X'áèan kò méé naka máá, “Táá ncóó guu,” témé tama ner ga kò ncóós dùú sa ii sa c'úùa hãa khama. Igaba i chìbianncẽem x'áè-kg'áḿ koe guu a kòm̀ ba hòòa, a wèé zi ncóó-kg'áḿ zi tíí koe óágara hãa; x'áèan káà a koe i chìbian x'óóa hãa khama. Tíí igabar kò c'ẽe x'aè ka x'áèan káà a koe kg'õèa, igaba ẽem koncẽem x'áè-kg'áḿ ba hàà ka i kò chìbian tshoa-tshoa a kg'õè, 10 ra tíí x'óó. Ra kò bóòa q'ãa, gaam x'áè-kg'áḿ ẽe kò ko kg'õè sa óága ba, tíí koe x'oo sa óágara hãa sa. 11 Chìbia ne kòncẽem x'áè-kg'áḿ koe kòm̀ ba hòò a qàe-qae te, a gaam koe guu a cg'õo te khama.

12 Khama ra ga nxãaska máá, x'áèa ne tcom-tcomsa a, me x'áè-kg'áḿ ba gataga tcom-tcomsa, a tchàno, a qãè me e, témé. 13 Ka sa kò kháé nxãaska gaas gúùs ẽe qãè sa ka̱bise a tíí koe x'oo sa kúrú? Nxãas tama si i! Igaba chìbi si i kò iincẽe kò tíí koe x'oo sa kúrú sa, nxãasegas gha chìbi sa x'áíse chìbi si i sa ka, ncẽe kò qãès gúùs koe guu a tíí koe x'oo sa óágara hãa sa. Ncẽem dàòm kas kò kaisase x'áíse, kaias chìbi si i sa, ncẽem x'áè-kg'áḿ koe guu a.

14 X'áèa nea tc'ẽem di i sa ta q'ana hãa, igaba ra tíí cgàam cgoa kúrúèa, a chìbian koe qãà iise x'ámáguèa, 15 a ẽer ko kúrú sa bóòa q'ãa tama. Eẽr kúrú kg'oana hãa sar kúrú tama khama, igaba ẽer kúrúa sa tc'ẽe tama sa, gaas kúrú ra kos ga si i. 16 Igaba ncẽè ẽer kúrúa sa tc'ẽe tama sar kòo kúrú, ner ko dtcòm̀, x'áèa ne qãè e sa. 17 Ncẽe i ii khama ra tíí tama ra a ncẽe ko kúrú u ra, igaba tíí koe x'ãèa hãas chìbi si i. 18 Q'ana ra hãa, si cúís gúùs qãès ga sa tíí koe x'ãèa hãa tama khama, nxãa tar ko méé ner ko máá, tirim cgàam koe témé. Ncàm̀a ner úúa hãa, qãèa ner ga kúrú di i, igabar ko gaan kúrú ka tààè khama. 19 Eẽr kúrú kg'oana hãas gúùs qãè sar kúrú tama, igaba ẽer kúrúa sa tc'ẽe tamas cg'ãè saa, gaas kúrúr kos ga si i khama. 20 Nxãaska, ncẽè ẽer kúrúa sa tc'ẽe tama sar kòo kúrú ner tíí tama ra a ẽe ko kúrú si ra, igaba tíí koe x'ãèa hãa chìbi iiẽe ko kúrú si i.

21 Ra ko bóò, i ko ncẽe qarian tíí koe tséé: qãèa ner kúrú kg'oana, igaba i cg'ãèan gaa koe ga tíí cgoa hàna. 22 Tcáóa te q'oo koe ra ko Nqarim di x'áèan koe qãè-tcao khama; 23 igabar ko c'ẽe qarian bóò, i ko cgáé-q'ooa te di zi xòè zi koe tséé, a ko tc'ẽea te di qarian cgoa x'ãàku, a ko chìbian di qarian dim qãà ba kúrú te, ncẽe cgáé-q'ooa te di zi xòè zi koe hàna a. 24 Tsóágase cgóm̀gar khóè ra gáé! Dìí na gha ncẽem tc'áróm x'ooan dim koe kgoara te? 25 Igaba méém Nqarim ncẽe ko gatá dim X'aigam Jeso Krestem koe guu akgoara te ba qãè-tcaoa mááè!

Ncẽe sa gha nxãaska tiris téé-q'oo sa ii: Tc'ẽea te koer Nqarim dim x'áèm dòm̀ q'oo koe hãa, igabar cgàaa te koe chìbian di qarian dòm̀ q'oo koe hãa sa.

Copyright information for `NHR